OKÓLNIK
Okólnik 36/2015
09.12.2015
Spis treści:

Okólnik 36 

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY

W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA XLIII SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ I OGŁOSZENIA UCHWAŁ SYNODALNYCH

W roku Jubileuszu 940-lecia organizacji kościelnej na Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej zakończyliśmy dzieło XLIII Synodu Diecezji Płockiej. Owocem prac i obrad: Sesji Plenarnych, gromadzących wszystkich uczestników Synodu, Komisji Głównej, Sekretariatu, komisji problemowych, Synodu Młodych oraz Zespołów Synodalnych w parafiach, instytucjach, wspólnotach i stowarzyszeniach katolickich są dekrety pastoralne i normy prawne, które będą stanowić prawo partykularne Kościoła Płockiego i dokumentować program odnowy duszpasterskiej Diecezji na początku Trzeciego Tysiąclecia.

Wypracowane przez Synod dekrety oraz statuty instytucji, instrukcje i wskazania uwzględniają chwalebne tradycje Diecezji Płockiej; ukazują jej współczesną organizację, duszpasterstwo, liturgię, katechezę i dzieła miłosierdzia; diagnozują kontekst: ewangelizacyjny, społeczny, ekonomiczny, kulturowy i medialny; inspirują do działań ewangelizacyjnych. Dokumenty te, poddane debacie i głosowaniom, zostały przyjęte w postaci projektów przez uczestników Synodu na pięciu Sesjach Plenarnych, z których ostatnia miała miejsce w dniu 29 listopada 2014 roku.

Na mocy kanonu 466 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym Dekretem zamykam XLIII Synod Diecezji Płockiej, promulguję jego Dekrety wraz z towarzyszącymi im statutami instytucji, instrukcjami i regulaminami oraz ogłaszam je za obowiązujące w całym Kościele Płockim od dnia 25 marca 2016 roku – Uroczystości Zwiastowania Pańskiego.

Realizację postanowień synodalnych powierzam Bożemu Miłosierdziu przez przyczynę Maryi Królowej Polski, nawiedzającej w tych miesiącach Kościół Płocki w Jej Jasnogórskim Wizerunku, św. Stanisława Kostki oraz Błogosławionych Biskupów Męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego.

Płock, dnia 5 grudnia 2015 roku

Nr 1715/2015

† Piotr Libera
Biskup Płocki 

PRO MEMORIA

W sobotę 5 grudnia 2015 roku w bazylice katedralnej w Płocku, w obecności Kopii Obrazu Jasnogórskiego nawiedzającego Diecezję Płocką, zamknięty został przez Biskupa Piotra Liberę XLIII Synod Diecezji Płockiej, którego hasłem były słowa „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.

Podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, a którą koncelebrowali Ksiądz Biskup Piotr Libera Biskup Płocki oraz Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski, biskup pomocniczy Diecezji Płockiej – Pasterz Kościoła Płockiego podpisał dokumenty synodalne.

Ten uroczysty akt poświadczają:

† Wojciech Polak
Prymas Polski

 † Roman Marcinkowski
Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO POWOŁUJĄCY ZESPÓŁ DS. WPROWADZENIA W ŻYCIE I INTERPRETACJI POSTANOWIEŃ XLIII SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ

W nawiązaniu do Dekretu w sprawie zamknięcia XLIII Synodu Diecezji Płockiej i ogłoszenia uchwał synodalnych z dnia 5 grudnia 2015 r. (Nr 1715/2015), niniejszym powołuję Zespół do spraw wprowadzenia w życie i interpretacji postanowień XLIII Synodu Diecezji Płockiej.

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski;
  2. Ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak;
  3. Ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski;
  4. Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski;
  5. Ks. prał. dr Mirosław Milewski;
  6. Ks. kan. mgr Roman Bagiński.

Członkom Zespołu życzę światła Ducha Świętego w wypełnianiu zleconych zadań. Pracę Zespołu powierzam opiece Maryi, Matki Kościoła i z serca błogosławię. 

Płock, dnia 5 grudnia 2015 r.

Nr 1747/2015

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz 

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGPO USTANAWIAJĄCY ŚWIĄTYNIĘ JUBILEUSZOWĄ

W ROKU NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA 

W nawiązaniu do dekretu z dnia 24 listopada br. ustanawiającego świątynie jubileuszowe w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (L. dz. 2188/2015), niniejszym dekretem ustanawiam ponadto kościół pw. Matki Bożej Różańcowej parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu, miejscem świętym związanym z odpustem jubileuszowym.

