OKÓLNIK
Okólnik 33/2015
26.10.2015
Spis treści:

Okólnik 33

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN

„Kościół prześladowany w świecie” 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Słowo Boże ukazuje dzisiaj szczególną bliskość i zatroskanie Boga o ludzi prostych, pozbawionych środków do życia i zagrożonych w swojej egzystencji. Chrystus koncentruje naszą uwagę na ubogiej i pokornej wdowie oraz jej ofiarnym geście, w którym zawiera się także całkowite zaufanie Bogu. Ona nie ma dokąd iść, więc przychodzi do Boga i oddając Mu wszystko, poddaje się Jego Opatrzności. Ufa bezgranicznie dobroci Boga i powierza Mu całe swe życie. Słowo Boże jest zawsze żywe i aktualne. Dziś, gdy przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, to ewangeliczna wdowa jawi się jako obraz prześladowanego Kościoła. Patrząc na ubogą wdowę, musimy zobaczyć w niej miliony naszych braci i sióstr prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Musimy ich zobaczyć, tak jak Chrystus dostrzegł w świątyni ignorowaną przez wszystkich ubogą i pokorną wdowę. Nie możemy nie zauważyć brata, który cierpi jak Chrystus i dla Chrystusa. Zachowalibyśmy się wówczas jak bliscy Chrystusa, którzy w czasie Jego męki i śmierci obojętnie „stali z daleka” (por. Łk 23,49). Do nas samych odnosiłyby się wówczas słowa Psalmisty, który żali się przed Bogiem: „Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby i moi bliscy trzymają się z daleka” (Ps 38,12).

1. Współczesne prześladowanie chrześcijan

Prześladowanie chrześcijan jest dzisiaj faktem niezaprzeczalnym. Aby się o tym przekonać, wystarczy uważnie obserwować wydarzenia, które dokonują się na naszych oczach lub docierają do nas poprzez środki masowego przekazu. Prześladowania chrześcijan wpisują się w szerszy kontekst eskalacji przemocy i agresji, którą obserwujemy w otaczającym nas świecie. Gwałt i przemoc pojawiają się tam, gdzie naruszając godność człowieka, usiłuje się narzucić mu jakiś rodzaj zachowania, system społeczny, religijny lub wymusić na nim rezygnację z tego, co mu się słusznie należy. 

Prześladowanie chrześcijan przybiera dziś różne formy: od ośmieszania, marginalizacji i usuwania z przestrzeni publicznej aż do odbierania życia. Kontynent europejski, który po upadku Cesarstwa Rzymskiego odbudował się pod sztandarem Krzyża, dzisiaj jest odcinany od znaku swojej tożsamości, kultury, a przede wszystkim od chrześcijańskich korzeni. Krzyż Chrystusa i inne chrześcijańskie symbole stają się w niektórych częściach Europy zakazane. Coraz częściej na naszym kontynencie dochodzi też do profanacji miejsc kultu i cmentarzy.

Przemiany, jakie dokonują się w Europie, wpisują się w dramat konfliktów i prześladowań chrześcijan, do których dochodzi w innych częściach świata. Według Raportu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w roku 2014 w 116 krajach świata dochodziło do łamania wolności religijnej, z czego w dwudziestu krajach sytuacja jest dramatyczna[1]. Ponad 100 tys. chrześcijan każdego roku jest brutalnie mordowanych, a jedynym motywem odebrania im życia jest wyznawana przez nich chrześcijańska wiara.

Los chrześcijan oraz ich obecność w Iraku, Syrii, północnych stanach Nigerii ciągle stoi pod znakiem zapytania. Na oczach całego świata fundamentaliści z „państwa islamskiego” dokonują rzezi na wyznawcach Chrystusa, przybijając ich do krzyża, zadając tortury, dokonując rytualnych egzekucji. W samym Iraku przed dwunastoma laty żyło 1 milion 450 tys. chrześcijan, dzisiaj jest ich niecałe 100 tys. Arcybiskup Mosulu w sierpniu ubiegłego roku wysłał informację do Ojca Świętego, że w jego diecezji po 1400 latach przestała istnieć wspólnota chrześcijańska. Podobne wieści możemy już niedługo usłyszeć z Aleppo w Syrii i z wielu innych diecezji, gdzie coraz brutalniej eliminuje się chrześcijan.

