OKÓLNIK
Okólnik 38/2015
24.12.2015
Spis treści:

Okólnik 38

ŻYCZENIA BISKUPA PŁOCKIEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Kochani Diecezjanie!

W pełen wiary, nadziei i miłości czas Bożego Narodzenia pragnę złożyć Wam wszystkim z serca płynące życzenia świąteczne. Modlę się za Was i za Wasze Rodziny. Niech Nowonarodzony błogosławi Wam każdego dnia i obdarza tym, co ważne i potrzebne w życiu codziennym.

Życzę także, aby Nowy Rok 2016 przeżywany w Kościele jako Rok Miłosierdzia, przyniósł same pomyślne dni, poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że Boża Miłość towarzyszy wszystkim tym, którzy pokładają w niej ufność. Oby był to rok pełen dobrych chwil i życzliwych ludzi wokół.

Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem.

Płock, dnia 14 grudnia 2015 r.

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Życzenia Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 15 grudnia 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY

27 grudnia 2015 roku 

„Rodzina - Szkołą Miłosierdzia” 

Drodzy Siostry i Bracia!

Trwając w zadumie nad ubogim żłóbkiem, wpatrujemy się w pogodne twarze Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. W naszych domach przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia, która prowadzi każdego człowieka do podstawowego pytania o miłość. Ojciec posyła do nas swojego Syna, aby zaświadczył o miłości i głosił Ewangelię o Bogu bogatym w miłosierdzie.

            W obecnym roku przeżywaliśmy jako Kościół XIV Zwyczajny Synod Biskupów, którego temat brzmiał: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Refleksja synodalna prowadziła do zgłębienia tajemnicy ludzkiej miłości wyrażającej się w małżeństwie i rodzinie. Wdzięczni za to wydarzenie, chcemy iść razem jako wspólnota wierzących i realizować powołanie do świętości, którym Bóg nas obdarzył.

Młodzi ludzie pytani o ideał szczęścia, niezmiennie odpowiadają, że chcieliby zawrzeć małżeństwo i założyć szczęśliwą rodzinę. Niestety, jak możemy to zaobserwować, z różnych powodów część z nich nie spełnia swoich marzeń, uciekając przed odpowiedzialnością. Synod, odnosząc się do tej rzeczywistości, wskazał, że źródłem takich decyzji jest często lęk przed przyszłością, wyrażający się w niechęci do podejmowania stałych zobowiązań. Potrzeba więc świadectwa radosnych i świętych małżeństw, dzięki któremu ludzie młodzi, ale także i małżonkowie przeżywający kryzysy uwierzą w miłość.

Liturgia słowa prowadzi nas dzisiaj do odkrywania rodzinnego szczęścia. Jego źródłem są wzajemne relacje otwarte na obecność Boga i drugiego człowieka. Wspólna modlitwa, posiłek przy jednym stole, rodzinne świętowanie sprawiają, że odkrywamy radość bycia ze sobą i dla siebie. Niestety wielu rodziców ze smutkiem stwierdza, że nie mają czasu ani dla współmałżonka, ani dla swoich dzieci. Brak rozmowy, wspólnego spędzania wolnego czasu często skutkuje nieufnością i załamaniem się relacji rodzinnych. Nie można tworzyć trwałej wspólnoty, jeżeli brakuje zrozumienia i szacunku. Wyrażają się one w uważnym słuchaniu drugiego, w chęci pomocy i podjęciu odpowiedzialności każdego z członków rodziny za powierzone mu obowiązki.

Wiemy jednak dobrze, że wzajemny szacunek nie wystarczy do tworzenia relacji rodzinnych. Każdy człowiek potrzebuje miłości i jest zdolny do jej realizacji. Jak przypomniał Sobór Watykański II w dokumencie Gaudium et spes, człowiek „[…] nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24). Ten, kto kocha, nie musi się niczego obawiać, bo rozumie, że tylko poprzez dar z siebie może zapewnić drugiej osobie szczęście. Oddanie się sobie wzajemnie i zdolność do bezinteresownej miłości biorą swój początek w Bożym akcie stwórczym. Bóg bowiem nie chciał, aby człowiek był sam, ale uzdolnił jego serce do miłości. Święty Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio, mówiąc o zadaniach rodziny chrześcijańskiej, stwierdził, że pierwszym wśród nich jest tworzenie wspólnoty osób (por. FC,18). To doświadczenie jedności i bliskości staje się okazją do przeżywania prawdziwej radości wiary. Małżeństwo nie jest rzeczywistością smutku i niesienia ciężarów ponad siły, nie jest problemem, ale jest szansą dla każdego z członków rodziny na pełny rozwój. Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie wzywał małżonków chrześcijańskich do radości wiary, która promieniuje i przemienia cały świat.