Wierni, którzy nawiedzą ten kościół będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego).

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres trwania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obdarza łaskami tych, którzy będą nawiedzać tę świątynię jubileuszową. Wszystkim z serca błogosławię.

Płock, dnia 4 grudnia 2015 r.

Nr 2317/2015

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz 

DEKRET POWOŁUJĄCY DO ISTNIENIA SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY I KAWIARNIĘ POD NAZWĄ

„ZIOŁA ZAKONU BONIFRATRÓW I KAWIARENKA – POD TRĄBAMI”

Realizując jedną z misji Kościoła, jaką jest troska o ludzi chorych oraz współdziałając z Zakonem Szpitalnym Św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, niniejszym powołuję do istnienia „Sklep zielarsko-medyczny i kawiarnię pod nazwą Zioła Zakonu Bonifratrów i Kawiarenka - Pod Trąbami”.

Siedziba sklepu mieścić się będzie w Płocku przy ul. Mostowej 1.

Płock, dnia 26 listopada 2015 r.

Nr 2208/2015

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Program duszpasterski Diecezji Płockiej w roku 2015/2016

Na diecezjalnych stronach www i w Okólniku został opublikowany „Program Duszpasterski Diecezji Płockiej w roku 2015/2016”. Uwzględnia on zarówno wydarzenia w Kościele Powszechnym, jak i w Polsce oraz w Diecezji Płockiej.

Kontekst ten stanowią: Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Jubileusz 1050. Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016, Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, Zakończenie 43. Synodu Diecezji Płockiej, 85. rocznica pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku oraz Tydzień Misyjny w diecezjach ŚDM 2016. Prosimy o zapoznanie się z programem i wcielanie go we wspólnotach parafialnych.

2. Oficjalne materiały na Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Papieska Rada do Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji opublikowała zbiór pomocy dla duszpasterzy i wiernych, którzy chcą włączyć się w przeżywanie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Przygotowano osiem tomików, które w polskiej wersji językowej ukazały się nakładem Wydawnictwa św. Stanisława BM. Wewnątrz publikacji znajdują się m.in. proponowany przebieg obrzędów wstępnych, otwarcia Bram Miłosierdzia czy sugestie dotyczące nabożeństw, które można zorganizować w parafiach. Materiały są dostępne na stronie internetowej www.stanislawbm.pl, a wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer 800 103 000 lub 800 102 101.

3. Orszak Trzech Króli

Zachęcamy Czcigodnych Księży do organizowania 6 stycznia Orszaków Trzech Króli we wspólnotach parafialnych.

4. Publikacja „Oblicze Miłosierdzia”

Wydział Duszpasterski wydał publikację „Oblicze Miłosierdzia”, która stanowi zbiór rozważań wprowadzających w modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego. Zawiera ona po pięć rozważań na każdy miesiąc, które ukazują tajemnicę Boga pełnego miłości i miłosierdzia oraz pomagają w duchowym przeżyciu modlitwy, którą Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie. Dziękujemy autorom za przygotowane rozważania.

5. Płockie Dni Pastoralne 2016

Informujemy, że w dniach 30-31 marca 2016 r. w murach WSD odbędą się Płockie Dni Pastoralne, które w całości będą poświęcone duszpasterstwu młodzieży. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

6. Kurs dla nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Księża proboszczowie, którzy mają kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej mogą dokonywać zgłoszeń na specjalny kurs formacyjny najpóźniej do 18 grudnia 2015 roku na adres Wydziału Duszpasterskiego. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres szafarza, a także załączyć opinię księdza proboszcza. Terminy spotkań formacyjnych: 9, 23, 30 stycznia 2016 r. (CPP „METANOIA”, al. Kobylińskiego 21a, Płock) oraz rekolekcje dla szafarzy 12-14 lutego 2016 r. Koszty ponosi parafia, a albę dla szafarza zakupuje ksiądz proboszcz. Szczegółowe informacje u ks. Dariusza Nowotki.

