OKÓLNIK
Okólnik 24/2015
17.08.2015
Spis treści:

Okólnik 24

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI

Z OKAZJI V TYGODNIA WYCHOWANIA 13-19 WRZEŚNIA 2015 R. 

„Wychowywać do pełni człowieczeństwa” 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,

Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

Z woli Bożej Opatrzności wchodzimy w nowy rok szkolny. Dla jednych będzie on początkiem nowego etapu życia, dla innych kontynuowaniem zdobywania wiedzy o człowieku, świecie i Bogu. Wszystkich, a zwłaszcza rodziców i wychowawców, zachęcamy do refleksji nad wszechstronną formacją człowieka. Temu zagadnieniu będzie poświęcony V Tydzień Wychowania, który rozpoczniemy w przyszłą niedzielę, 13 września.

Przykładem całościowego wychowania człowieka jest działalność św. Jana Bosko (1815-1888), założyciela rodziny salezjańskiej, którego dwusetna rocznica urodzin przypada w tym roku. Zaproponował on system wszechstronnego wychowania młodego człowieka, przygotowując dzieci i młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Uczył także świadomego podejmowania zadań chrześcijanina w świecie współczesnym. Ks. Jan Bosko – jak podkreślił ostatnio papież Franciszek – „dał metodę wychowawczą na dzisiejsze czasy” (List do Przełożonego Generalnego Salezjanów, 24 czerwca 2015 r.).

1. Jezus Chrystus na drodze naszego rozwoju

W Ewangelii według św. Marka, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jest przedstawiona scena uzdrowienia człowieka głuchoniemego. Zdumieni świadkowie tego wydarzenia skomentowali je jednoznacznie: „Dobrze uczynił wszystko” (Mk 7, 37). Opinię tę możemy odnieść do całego życia i działania Jezusa Chrystusa, który właśnie dobro człowieka uczynił celem swojej zbawczej działalności. W pojęciu dobra mieści się zarówno troska o kondycję fizyczną, jak i duchową. Chrystus przyszedł bowiem po to, aby człowiek miał życie i to w całej pełni.

W drugim czytaniu słyszeliśmy, jak św. Jakub Apostoł oddaje zasadę obowiązującą wszystkich chrześcijan: w wierze nie można dokonywać żadnych rozróżnień ze względu na osoby, ich status, pochodzenie, wygląd czy pozycję społeczną. Każdy człowiek jest równy przed Panem Bogiem, który pragnie pełnego rozwoju człowieka, oferując mu zarówno określone wartości, jak i sposoby ich realizowania. Wskazówki te można znaleźć w bogatej tradycji, praktyce i nauce Kościoła, jak to uczynił św. Jan Bosko. Jego wychowankowie nie wahali się podejmować stawianych im wyzwań, by przeżywać życie radośnie, a jednocześnie odpowiedzialnie, doświadczać jego pełni i w konsekwencji osiągnąć szczęście.

Najbardziej istotne w wychowaniu ku pełni człowieczeństwa jest jednak to, by na drodze własnego rozwoju chcieć i umieć przyjąć Jezusa. On jest Tym, który wyzwala i uzdrawia, On troszczy się o dobra materialne i dobro duchowe, o życie doczesne i wieczne, aby dać każdemu człowiekowi szansę uczestnictwa w pełni życia.

2. W służbie rozwoju pełnego człowieka

Zarówno myśl, jak i praktyka wychowawcza, która zakłada pełny rozwój człowieka, jest wciąż pielęgnowana w Kościele. Święty Jan Bosko zawarł swoje zasady w trzech pojęciach: rozum, religia i miłość wychowawcza. Całej formacji nadał zaś kierunek prewencyjny, czyli zapobiegawczy.

Niestety, dzisiaj dostrzegamy niebezpieczną tendencję odchodzenia w wychowaniu od trwałego i sprawdzonego systemu wartości. Wybiórcze przyjmowanie zasad moralnych wprowadza człowieka w stan życiowej niepewności i zagubienia i prowadzi do chaosu. To z kolei uniemożliwia jego pełny rozwój i zatrzymuje uwagę jedynie na namiastkach szczęścia, na zaspokajaniu przyziemnych potrzeb, nie zawsze koniecznych do życia. Tymczasem dla człowieka, zwłaszcza młodego, ważne jest poczucie stabilności i bezpieczeństwa, potrzebne jest mądre towarzyszenie mu oraz stawianie wyzwań na miarę jego pragnień i ideałów. Młody człowiek potrzebuje roztropnej korekty zachowań, świadomości, że w poszukiwaniu swojej życiowej drogi nie jest zdany tylko na siebie samego. Niezależnie od głoszonych dzisiaj fałszywych twierdzeń o samowystarczalności, młody człowiek wciąż potrzebuje przewodników, mistrzów, autorytetów i wiarygodnych świadków, żyjących wartościami.

a) Rola rozumu w wychowaniu

Rozumne wychowanie przejawia się w postawach wyrozumiałości, cierpliwego dialogu, mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów, jak również w poszukiwaniu wartości pociągających młodego człowieka. Dzisiaj obserwujemy niepokojący wzrost działań wychowawczych, w których neguje się wszelki rodzaj wysiłku, mądrej dyscypliny, a przyzwala się na spełnianie zachcianek dziecka. W tym kontekście rozum jawi się jako czynnik wprowadzający potrzebną równowagę.

b) Znaczenie religii w wychowaniu

Religia jest uznaniem prawdy o zdolności otwierania się człowieka na Boga. Uwzględnianie jej w procesie wychowawczym ukierunkowuje na prawdę i dobro oraz pozwala człowiekowi na trafny wybór wartości.