Do tej rzeczywistości wracali ojcowie synodalni. Omawiając problemy współczesnych małżeństw i rodzin, podkreślali, że w wielu przypadkach to egoizm i skrajny subiektywizm stoi na przeszkodzie do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Dlatego konieczna jest stała i systematyczna formacja małżeństw i rodzin, które ożywione duchem wiary poprowadzą swoje dzieci ku Chrystusowi. Wiara pozwala człowiekowi otworzyć się na cud miłosierdzia Bożego i wprowadza go na drogę przebaczenia. Dziś, gdy tak wiele jest zagubionych małżeństw, gdy wiele z nich niemal zatraciło świadomość ostatecznego znaczenia życia małżeńskiego i rodzinnego, trzeba przypominać, że małżeństwo sakramentalne jest komunią pomiędzy Bogiem i ludźmi. Osoby żyjące w małżeństwie nie zostają same i nie są skazane wyłącznie na siebie, ale żyją w obecności Boga, czerpiąc z łaski sakramentalnej.

Odkrywając prawdę o człowieku stworzonym przez Boga, chcemy razem z uczestnikami synodu zdecydowanie przypomnieć, że małżeństwo to – zawsze i wyłącznie – relacja dwóch osób, mężczyzny i kobiety, którzy łączą się ze sobą w jednym i nierozerwalnym przymierzu i są otwarci na owoc swojej miłości, którym są dzieci. Jakiekolwiek próby wprowadzania innych definicji małżeństwa i rodziny spotykają się z naszym zdecydowanym sprzeciwem. Zachęcamy rodziny, aby odważnie odrzucały zakusy zwolenników ideologii gender, którzy próbują narzucić poglądy niezgodne z naturą człowieka.

Podczas synodu wielokrotnie podkreślano konieczność towarzyszenia na drodze wiary dzieciom, młodzieży, małżeństwom i rodzinom. Musi być ono oparte na wspólnym odkrywaniu obecności Jezusa Chrystusa w życiu każdego człowieka. Pierwszymi świadkami wiary są rodzice, którzy mają obowiązek przekazywania jej swoim dzieciom. Nikt i nic nie może zastąpić rodziców w tym zadaniu. Święty Jan Paweł II napisał w Familiaris consortio: „Rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe wychowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej” (FC, 2).

Żadna rodzina, nawet najszczęśliwsza, nie powinna jednak zamykać się na inne wspólnoty i zapominać o obowiązku dzielenia się Ewangelią. Wychodząc temu naprzeciw, ojcowie synodalni proponowali, aby w każdej parafii powstały wspólnoty małżeńskie i rodzinne, które spotykałyby się systematycznie na modlitwie, pogłębiałyby swoją formację i głosiły Dobrą Nowinę we własnym środowisku.

Obrady synodu prowadziły także do podkreślenia uzdrawiającej siły miłosierdzia. W Roku Miłosierdzia, który ustanowił Papież Franciszek, jesteśmy zaproszeni do tego, aby nie tylko częściej korzystać z daru przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania, ale także okazać się  miłosiernymi dla naszych braci i sióstr, którzy zawinili wobec nas. Rodzina jest przecież pierwszą szkołą miłosierdzia, w której uczymy się praktykować uczynki miłosierne względem ciała i duszy na wzór naszego Mistrza Jezusa Chrystusa.

Zachęcamy do modlitwy w intencji małżeństw i rodzin, zwłaszcza tych, które przeżywają problemy, którym grozi rozpad, w których brakuje jeszcze bezinteresownej miłości. Naszą modlitwą powinniśmy ogarnąć te kobiety, które z różnych względów zdecydowały się na zabicie swojego nienarodzonego dziecka. Prośmy także o miłosierdzie dla mężczyzn, którzy nie potrafili wziąć odpowiedzialności za nowe życie i zachęcali do aborcji dziecka lub ją finansowali. Jesteśmy zaproszeni przez papieża Franciszka, aby – nie wpadając w pokusę łatwego osądzania i potępiania – nieść wszystkim posługę miłosierdzia.