Jednym z bolesnych przejawów współczesnej przemocy jest także zabijanie misjonarzy, najczęściej pracujących i dających świadectwo Chrystusowi wśród najuboższych mieszkańców naszego globu. Według statystyk publikowanych przez watykańską Kongregację Ewangelizacji Narodów każdego roku ginie do 20 do 30 katolickich misjonarzy. Są wśród nich także Polacy, jak choćby młodzi franciszkanie o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek, którzy za kilka tygodni będą przez papieża Franciszka ogłoszeni błogosławionymi. Zostali oni zamordowani przed ponad dwudziestu laty przez terrorystów marksistowskiego ruchu  „Świetlisty Szlak”, który dążył zbrodniczymi metodami do zmiany ustroju w Peru. Dwaj trzydziestoletni misjonarze z Polski zostali zabici za to, że głosili Ewangelię, ale również dlatego, że troszczyli się o potrzeby Indian cierpiących skrajne ubóstwo, zapewniając najuboższym chleb i odzienie oraz budując wspólnotę solidarności i wzajemnej pomocy wśród andyjskich górali. Takich wstrząsających wydarzeń jest więcej.

2. Chrześcijańska postawa wobec prześladowań

Jako chrześcijanie nie możemy patrzeć na te wydarzenia obojętnie. Społeczny wymiar zła i grzechu, prowadzący do prześladowań chrześcijan, domaga się odpowiedzi ze strony wierzących. Musimy zająć stanowisko zaangażowane i ewangeliczne.

a) Solidarność z prześladowanymi

W dzisiejszej liturgii obrazem prześladowanego Kościoła staje się uboga wdowa. Wdowa należała do tej grupy ludzi, o których Pan Bóg się upomina, wzywając do otoczenia ich opieką ze strony możnych i pomocy od wszystkich życzliwych ludzi. Również i dziś mamy prawo domagać się od możnych tego świata – od instytucji rządowych, organizacji międzynarodowych, mediów – zdecydowanej reakcji i obrony prześladowanych chrześcijan. Niestety, kryzys wartości, niechęć do chrześcijaństwa powodują, że media, zwłaszcza europejskie, milczą na temat dyskryminacji czy przemocy wobec chrześcijan na naszym kontynencie. Również organizacje powołane do obrony pokoju na świecie zdają się być w tym względzie zbyt opieszałe. Dziś musimy udzielić swego głosu tym wszystkim, którzy nie mogą się bronić i wykrzyczeć całego dramatu swego cierpienia. Musimy pamiętać, że Jezus Chrystus, którego jesteśmy uczniami, stawał po stronie prześladowanych i poniżanych, sam przecież umierał na krzyżu jako niesprawiedliwie osądzony i poniżony. Jako ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan życia jest Bożym Słowem sprzeciwu wobec każdej agresji i przemocy!

Również i my nie możemy pozostać obojętni na cierpienie prześladowanych. Solidarność z nimi jest naszym obowiązkiem oraz formą wyrazu naszej własnej wierności Chrystusowi Panu i naszemu sumieniu. Głośno wypowiadamy więc naszą niezgodę na niesprawiedliwe traktowanie prześladowanych sióstr i braci w wierze. Mówimy prześladowcom za Chrystusem Panem cierpiącym dzisiaj w naszych braciach: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz” (J 18,23). Głos chrześcijan wołających o pomoc powinien znaleźć odzew wśród wszystkich ludzi dobrej woli, którym rzeczywiście na sercu leży troska o pokojowe współżycie rodziny ludzkiej. Krzywda drugiego człowieka, niezależnie od wyznawanej wiary, nie powinna umykać uwadze tych, którzy mienią się obrońcami ludzkich praw i krzewicielami cywilizacji. Apelujemy, zachęcamy i prosimy o solidarność z prześladowanym Kościołem.

