OKÓLNIK
Okólnik 34/2015
13.11.2015
Spis treści:

Okólnik 34 

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA JUBILEUSZ

1050-LECIA CHRZTU POLSKI

„Nowe życie w Chrystusie” 

    Drodzy Siostry i Bracia!

    W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

1. Chrzest Polski

    Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski (por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, Gniezno 1966).

    Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa.

2. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

    W Wigilię Paschalną 966 roku, kiedy władca Polan stanął przed chrzcielnicą, zaśpiewano ten wyjątkowy, starożytny hymn: „Weselcie się już, zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem […], poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” („Exultet”).

    I odtąd – każdego roku w Wigilię Paschalną – Kościół w Polsce śpiewa ten hymn tuż przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych; przepiękny hymn, przepełniony radością z dzieła zbawienia, skupiony na Chrystusie, który wyzwala nas ku miłości do Boga i ludzi.

    W chwili chrztu świętego każdej i każdego z nas to zbawcze wydarzenie staje się przełomowym momentem naszej osobistej duchowej biografii. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą do życia w Trójcy Świętej. Jest to nie tylko zanurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwycięstwie nad złem. To prawdziwe źródło życia wiecznego dla nas.

    Pełne wiary spojrzenie na to przełomowe w dziejach naszego narodu wydarzenie sprawia, że przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski nie ogranicza się do rozważania zagadnień o charakterze społecznym, kulturowym czy narodowym. Są to z pewnością kwestie ważne, ale to przecież nie te pytania usłyszał Mieszko I, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to, czy wyrzeka się szatana i jego próżnej chwały. Następnie, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego Jedynego Syna – Jezusa Chrystusa, wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w Ducha Świętego, w święty, katolicki i apostolski Kościół, w społeczność świętych i w zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania Mieszko odpowiedział: „Wierzę!”. To samo wyznanie wiary powtarzamy i my 1050 lat później.

3. Millennium Chrztu Polski

    Obchodzić Jubileusz Chrztu Polski to świadczyć własnym życiem o Chrystusie. Takie odważne świadectwo w niełatwych czasach PRL-u złożyli katolicy w 1966 roku, w czasie obchodów milenijnych. Pomogła w tym dziewięcioletnia Wielka Nowenna, czyli program duszpasterski opracowany przez Sługę Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej główne hasło rozbrzmiewa po dziś dzień w naszych uszach: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”.

    Ogromna praca duchowa, towarzysząca Millennium Chrztu, zakończyła się uroczystościami na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. W tym dniu zawierzono Matce Bożej nasz naród na kolejne 1000 lat. Bez tamtego Millennium trudno sobie wyobrazić następne ćwierć wieku polskiej historii: pontyfikat św. Jana Pawła II, wielki ruch „Solidarność” oraz odzyskaną w 1989 roku wolność.

    Po pięćdziesięciu latach pasterze Kościoła wraz ze zgromadzonymi wiernymi ponowią ten akt na Jasnej Górze 3 maja 2016 roku, zawierzając Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami naszej duchowej Matce i Królowej.

4. Wyzwanie ekumeniczne

    Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się zamknąć tylko w kontekście Kocioła katolickiego. Św. Paweł pisze, że „[…] w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno Ciało” (por. 1Kor 12,13), tworząc jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

    Dlatego chrzest czyni chrześcijan, niezależnie od istniejących między nimi podziałów, członkami jednego Ciała Chrystusowego. Tworzy jedność, która nie sprowadza się wyłącznie do obojętnej tolerancji i wzajemnej wiedzy o sobie, lecz spełnia się w wymianie duchowych darów.

    Dziękujemy Bogu za przyjętą na początku 2000 r. przez Kościół Katolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej „Deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu jako sakramentu jedności”. Jest ona bezprecedensowa w wymiarze Europy i świata, inspiruje do podejmowania następnych kroków zmierzających do zjednoczenia chrześcijan. Jedność Kościoła jest wolą Chrystusa. Mnożenie podziałów czy choćby obojętność wobec nich, jest ciężkim grzechem i antyświadectwem, które pomnaża zgorszenie. Polska przyjęła chrzest w czasie, gdy Kościół w dużej mierze był jeszcze niepodzielony na prawosławie (1054 rok) i kościoły protestanckie (1517 rok). Czy Jezus Chrystus nie wzywa nas do tego, byśmy chcieli nie tylko przeżyć, ale – w takiej mierze, w jakiej to jest możliwe – również przygotować wspólny obchód 1050-lecia tamtego wydarzenia? Czy możemy śpiewać Bogu radosne Te Deum za wydarzenie chrztu inaczej, niż w postawie głębokiego pojednania?

5. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

    Przeżywane przez nas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski łączą się w rozpoczynającym się roku liturgicznym z jeszcze jedną okolicznością. Jest nią Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozumiany jako objawienie się czynnej wiary, potwierdzonej na chrzcie świętym. „W tym Roku Świętym – pisze papież Franciszek –  będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. […] Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzję i egoizm” (Bulla „Misericordiae vultus” 11.04.2015)

    Ojciec Święty polecił, by Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończył 20 listopada 2016 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

    W tym czasie połączymy intencje Ojca Świętego z ogólnopolskim aktem przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę. Uczynimy to w podkrakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Zakończenie

    Czeka nas zatem rok liturgiczny pełen duchowych wyzwań. Niech będzie on dla każdej
i każdego z nas rokiem prawdziwie błogosławionym. Niech będzie czasem wdzięczności wobec Boga za wspaniałą, ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego narodu; czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem i poddania się powszechnemu panowaniu Chrystusa Króla Wszechświata. Niech stanie się okazją do pogłębienia synowskich więzi z Bogarodzicą, Matką Kościoła i naszą Matką. Niech będzie czasem radosnej nadziei dla młodych, którzy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem.

    Na błogosławiony czas odnowy naszej tożsamości chrzcielnej w Roku Jubileuszowym wszystkim ochrzczonym i przygotowującym się do chrztu z serca błogosławimy.

Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 370. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 6 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE: List Pasterski Episkopatu Polski proszę odczytać wiernym w Niedzielę Chrystusa Króla 22 listopada br., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 10 listopada 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE DNIA SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

    W drugą niedzielę listopada obchodzimy w Polsce – już po raz siódmy – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

    Dzięki ofiarności katolików oraz zaangażowaniu Księży Biskupów, Proboszczów i wszystkich, którzy corocznie organizują zbiórkę do puszek, objęto pomocą setki tysięcy potrzebujących – nie tylko chrześcijan – w Syrii, Iraku, Egipcie oraz w innych krajach. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przeznacza zebrane w ten sposób środki na pomoc ludziom żyjącym w regionach objętych prześladowaniami, aby nie byli oni zmuszani do opuszczania swoich krajów w obawie o życie i zdrowie. Codziennie wydawane są setki bezpłatnych posiłków, utrzymywane są obozy dla uchodźców, udzielana jest pomoc medyczna, prowadzone są szkoły.

     W tym roku, w sposób szczególny, chcemy pomóc prześladowanym w Syrii, dlatego wspieramy prośbę Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” o modlitwę i ofiary na rzecz naszych cierpiących braci i sióstr.

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

ZARZĄDZENIE: Komunikat Prezydium KEP, proszę odczytać wiernym w niedzielę 8 listopada, w ramach ogłoszeń duszpasterskich, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 5 listopada 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT NA ZAKOŃCZENIE SYNODU BISKUPÓW O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 Kończący się dzisiaj synod biskupów na temat małżeństwa i rodziny był doświadczeniem jedności Kościoła i ubogacaniem się Jego różnorodnością. Kościół szczerze zatroskany o rodzinę przypomniał światu jej niezastąpioną wartość. Zastanawiał się, w jaki sposób skutecznie chronić jej prawa w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.

Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za jego troskę o to, by Ewangelia Miłosierdzia Bożego dotarła do każdej rodziny. Dziękujemy, że przypomina nam, iż wciąż aktualne jest nauczanie św. Jana Pawła II, którego sam nazwał „Papieżem rodziny”.

Wyrażamy naszą wdzięczność całej Konferencji Episkopatu Polski, która nas upoważniła do reprezentowania Jej stanowiska. Dziękujemy wszystkim Polakom w Ojczyźnie i poza jej granicami za modlitwę i okazywane nam wyrazy wsparcia.