Miłosierdzie możemy czynić tylko w prawdzie. Dlatego przypominamy, że nauczanie Kościoła oparte na Słowie Bożym i Tradycji odnośnie do osób rozwiedzionych a żyjących w nowych związkach zostaje podtrzymane. Osoby te nie mogą przyjmować Komunii św., ponieważ nie żyją w związku sakramentalnym. Niemożność przyjmowania sakramentu Eucharystii nie ma charakteru wykluczającego czy dyskryminującego, ale odzwierciedla tylko obiektywną sytuację tych osób w Kościele. Zachęcamy ich do uczestniczenia we Mszy Świętej, rozważania Słowa Bożego, wytrwania na modlitwie, włączania się w dzieła miłosierdzia i w pracę na rzecz wspólnot parafialnych. Nikogo nie potępiamy, a jako ludzie wierzący chcemy prowadzić do spotkania z przebaczającym Chrystusem. Dlatego zapraszamy do modlitwy w intencji małżonków i dzieci, których dotknął dramat rozpadu małżeństwa, a także do ofiarowania im naszego wsparcia. Przypominamy rozwiązania zawarte w Familiaris consortio i prosimy, aby wierni stosowali się do tych zaleceń, w myśl których do Komunii św. nie mogą przystąpić osoby rozwiedzione, żyjące w nowym związku, jeżeli nie otrzymały stwierdzenia nieważności małżeństwa i nie zawarły sakramentalnego związku małżeńskiego.

W przypadku braku stwierdzenia nieważności małżeństwa wierny pragnący przystąpić do Komunii św., powinien zerwać grzeszną relację. Owszem, istnieją sytuacje szczególne, kiedy po ludzku rozstanie wydaje się niemożliwe, np. ze względu na konieczność wychowania dzieci z nowego związku. W takich przypadkach osoby po rozwodzie, żyjące w nowym związku, mogą przyjąć Komunię św. pod warunkiem, że „postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują wyłącznie małżonkom” (Familiaris consortio, 84).

W dzisiejsze święto dziękujemy wszystkim małżeństwom i rodzinom, które pomimo trudności trwają przy Chrystusie i z wiarą pokonują piętrzące się przed nimi problemy. Chcemy zachęcić ich, aby – jak Święta Rodzina z Nazaretu – budowali swoje życie w oparciu o dar z siebie i codziennie okazywane miłosierdzie. Jak słyszeliśmy we fragmencie Ewangelii według św. Łukasza, Jezus posłuszny swoim rodzicom wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i ludzi (por. Łk 2,52).

Życząc wszystkim rodzinom, aby ten zbliżający się Rok Pański 2016 stał się okazją do autentycznego duchowego wzrostu, z serca błogosławimy.

Podpisali:

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 371. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze
w dniu 26 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE: List Episkopatu Polski proszę odczytać w niedzielę Świętej Rodziny 27 grudnia br., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 21 grudnia 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny 

LIST REKTORA WSD W PŁOCKU NA DRUGI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA

Siostry i Bracia!

Święta Bożego Narodzenia, to niepowtarzalny czas radości z narodzin Zbawiciela, refleksji nad minionym rokiem i nadziei na pomyślność w nadchodzącym. Rozpoczęliśmy je w naszych domach wieczerzą wigilijną. We wspaniałej polskiej tradycji stół wigilijny jest miejscem rodzinnego spotkania, pojednania, obdarowywania się życzliwością i miłością, a dzielnie się opłatkiem, najmocniejszy moment Wigilii, wyraża wiarę w to, że Bóg podzielił się z nami największym darem – darem Swojego Syna. Słusznie więc śpiewamy we współczesnej pastorałce:

„Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych,
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim maleńka przyszła miłość”.

„Maleńka przyszła miłość”, „Maleńka miłość zbawia świat”, bo wraz z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa rozpoczęła się nowa era – era objawienia Miłosiernej Miłości Boga. Tę prawdę jeszcze mocniej uświadamiamy sobie w tym roku, gdy na wezwanie papieża Franciszka obchodzimy Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Jak zapewne wiecie, przed laty Biskup Bergoglio jako dewizę swojego posługiwania przyjął słowa: Miserando atque eligendo – „Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”. Słowa te, nawiązujące do powołania na Apostoła celnika Mateusza, znalazły się także w herbie papieskim Franciszka. Papież wraca do nich raz jeszcze, obwołując Rok Święty Miłosierdzia. „Powołanie Mateusza – naucza - wpisuje się w horyzont miłosierdzia”.