b) Wyrzeczenie się przemocy i ufne powierzenie się Bogu

Zło obecne w świecie może być zwyciężone jedynie przez heroiczne dobro i otwarcie na moc Boga, który nigdy nie posługuje się przemocą i agresją. Musimy zatem w naszych rodzinach i innych wspólnotach wiary kształtować postawy miłości, braterstwa, szacunku dla innych ludzi i odpowiedzialności za dobro wspólne. Nade wszystko zaś musimy stać się naśladowcami Chrystusa, który „gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził” (1 P 2,23). To właśnie pokora i cierpliwość Jezusa stała się znakiem Jego wielkości i początkiem Jego zwycięstwa. Warto w tym kontekście przypomnieć słowa św. Jana Chryzostoma: „Jak długo pozostajemy owcami, zwyciężamy; otoczeni niezliczoną gromada wilków, jesteśmy mocniejsi. Gdy jednak stajemy się wilkami, ulegamy, ponieważ jesteśmy pozbawieni pomocy Dobrego Pasterza. Wszak nie jest On pasterzem wilków, ale owiec.” (Homilia do Ewangelii św. Mateusza, LG IV, s. 474).

Postawie tej winno towarzyszyć ufne powierzenie się Bogu, wzorem ubogiej wdowy z Ewangelii. Była ona cichą owieczką całkowicie oddającą się opiece Boga – Wielkiego Pasterza owiec, który – jak śpiewaliśmy w dzisiejszym Psalmie – „wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność więźniów” (Ps 146). Ci, którzy doświadczają cierpień za wiarę, niech zaufają Bożej Mocy i Miłości jak ewangeliczna wdowa, która oddała Bogu całe swe życie; jak sam Chrystus, który na krzyżu wołał: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego!” (Łk 23,46).

c) Zjednoczenie z ofiarą Chrystusa

Chrześcijanie prześladowani za wiarę swoje męczeństwo wpisują w jedyną Ofiarę, którą Pan Jezus złożył sam z Siebie dla zbawienia świata. W ich życiu realizuje się ewangeliczna zapowiedź Jezusa: „Podniosą na was ręce i będą was prześladować. I z powodu Mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.” (Łk 21,12.17). Również i my winniśmy być gotowi na cierpienie w obronie chrześcijańskiej wiary.

W Eucharystii, którą sprawujemy, uobecnia się ofiara Chrystusa na krzyżu i Jego chwalebne zmartwychwstanie. Niech przyjęcie słowa i ciała Zbawiciela uzdolni nas wszystkich do zjednoczenia się z Jego ofiarą na krzyżu, abyśmy i my potrafili złożyć swe życie w ofierze Bogu i ludziom. Niech Chrystus pomoże nam codziennie umierać wraz z Nim (por. 1 Kor 15,31).

 Przyszłość Europy i świata zawierzmy Maryi Matce Kościoła, która jest także Królową Wyznawców i Królową Męczenników. Razem z Nią módlmy się słowami dzisiejszej modlitwy liturgicznej: „Wszechmocny i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie pełnić Twoją służbę”.

W łączności z Kościołem prześladowanym, na mężne trwanie w wierze i dawanie świadectwa o Chrystusie, z serca wszystkim błogosławimy.

Warszawa, dnia 7 października 2015 r.

Podpisali:

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

      obecni na 370. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

 

ZARZĄDZENIE: List Episkopatu Polski proszę odczytać wiernym w niedzielę 8 listopada br., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 26 października 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Kurs dla nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Księża proboszczowie, którzy mają kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej mogą dokonywać zgłoszeń na specjalny kurs formacyjny najpóźniej do 18 grudnia 2015 roku na adres Wydziału Duszpasterskiego. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres szafarza, a także załączyć opinię księdza proboszcza. Zgłoszeń można również dokonywać pocztą elektroniczną na adres: dariusz.nowotka@diecezjaplocka.pl (niezależnie od tego konieczne jest przysłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną). Terminy spotkań formacyjnych: 9, 23, 30 stycznia 2016 roku (Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA al. Kobylińskiego 21a, Płock)  oraz rekolekcje dla szafarzy 12-14 lutego 2016 r. w Sikorzu. Koszt kursu znany będzie dopiero po zamknięciu listy chętnych. Koszty ponosi parafia, a albę dla szafarza zakupuje ksiądz proboszcz. Poniżej zamieszczam dokładny program kursu przygotowawczego.