Umocnieniem podczas synodalnej dyskusji była dla nas świadomość, że w Polsce jest wiele rodzin, które z Bożą pomocą, w dobrej i złej doli, każdego dnia troszczą się o wierność swojemu powołaniu. Teraz zaś zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób przesłanie tego synodu wprowadzić w życie.

Idąc za św. Janem Pawłem II, synod ten przypomniał – dostępne wszystkim wierzącym – sposoby aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Dlatego też zapraszamy wszystkich do regularnego uczestnictwa we Mszy Świętej, do zgłębiania Słowa Bożego. Zachęcamy rodziny do wspólnej modlitwy i wychowania dzieci w wierze oraz zaangażowania w życie parafii i wspierania dzieł miłosierdzia. To zaproszenie kierujemy także do osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach cywilnych, które – choć nie przystępują do Komunii Świętej – nie są wykluczone z Kościoła. Warto, aby szczerze rozmawiały one z kapłanem, który pomoże im spojrzeć na ich sytuację oczyma Chrystusa Pana, w świetle niezmiennej nauki Kościoła katolickiego.

Podczas tego synodu papież Franciszek ogłosił świętymi Zelię i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Niech miłość małżeńska i rodzicielska nowych Świętych stanie się wzorem i natchnieniem dla małżeństw i rodzin.

Rzym, dnia 25 października 2015 r.

Ojcowie Synodalni:

Abp Stanisław Gądecki, biskup poznański,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski
Bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGONA UROCZYSTOŚĆ ZAMKNIĘCIA XLIII SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ

    Drodzy Księża, Kochani Diecezjanie,

    Pragnę podzielić się z Wami radosną wiadomością, że po ponad 3 latach intensywnych prac zmierza ku końcowi XLIII Synod Diecezji Płockiej. Uroczyste zamknięcie tego doniosłego dzieła eklezjalnego będzie miało miejsce w sobotę 5 grudnia br., o godz. 10.00, w bazylice katedralnej. Gorąco i serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów i diecezjan do Płocka na dziękczynną Eucharystię zamykającą Synod. Przewodniczył jej będzie Prymas Polski Ks. Arcybiskup Wojciech Polak.

    Naszą diecezję, w 940. roku istnienia, jej przyszłość, a także Księgę Synodalną „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”, zawierającą prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, zawierzymy wtedy Matce Bożej Częstochowskiej, której święty wizerunek będzie obecny w naszej katedrze.

    Proszę wszystkich o modlitwę, by dzieło XLIII Synodu przyniosło ewangeliczne owoce dla naszej diecezji i nas wszystkich, którzy ją stanowimy.

Płock, dnia 10 listopada 2015 r.

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w niedzielę 22 listopada br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas

wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 10 listopada 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO DOTYCZĄCY UROCZYSTOŚCI ZAMKNIĘCIA XLIII SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ 

 1. Do koncelebry zaproszeni są wszyscy kapłani (oprócz księży kanoników gremialnych).
 2. Księża profesorowie i księża pracujący w instytucjach diecezjalnych ubierają się w kapitularzu.
 3. Pozostali kapłani przywożą ze sobą albę i złotą stułę i ubierają się w zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu.
 4. Kanonicy gremialni Kapituły Katedralnej Płockiej oraz Kolegiackiej Płockiej i Pułtuskiej  uczestniczą we Mszy św. w strojach chórowych zajmując miejsca w prezbiterium przed Mszą św. wskazane przez asystę;
 5. Księża profesorowie, księża pracujący w instytucjach diecezjalnych i księża dziekani koncelebrujący Mszę św. zajmują miejsca w prezbiterium i bezpośrednio przed nim.
 6. Pozostali kapłani koncelebrujący zajmują miejsca wskazane przez asystę biskupią.
 7. Księża prałaci i kanonicy honorowi oraz odznaczeni tytułem kanonika, nie koncelebrujący Mszy św. proszeni są, aby uczestniczyli w uroczystościach w stroju odpowiadającym ich tytułowi.
 8. W uroczystej procesji wejścia uczestniczą Ksiądz Prymas i księża biskupi z asystą.