Gdy Jezus przechodził obok komory celnej, Jego spojrzenie spotkało się ze wzrokiem Mateusza. Było to spojrzenie pełne miłosierdzia, które przebaczyło grzechy tego człowieka, oraz -  zwyciężając opory innych uczniów - wybrało jego, grzesznika i celnika, aby stał się jednym z Dwunastu. […] Te słowa zawsze robią na mnie wrażenie” – wyznaje na koniec Ojciec święty. Doświadczenie Mateusza i słowa Papieża są również niezwykle cenne dla wszystkich kapłanów i kandydatów do kapłaństwa: nie stajemy się kapłanami ze względu na nasze zasługi, talenty czy zdolności. Stajemy się kapłanami dlatego, że podobnie jak Mateusza, dotknęło nas pełne miłosierdzia spojrzenie Pana; że zostaliśmy przez Niego powołani i ustanowieni.

Czyż to nie wielka radość i szczęście? I czy Pan nie spogląda wciąż na młodych ludzi w naszym Kościele, w naszej Diecezji, w naszych rodzinach? Czy Maryja wędrująca przez naszą Diecezję w swoim Jasnogórskim Wizerunku nie uczy nas wciąż swojego Fiat – „Niech się tak stanie!”? Czy nie uczy nas tego również dzisiejszy patron - diakon św. Szczepan, który przez całe życie modlił się słowami odśpiewanego przed chwilą Psalmu: „Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem, boś wejrzał na moją nędzę”, a na koniec potrafił modlić się: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego!”, „Panie, nie poczytaj im tego grzechu!”. Oto moc Chrystusowego Miłosierdzia! Oto wzór chrześcijańskiego powołania!

Kilka miesięcy temu Biskup Piotr, Pasterz naszej Diecezji, rozpoczął  w Imielnicy, nieformalnym sanktuarium św. Joanny Beretty Molli, patronki życia poczętego, swoją – jak to nazwał - powołaniową krucjatę, powołaniową pielgrzymkę przez diecezję, powołaniowe pukanie do serc mam i ojców, babć i dziadków, aby ofiarowali swoich synów na kapłanów, aby wspierali ich w odpowiadaniu na spojrzenie przechodzącego Pana! Ksiądz Biskup czyni to, modląc się żarliwie o powołania kapłańskie i zakonne za każdym razem, gdy wprowadza obraz Wędrującej Pani Jasnogórskiej do Waszego kościoła i parafii. „Większość moich kapłanów – mówi Ksiądz Biskup - to wspaniali, ofiarni księża! Także Seminarium jest wypełnione wspaniałymi, ofiarnymi chłopakami! Ale za słabo wypełnione! Za mało ich mam! Pamiętajcie, Pan wciąż powołuje, ale modlitwa o powołania, przyjmowanie powołań, pielęgnowanie powołań, czynienie ze swojej rodziny <pierwszego seminarium>, to także ważna rola – jakże piękna rola – chrześcijańskiej rodziny!”.

Dołączam się, Umiłowani Bracia i Siostry, do tego pukania do Waszych serc, do żarliwego wołania naszego Pasterza. Także ja pragnę Wam powiedzieć, jak często doświadczam, w gronie moich młodych wychowanków, mocy Bożego Miłosierdzia! Ile w nich Szczepanowej ufności w miłosierdzie! Ile radości, że już wkrótce Miłosierdziem będą obdarowywać, Miłosierdziem usługiwać! Nie lękajcie się zatem, Drodzy Rodzice, spojrzenia Pana, które spoczęło na Waszym synu, córce! Kształtujcie ich tak, by potrafili przyjąć to spojrzenie, wybór, powołanie jako przejaw największej miłości i zaufania Boga! Nie obawiajcie się! Bóg nie chce Was pozbawić ukochanego syna! On pragnie go obdarzyć innymi, jeszcze większymi darami!

To zresztą nie tylko sprawa rodziców – w każdej parafii są zastępy osób, które mogą z zapałem włączyć się w modlitewny szturm do nieba w intencji powołań. Proszę o to szczególnie osoby chore, członków Żywego Różańca, a także inne wspólnoty. Proszę też duszpasterzy, by w każdy czwartek - dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa – inicjowali modlitwy w tej intencji. Może to być adoracja Najświętszego Sakramentu, może być modlitwa różańcowa, może być koronka.