Spotkanie I – 09.01.2016 r.

10.00 - 10.45 Przywitanie uczestników i omówienie Instrukcji (ks. D. Nowotka)

10.55 - 11.40 Niedziela – dzieńPana, dzień Kościoła. Rola niedzielnego zgromadzenia liturgicznego w życiu chrześcijanina (ks. dr P. Grzywaczewski)

11.45 - 12.30 Niedziela – dzieńPana, dzień Kościoła. Rola niedzielnego zgromadzenia liturgicznego w życiu chrześcijanina (ks. dr P. Grzywaczewski)
12.45 - 13.30 Eucharystia w świetle tekstów biblijnych (ks. dr T. Lewicki)

13.35 - 14.20 Eucharystia w świetle tekstów biblijnych (ks. dr T. Lewicki)

Spotkanie II – 23.01.2016 r.

10.00 - 10.45 Teologia zgromadzenia liturgicznego (ks. dr P. Grzywaczewski)

10.55 - 11.40 Obecność Chrystusa w Eucharystii (ks. dr D. Piskorski)

11.45 - 12.30 Obecność Chrystusa w Eucharystii (ks. dr D. Piskorski)

12.45 - 13.30 Obrzędy Mszy Świętej (ks. dr P. Grzywaczewski)

13.35 - 14.20 Obrzędy Mszy Świętej (ks. dr P. Grzywaczewski)

Spotkanie III – 30.01.2016 r.

10.00 - 10.45 Formy kultu Eucharystycznego poza Mszą Świętą (ks. dr P. Grzywaczewski)

10.55 - 11.40 Ćwiczenia praktyczne (ks. dr P. Grzywaczewski)

11.45 - 12.30 Ćwiczenia praktyczne (ks. dr P. Grzywaczewski)

12.45 - 13.30 Dokumenty liturgiczne dotyczące Eucharystii (ks. dr P. Grzywaczewski)

13.35 - 14.20 Księgi liturgiczne (ks. D. Nowotka)

Spotkanie IV – Rekolekcjedla szafarzy i kandydatów 12-14.02.2016 r. (Sikórz)

Płock, dnia 21 października 2015 r.

Ks. Dariusz Nowotka
Opiekun Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

2. Lista Doradców Życia Rodzinnego w roku 2015/2016

Mając na względzie troskę o dobro małżeństwa i rodziny oraz narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa Biskup Płocki udzielił misji kanonicznej 60 Doradcom Życia Rodzinnego na rok 2015/2016, którzy będą pełnić posługę Doradcy w swoich wspólnotach parafialnych. Rolę i zadania Doradcy Życia Rodzinnego szczegółowo określa Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Poniżej publikujemy listę Doradców oraz parafie ich zamieszkania.