Płock, dnia 10 listopada 2015 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
  Ceremoniarz Biskupi

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA ROZPOCZĘCIE NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

Drodzy Księża, Umiłowani Diecezjanie,

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w dniu 8 grudnia, Ojciec Święty Franciszek otwarciem Drzwi Świętych w bazylice św. Piotra w Rzymie rozpocznie w Kościele Nadzwyczajnym Jubileusz Miłosierdzia, którego hasłem są słowa „Miłosierni jak Ojciec”.

Dzień później, w środę 9 grudnia o godz. 10.00, uroczystą Mszą św. otworzymy rok Miłosierdzia w naszym Kościele lokalnym. Wszystkich kapłanów, całe prezbiterium płockie oraz wiernych naszej diecezji, szczególnie z Płocka i okolic, zapraszam na tę Eucharystię. Niech nie zabraknie również na niej osób życia konsekrowanego.

We wspólnocie zgromadzonego Kościoła prosić będziemy Boga, by nasza diecezja w tym jubileuszowym roku otworzyła się na Bożą miłość i przebaczenie, by każdy mógł doświadczyć w swoim życiu tego wielkiego daru, jakim jest Boże Miłosierdzie.

Płock, dnia 8 listopada 2015 r.

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w niedzielę 15 listopada br., ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 9 listopada 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA NIESZPORY OTWIERAJĄCE NOWY ROK DUSZPASTERSKI 2015/2016 I ROK JUBILEUSZOWY 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

   Czcigodni Księża, Kochani Diecezjanie,

    Bliski już nowy rok duszpasterski w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”, co wiąże się z czekającym nas jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski. W naszej diecezji pragniemy uroczyście otworzyć ten szczególny czas celebracją I Nieszporów 1 Niedzieli Adwentu.

    Serdecznie zapraszam na tę uroczystą liturgię, która odbędzie się w sobotę 28 listopada br. o godzinie 18.00 w kościele farnym w Płocku, naszej płockiej Kolegiacie. Zaproszenie kieruję szczególnie do wszystkich kapłanów z Płocka i okolic, księży proboszczów, wikariuszy, kapłanów pracujących w instytucjach centralnych diecezji, księży profesorów WSD, kapłanów seniorów, sióstr zakonnych, kleryków oraz osób świeckich. 

    W sposób symboliczny przekażę wówczas świece jubileuszowe przywiezione z Jasnej Góry dla katedry, kościoła farnego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i naszego seminarium. Modląc się psalmami będziemy dziękować Bogu za łaskę wiary przekazaną naszej Ojczyźnie przed wiekami.

    Z pasterskim błogosławieństwem.

Płock, dnia 8 listopada 2015 r.

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego proszę odczytać w wiernym, w dekanatach płockim wschodnim, płockim zachodnim i parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, w niedzielę 22 listopada br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 9 listopada 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO DOTYCZĄCY NIESZPORÓW 28 LISTOPADA 2015 R.

 1. Kapłani obecni na uroczystych Nieszporach biorą udział w celebracji w komżach/strojach chórowych.
 2. Księża Kanonicy obecni na Nieszporach zakładają także stroje chórowe i zajmują wskazane miejsca.
 3. Uprzejmie proszę o przyniesienie ze sobą brewiarzy.

Płock, dnia 9 listopada 2015 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Ceremoniarz Biskupi

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

    Przekazuję do wiadomości neoprezbiterów oraz ich Księży Proboszczów informację o spotkaniu formacyjnym dla księży neoprezbiterów, które będzie miało miejsce w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku w dniach 24 i 25 listopada br. Część warsztatową dotyczącą wybranych zagadnień z psychologii pastoralnej poprowadzi ks. dr Marek Jarosz, rektor WSD, zaś za część formacyjną jest odpowiedzialny ks. Sławomir Zalewski.

Płock, dnia 6 listopada 2015 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO CENTRUM POWOŁANIOWEGO

    Diecezjalne Centrum Powołaniowe i Klerycka Grupa Powołaniowa zaprasza młodzież męską liceów oraz III klas gimnazjalnych na powołaniowe rekolekcje adwentowe, które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w dniach 11-13 grudnia 2015 r. Z uwagi na specyficzny charakter rekolekcji prosimy nie zgłaszać uczestników niespełniających podanego kryterium wiekowego.