Jak w każde Boże Narodzenie dziękuję Wam, Siostry i Bracia, za wszelką pomoc duchową i materialną, okazywaną naszemu Seminarium. Wyrażam  szczególne podziękowanie tym wspólnotom parafialnym, które przyjmują nas na wspólne, doroczne przeżywanie w nich Niedzieli Powołań. Ze swej strony gorąco zapraszam duszpasterzy wraz z uczniami, ministrantami i lektorami do nas, do naszego domu przy okazji corocznego Sympozjum, Dni Otwartych Drzwi czy Rekolekcji Powołaniowych. Seminarium jest otwarte dla wszystkich, którzy pragną z bliska przyjrzeć się naszej modlitwie, nauce i pracy.

Niech św. Szczepan, dzisiejszy patron, uczy nas wytrwałości w wierze, miłosierdzia nawet wobec potrzebujących oraz wdzięczności dla Boga bogatego w miłosierdzie.

Płock, dnia 18 grudnia 2015 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

ZARZĄDZENIE: List rektora WSD, proszę odczytać wiernym w drugi dzień oktawy Narodzenia Pańskiego, święto św. Szczepana, 26 grudnia br., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 18 grudnia 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

DEKRET

Mając na względzie dobro duchowe wiernych Diecezji Płockiej oraz prośbę Ks. Proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Popowie Kościelnym w myśl kan. 1232 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego zatwierdzam Statut Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki nadziei w Popowie Kościelnym.

Ufam, że zatwierdzony Statut przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania tego zasłużonego dla kultu Matki Bożej Sanktuarium.

Płock, dnia 8 grudnia 2015 r.

Nr 2196/2015

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

DEKRET 

Mając na uwadze prośbę Ks. Proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku oraz dekret z dnia 24 listopada br. ustanawiającego świątynie jubileuszowe w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (L. dz. 2188/2015), niniejszym dekretem ustanawiam ponadto kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, miejscem świętym związanym z odpustem jubileuszowym.

Wierni, którzy nawiedzą ten kościół będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego).

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres trwania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obdarza łaskami tych, którzy będą nawiedzać tę świątynię jubileuszową. Wszystkim z serca błogosławię.        

Płock, dnia 11 grudnia 2015 r.

Nr 2367/2015

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz                                                                                                                     

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Zaproszenie na rekolekcje kapłańskie dla kapelanów strażaków i innych służb mundurowych

Diecezjalny Duszpasterz Strażaków oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej zapraszają Czcigodnych Księży Kapelanów strażaków oraz innych służb mundurowych na Rekolekcje Kapłańskie do ośrodka Caritas w Popowie. Rozpoczęcie rekolekcji – 28 stycznia 2016 r. o godz. 10:00, zakończenie – 30 stycznia 2016 r. o godz. 13:00. Koszt 250 zł. Zapisy do 6 stycznia prowadzi s. Joanna Kawczyńska, tel. (0-24) 262-85-99 (centrex 116); mail: joanna.kawczynska@diecezjaplocka.pl

Płock, dnia 14 grudnia 2015 r.

Ks. Andrzej Zakrzewski
Diecezjalny Duszpasterz Strażaków

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

2. Przedłużenie misji dla nadzwyczajnych szafarzy

Przypominam Czcigodnym Księżom proboszczom o potrzebie przedłużenia misji dla szafarzy pełniących posługę w parafii. Należy w tym celu wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie www.duszpasterski.pl i przesłać na adres Wydziału Duszpasterskiego lub na adres email: dariusz.nowotka@diecezjaplocka.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2016 roku. Rekolekcje dla szafarzy w tym roku odbędą się w Sikorzu w terminie 12-14 lutego 2016 r. Udział w nich dla posługujących jest obowiązkowy.

Płock, dnia 15 grudnia 2015 r.

Ks. Dariusz Nowotka
Duszpasterz Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej 

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO OŚRODKA MISYJNEGO

1.Kolędnicy Misyjni 2015/2016

Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają serdecznie duszpasterzy i katechetów, do wzięcia udziału w corocznej akcji „Kolędnicy Misyjni”. 