1. Adamowska Maria Janina – par. pw. Świętej Trójcy w Rypinie
2. Benecka-Rychcik Joanna – par. pw. św. Stanisława BM w Mławie 
3. Berezowska Luiza Kinga – par. pw. Świętego Krzyża w Płocku
4. Bil Monika – par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie
5. Brodalka Anna – par. pw. św. Floriana w Orszymowie
6. Brusk-Zaręba Katarzyna – par. pw. św. Walentego w Gzach
7. Celebucka Halina – par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie
8. Czernik Aldona – par. pw. św. Wojciecha w Nasielsk
9. Dołęgowska Emilia – par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą 
10. Duchewicz Wiesława – par. pw. św. Floriana w Proboszczewicach
11. Frejnik Katarzyna – par. pw. św. Józefa w Sarnowie
12. Herudzińska Agnieszka – par. pw. św. Jakuba w Bożewie
13. Jatkowska Katarzyna – par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku
14. Jatkowska Małgorzata – par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku
15. Jaworska Henryka Hanna – par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą 
16. Kaszuba Agnieszka – par. pw. św. Mateusza w Pułtusku
17. Kostkiewicz Ewa – par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie
18. Krajewska Bogusława – par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu
19. Kraśniewska Alina – par. pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu
20. Laskowska Danuta – par. pw. św. Anny w Serocku 
21. Marynowska Małgorzata Ewa – par. pw. Świętej Trójcy w Rypinie
22. Melzacka Renata – par. pw. św. Urbana w Baboszewie
23. Młotkowska Maria – par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie
24. Morawska Teresa – par. pw. św. Franciszka w Ciechanowie
25. Nosarzewska Małgorzata – par. pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu
26. Obrębska Jolanta – par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie
27. Olszewska Katarzyna – par. pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku
28. Petrykowska Małgorzata – par. pw. św. Zygmunta w Kraszewie
29. Pęcherzewska Krystyna – par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku 
30. Piątkowska Danuta – par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie
31. Pilichowska Katarzyna – par. pw. św. Floriana w Proboszczewicach
32. Popłonkowska Małgorzata – par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku
33. Pruchniewska Elżbieta – par. pw. św. Jana Nepomucena w Zieluniu
34. Prusińska Bożena Anna – par. pw. św. Urbana w Baboszewie
35. Ratkowska Magdalena – par. pw. św. Marcina w Słupnie
36. Romanewicz Elżbieta – par. pw. św. Wojciecha w Raciążu
37. Roszkiewicz Elżbieta – par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim 
38. Rucińska Małgorzata – par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie
39. Rudzińska Ewa – par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku
40. Rychlik Alicja – par. pw. św. Katarzyny w Gradzanowie 
41. Rychlik Krzysztof – par. pw. św. Katarzyny w Gradzanowie
42. Sadłowska Lucyna – par. pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem
43. Sitek Krystyna – par. pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku
44. Smagacz Małgorzata – par. pw. św. Urbana w Baboszewie
45. Stania Skalska Anna – par. pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku 
46. Skalski Marek – par. pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku
47. Stawska Beata – par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie
48. Stępień Marcin – par. pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie
49. Stupecka Aleksandra – par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku
50. Szeliga Anna Teresa – par. pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie
51. Świetlicka Anna – par. pw. Świętej Rodziny w Mławie
52. Tomaszewska Bożena – par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu 
53. Tomczak Małgorzata – par. pw. św. Anny w Miszewie Murowanym 
54. Tomczak Sławomir – par. pw. św. Anny w Miszewie Murowanym 
55. Walas Danuta – par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu 
56. Walewska-Grąbczewska Iwona Monika – par. pw. Zwiastowania NMP w Skępem 
57. Wierzbicka Bogumiła – par. pw. św. Stanisława BM w Dobrzykowie
58. Zawadzki Mateusz – par. pw. Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy
59. Zielińska Agnieszka – par. pw. św. Bartłomieja w Świedziebni
60. Zielińska Edyta – par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku

Prosimy bardzo Czcigodnych Księży o zapoznanie się w/w listą Doradców. Przypominamy jednocześnie, iż tylko Doradcy, którzy posiadają ważną misje kanoniczną mogą posługiwać w ramach Spotkań dla Narzeczonych.

Płock, dnia 16 października 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

PERSONALIA 

Nominacje

1. Ks. mgr Krzysztof Świerczyński, pracownik Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 19 października 2015 r., mianowany wicedyrektorem KRDP.

2. Ks. mgr Bogdan Zalewski, po powrocie z misji w Wenezueli, z dniem 19 października 2015 r., skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.

Płock, dnia 26 października 2015 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 26 października 2015 r.
Nr 2037/2015


[1] Pomoc Kościołowi w Potrzebie Religious Freedom in The World – Report 2014 http://www.aidtochurch.org/report2014/

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x