    Mottem  tegorocznych rekolekcji są słowa: PRZYJEDŹ! POZNAJ! ODKRYJ! Spotkanie rekolekcyjne rozpocznie się w piątek 11 grudnia o godz. 17.00. Zakończenie rekolekcji nastąpi w niedzielę 13 grudnia ok. godz. 13.00. Całkowity koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 25 zł. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Uczestników prosimy o zabranie (ważne!): śpiwora, ręcznika, Pisma św., notatnika, długopisu. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: tombrzez@2com.pl lub telefonicznie (nr tel. 501 222 912).

Płock, dnia 4 listopada 2015 r.

Ks. Tomasz Brzeziński
Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

I. Ostrzeżenie przed  nieuczciwymi propozycjami firm internetowych

    Zaczęły napływać do Kurii informacje o działalności firm deklarujących umieszczanie danych kontaktowych parafii w internetowych bazach danych. Istnieje wysokie ryzyko, że działania te są nieuczciwe. Zwykle odbywa się to w ten sposób, że przedstawiciel firmy kontaktuje się telefonicznie z proboszczem i oferuje usługę. Usługa ma polegać na zamieszczeniu danych parafii w serwisie internetowym. Usługa jest prezentowana jako darmowa. Okres płatny poprzedzany jest okresem promocyjnym, w którym wynagrodzenie nie jest pobieranie. Rozmowa zwykle jest nagrywana. W dalszej kolejności firma doprowadza do potwierdzenia umowy na piśmie a w przypadku odmowy ostrzega, że umowa i tak została już zawarta ustnie przez telefon czego dowodem jest nagranie rozmowy. Następnie firma wystawia na rzecz parafii faktury za usługi i dochodzi ich zapłaty.

    Przestrzegam bardzo przed kontaktami ze strony tego typu firm (w szczególności Bello Contact oraz Mobilny Serwis Internetowy) oraz sugeruję daleko posuniętą ostrożność przy podejmowaniu decyzji przez Księży proboszczów. Trzeba pamiętać, że potwierdzenie warunków umowy przez telefon w pewnych okolicznościach może oznaczać zawarcie umowy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jednocześnie informuje, iż obowiązkiem każdej firmy zawierającej umowę przez telefon jest poinformowanie rozmówcy o celu rozmowy na samym jej początku oraz przedstawienie danych identyfikujących przedsiębiorcę. Zawierający umowę na odległość powinien też wskazać okres na jaki umowa jest zawierana i poinformować o możliwości odstąpienia od niej. Podane winny być też koszty umowy. Po ustnym zaakceptowaniu warunków umowy firma jest obowiązana potwierdzić jej treść na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. w wiadomości e-mail). Umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą pisemnego przyjęcia potwierdzonych warunków umowy.

    Proszę o informacje parafie, które padły ofiarą tej  nieuczciwej oferty, wspólnie z naszą kancelarią prawną  podejmiemy próbę odzyskania tych środków.

    Podobna ostrożność proszę zachować  przy  ofertach składanych Księżom proboszczom  przez firmy z obszaru: p. pożarowych, ochrona danych osobowych, usługi telefoniczne, itp.

II. Zbiórka na potrzeby organizacyjne ŚDM 2016 w Krakowie

    Uprzejmie informuję Czcigodnych Księży, że zbliża się (15 listopada 2015 r.) termin trzeciej składki  (na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie). Ostatni czwarty terminy to: 15 maja 2016 r.

    Tacę z niedzieli – 15 listopada 2015r.  proszę przekazać na konto diecezjalne: Bank Pekao SA nr 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186 z dopiskiem „Kraków ŚDM – III”, lub dokonać wpłaty bezpośrednio w kasie diecezjalnej.

Płock, dnia 30 października 2015 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

PERSONALIA

Nominacje

Ks. mgr. Krzysztof Lewandowski, pracownik Płockiego Instytutu Wydawniczego, z dniem 16 listopada 2015 r. mianowany kapelanem Domu pomocy Społecznej w Brwilnie.

Zwolnienia

Ks. mgr Krzysztof Świerczyński, wicedyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 15 listopada 2015 r. zwolniony z funkcji kapelana Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

Płock, dnia 9 listopada 2015 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 12 listopada 2015 r.
Nr 2106/2015

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x