W tym roku uczestnicy tej akcji wyruszą na pomoc najmłodszym mieszkańcom Madagaskaru. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci wspiera tam blisko 100 projektów pomocy – szkół, przedszkoli, domów dla dzieci ulicy, a także programy dożywiania, opieki zdrowotnej i ochrony życia dla chorych, osieroconych i ofiar przemocy do 14 roku życia.

Więcej informacji na stronie: www.dzieciom-misji.missio.org.pl. Materiały misyjne, przesłane do wszystkich parafii, prosimy przekazać katechetom i animatorom. Kolędników Misyjnych zachęcamy również do wzięcia udziału w organizowanym w najbliższym mieście Orszaku Trzech Króli.

2. Diecezjalne spotkanie Kolędników Misyjnych - 16 stycznia 2016 r.

Diecezjalne spotkanie  Kolędników Misyjnych odbędzie się w Płocku, w sobotę 16 stycznia. Rozpocznie się w Bazylice Katedralnej o godzinie 10.00. 

Każda grupa przyjeżdża z gwiazdą, a wszystkie dzieci w strojach kolędniczych. Autokary zostawiają dzieci pod katedrą i udają się na parking WSD. W procesji z darami dzieci przyniosą koperty z kartką, na której wypisana będzie suma zebrana przez kolędników danej parafii.  Księża proboszczowie dokonają wpłat gotówki w innym terminie.

Po Mszy świętej w katedrze będzie można zwiedzić wystawę misyjną w budynku Opactwa Pobenedyktyńskiego. Potem dzieci udadzą się w pochodzie kolędniczym do sali gimnastycznej WSD, gdzie po spożyciu gorącej grochówki wezmą udział w prezentacji grup i konkursie. Parafia zgłasza do prezentacji konkursowej jedną 5-6 osobową grupę kolędniczą. Stroje mają odpowiadać postaciom zaproponowanym w broszurze i ubrane na kurtki zimowe (tak, jak odwiedza się domy). Każda grupa występuje z gwiazdą oraz skarbonką, z którą odwiedzała domy. Kolędnicy mają umieć na pamięć tekst scenki i zaśpiewanej kolędy. Prezentacja nie może przekraczać 3 minut. Oceniane będą stroje, gwiazdy, prezentowane scenki i śpiewy.

Spotkanie powinno zakończyć się około godziny 14.00. Wyjazd z parkingu WSD. Dzieci, biorące udział w spotkaniu, należy zgłaszać do 8 stycznia 2016 r. (tel. 692-114-001 lub grzemie@op.pl)  

3. Sprawy finansowe

Zwracam się z prośbą do Przewielebnych Księży Proboszczów o uregulowanie przed końcem roku zaległych wpłat ze zbiórek na cele misyjne:

  • Wpłata za I, II, III, i IV kwartał – „Urobek Misyjny”
  • Taca z 6 stycznia
  • Afryka „Ad Gentes” – II niedziela Wielkiego Postu – puszka
  • Taca z Niedzieli Misyjnej
  • Wschód  - II niedziela Adwentu – puszka
  • Środki za materiały misyjne (po 50 zł od parafii)

W miarę możliwości parafia może wpłacić ofiary z akcji:

  • Św. Krzysztof
  • Dzieci – kolędnicy
  • Dzieci – I komunia
  • Dzieci – składki

Proszę na piśmie zgłaszać przekazanie ofiar bezpośrednio misjonarzom, zostawiając tę  informację na półce misyjnej w portierni opactwa, lub przesyłając do kurii pocztą. Kwoty te będą brane pod uwagę przy obliczaniu rocznego współczynnika ofiarności parafii.

Płock, dnia 9 grudnia 2015 r.

Ks. Grzegorz Mierzejewski
Diecezjalny Referent ds. Misji.

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

            Ze względu na konieczność sporządzania przez Wydział Ekonomiczny Kurii rocznego bilansu, uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o uregulowanie wszelkich zaległych należności do końca roku. Zobowiązania za grudzień br. proszę także wpłacić do końca 2015 r. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować Czcigodnym Kapłanom za systematyczne dokonywanie wpłat na rzecz funkcjonowania naszej Diecezji.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Krzysztof Drzazgowski, wikariusz parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, z dniem 10 grudnia br., mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie nasielskim.

2. Pani Małgorzata Roman, z dniem 17 grudnia 2015 r., mianowana prezesem Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej.

Płock, dnia 17 grudnia 2015 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 18 grudnia 2015 r.
Nr 2410/2015

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x