7. Kurs dla kandydatów na nowych Doradców Życia Rodzinnego w 2016 r.

Duszpasterstwo rodzin diecezji płockiej, w trosce o małżeństwo i rodzinę, organizuje kurs dla kandydatów na nowych doradców życia rodzinnego (DŻR). Kurs będzie składał się z trzech szkoleniowych spotkań (soboty) i spotkania formacyjno-rekolekcyjnego (weekend). Spotkania szkoleniowe będą odbywały się w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA w Płocku, przy ul. Kobylińskiego 21a. Terminy poszczególnych szkoleniowych spotkań: 10, 24 września i 1 października 2016 r.Każde spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00, zakończy o godz. 18.00 (przerwa na obiad, który należy zorganizować we własnym zakresie). Koszt trzech spotkań szkoleniowych wynosi 150 PN. Czwarte spotkanie, formacyjno-rekolekcyjne, odbędzie się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym STUDNIA w Płocku. Rozpocznie się 7 października (piątek) o godz. 17.00, a zakończy 9 października (niedziela) ok. godz. 14.00.

Na zakończenie spotkania zostanie wręczona misja kanoniczna (na rok 2016/17) nowym DŻR oraz tym osobom, które obecnie pełnią funkcję DŻR i spełniają wszystkie wymogi określone przez Konferencję Episkopatu Polski. Kandydatów na nowych DŻR zgłasza ksiądz proboszcz w Wydziale Duszpasterskim, nr tel.: /24/ 262 85 99 (centrex 116) do 5 września 2016 r. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, dokładne wykształcenie, wykonywany zawód. Ponadto ksiądz proboszcz zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej opinii na temat osoby kandydata. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

8. Pielgrzymka Doradców Życia Rodzinnego do Wilna 9-10 kwietnia 2016 r.

W Roku Miłosierdzia Bożego zapraszamy Doradców Życia Rodzinnego do wspólnego udziału w pielgrzymce do Wilna, miejsca w którym króluje Matka Boża Miłosierdzia w Ostrej Bramie oraz w którym Jezus nauczył odmawiać Koronę do Bożego Miłosierdzia św. Faustynę Kowalską. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w pierwszym rzędzie na listę będą zapisywani doradcy. Dopiero po upływie terminu zgłoszeń (29 lutego 2016 r.) i wolnych miejsc można będzie zapisać na pielgrzymkę członków najbliższej rodziny doradców.

9. Pomnik-Grób dzieci zmarłych przed narodzeniem w Rypinie i Przasnyszu

Słowa wdzięczności kieruję do księży prałatów: Tadeusza Zabornego i Andrzeja Maciejewskiego za podjęcie inicjatywy i wybudowanie Pomników-Grobów dzieci zamarłych przed narodzeniem na cmentarzach katolickich w Rypinie i Przasnyszu. W naszej diecezji jest już 12 takich miejsc pochówku i pamięci dzieci nienarodzonych.

10. Konkurs rodzinny SRKDP „Maryja w naszej Rodzinie”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej ogłasza diecezjalny konkurs rodzinnych kapliczek z wizerunkiem Matki Bożej „Maryja w naszej Rodzinie”. Celem konkursu jest zaproszenie rodzin z Diecezji Płockiej do włączenia się we wspólne, rodzinne przeżywanie Roku Nawiedzenia diecezji przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim oraz wzbudzenie refleksji i wezwanie do odnowienia wiary w rodzinach. Szczegóły na stronie www.srkplock.pl.

11. Foldery kolędowe

Zostały przygotowane „foldery kolędowe”, które prosimy pozostawiać w rodzinach podczas wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą. Foldery dotyczą Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz kwestii związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

Płock, dnia 4 grudnia 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT KOORDYNATORA REKOLEKCJI KERYGMATYCZNYCH

Czcigodni Księża! W 2016 roku będą kontynuowane w naszej diecezji rekolekcje kerygmatyczne. Adresatami tych rekolekcji są przede wszystkim osoby dorosłe. Na treść rekolekcji składają się następujące tematy: miłość Boża, grzech, zbawienie w Jezusie, wiara, nawrócenie i wybór Jezusa na jedynego Pana i Zbawiciela, Duch Święty i wspólnota.

Uwzględniając doświadczenia związane z prowadzeniem rekolekcji kerygmatycznych w bieżącym roku informuję, że będą się one odbywały poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu i będą miały formę spotkań wieczornych. Będą trwały trzy dni, ale każdego dnia będzie tylko jedno półtorej godzinne spotkanie rekolekcyjne, na które przychodzą wszyscy chętni. Nabożeństwa odbywają się w godzinach popołudniowych bądź wieczornych. Szczegóły i przebieg rekolekcji ustala się z ks. proboszczem, który zna najlepiej potrzeby i sytuację swoich parafian.

W roku 2016 rekolekcje te odbędą się w następujących dekanatach: Pułtusk, Raciąż i Zakroczym. W związku z tym, jako koordynator rekolekcji kerygmatycznych chciałbym się spotkać z Czcigodnymi Księżmi wyżej wymienionych dekanatów, aby w ramach spotkań dekanalnych przedstawić szczegółowe informacje i odpowiedzieć na ewentualne pytania.                                                      

Płock, dnia 1 grudnia 2015 r.

Ks. Rafał Winnicki
Koordynator Rekolekcji Kerygmatycznych

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Posługi duszpasterskie księży biskupów w roku 2016

Uprzejmie proszę, by księża dziekani przekazywali – do 18 grudnia (piątek) – ze swoich dekanatów, do kancelarii Kurii, zapotrzebowanie na posługi duszpasterskie księży biskupów, na rok 2016. Przypomnę, że z racji na trwające nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej wizytacje, bierzmowania, poświęcenia i inne posługi powinny być planowane na drugą połowę roku.

2. Ankieta dziekańska za rok 2015

Przekazujemy księżom dziekanom „Ankietę dziekańską 2015”. Przygotowywana jest ona na wniosek Rady Kapłańskiej. Księża dziekani wypełnione ankiety mogą zwracać bezpośrednio Biskupowi Płockiemu, podczas osobistego spotkania lub przesyłać je do kancelarii Kurii. Prosimy o zwrot ankiet najpóźniej do końca marca 2016. 

Gdyby któryś z księży dziekanów potrzebował ankietę w formie elektronicznej, proszę kontaktować się z Wydziałem Duszpasterskim. Przypomnę, że ankieta nie zwalnia dziekana z osobistej obecności w wizytowanej parafii!

3. Wolne dni w pracy Kurii Diecezjalnej

  • 16 grudnia – adwentowy dzień skupienia w Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie;
  • 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;
  • 31 grudnia – ostatni dzień roku kalendarzowego.

4. Przedłużanie ważności legitymacji kapłańskich

Przypominamy o obowiązku przedłużania na kolejne lata plastikowych legitymacji kapłańskich.

Płock, dnia 7 grudnia 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz Kurii  

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Krzysztof Błaszczak, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z dniem 27 listopada 2015 r., mianowany odpowiedzialnym za sklep zielarsko-medyczny i kawiarnię pod nazwą „Zioła Zakonu Bonifratrów i Kawiarenka ‹‹Pod Trąbami››”.

2. Ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, profesor w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z dniem 23 listopada 2015 r., mianowany przewodniczącym Rady Społecznej przy Biskupie Płockim.

3. Ks. dr Włodzimierz Piętka, dyrektor Oddziału Płockiej Edycji Tygodnika „Gość Niedzielny”, z dniem 4 grudnia 2015 r., mianowany diecezjalnym referentem ds. duszpasterstwa ekumenicznego.

4. Ks. dr Michał Zadworny, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, z dniem 4 grudnia 2015 r., mianowany asystentem kościelnym Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku.

Zwolnienia

1. Ks. dr Włodzimierz Piętka, dyrektor Oddziału Płockiej Edycji Tygodnika „Gość Niedzielny”, z dniem 23 listopada 2015 r., zwolniony z funkcji przewodniczącego Rady Społecznej przy Biskupie Płockim.

2. Ks. dr Włodzimierz Piętka, dyrektor Oddziału Płockiej Edycji Tygodnika „Gość Niedzielny”, z dniem 4 grudnia 2015 r., zwolniony z funkcji asystenta kościelnego Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku.

3. Ks. mgr Lech Piórkowski, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, na własną prośbę, z dniem 23 listopada 2015 r., zwolniony z posługi egzorcysty w diecezji płockiej.

4. Ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 4 grudnia 2015 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji diecezjalnego referenta ds. duszpasterstwa ekumenicznego.

Płock, dnia 7 grudnia 2015 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 grudnia 2015 r.
Nr 2330/2015 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x