Według św. Jana Bosko, głębokie zjednoczenie z Panem Jezusem wyzwala człowieka od lęku przed złem i śmiercią, obdarza niezbędną siłą do zmagań o dojrzałą wiarę, zdolną do obrony osobistych przekonań religijnych.

W otwieraniu się na Boga wielkie znaczenie ma modlitwa, życie sakramentalne, liturgia, a także aktywna obecność we wspólnocie kościelnej. Dlatego filarami wychowania ku pełni człowieczeństwa są: Eucharystia, pokuta, nabożeństwo do Matki Bożej i miłość do Kościoła.

Obecność religii w procesie wychowawczym nadaje mu o wiele głębszy sens. Od 25 lat wszechstronnemu wychowaniu dzieci i młodzieży służy między innymi katecheza w szkole. To właśnie praca dydaktyczna katechetów stanowi nieocenioną pomoc w realizowaniu zadań wychowawczych szkoły.

c) Istota miłości wychowawczej

To miłość pobudza i mobilizuje wychowawców do oddania się dobru wychowanków. Sprawia, że są oni gotowi do poświęceń i trudów, nie bacząc na pojawiające się przeciwności. Święty Jan Bosko mówił do swoich wychowanków: „Dla was żyję, dla was pracuję, dla was jestem gotowy oddać moje życie”. Tak też było. To dla młodzieży tworzył oratoria, szkoły, wydobywał zagubionych z więzień i przygotowywał ich do wejścia w życie społeczne, zawodowe i kulturalne.

Niezwykle istotne jest, aby wspólnota, w której wzrasta młody człowiek, była przeniknięta klimatem miłości, stając się w pewien sposób jego rodziną. Człowieka można wychować tylko wtedy, gdy znajdzie on przyjazne i pełne miłości środowisko. Wychowankowie powinni mieć świadomość, że są kochani, dlatego powiedzenie św. Jana Bosko, że „wychowanie jest sprawą serca”, wciąż inspiruje i wskazuje właściwy kierunek działań wychowawczych.

Dziś obserwuje się w wychowaniu tak rodzinnym, jak i szkolnym pewien rodzaj deficytu miłości, a sama miłość jest poddawana wielorakim próbom. Propozycja wychowywania w miłości i przez miłość jest więc wciąż potrzebnym, a nawet pilnym zadaniem. Tylko miłość jest w stanie wydobyć z człowieka to, co najbardziej piękne i szlachetne.

3. Potrzeba wychowania do pełni człowieczeństwa

Spośród zagrożeń, jakie pojawiają się w naszych czasach, najbardziej niebezpieczne wydają się te, które promują wybiórcze, fragmentaryczne spojrzenie na wychowanie. Akcentowanie kwestii ekonomicznych i ograniczanie zainteresowań do przyjemności, pomijając sferę duchową człowieka, zmierza do jego niepełnego wychowania.

Przed rodzicami, nauczycielami, katechetami i duszpasterzami pojawia się zatem pilne zadanie troski o wszechstronne wychowanie, prowadzące do pełni i piękna życia. Zwracamy się więc do Was z gorącym apelem, abyście podjęli trud całościowego wychowania człowieka. Pamiętamy, z jaką aprobatą ze strony samych młodych spotkało się zdanie wypowiedziane przez św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” (Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.). Wychowanie bez wyrzeczeń, poświęcenia i ducha ofiarności, bez stawiania wymagań nie osiągnie celu, jakim jest ukształtowanie pełnego człowieczeństwa.

Zachęcamy wszystkich, by na miarę swoich możliwości włączyli się w przeżywanie tegorocznego Tygodnia Wychowania. Pamiętajmy przede wszystkim o osobistej i wspólnotowej modlitwie za wychowawców i wychowanków. Bierzmy udział w spotkaniach i konferencjach poświęconych wychowaniu. Odważnie podejmujmy refleksję nad wychowaniem, jakie dokonuje się w naszych rodzinach, szkołach i parafiach. Szukajmy przy tym sposobów wzajemnej współpracy. Wspierajmy cenne przedsięwzięcia służące wychowaniu młodzieży, jak oratoria, świetlice czy inne.

Na piękny i odpowiedzialny trud wychowywania do pełni człowieczeństwa wszystkim z serca błogosławimy i polecamy Maryi, Wychowawczyni Syna Bożego.

Podpisali:

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 369. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 10 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE: List Episkopatu Polski proszę odczytać w niedzielę 6 września br., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. XXXIII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

Tegoroczna XXXIII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 19 września 2015 r. pod hasłem „Błogosławieni Miłosierni”! Podczas tej pielgrzymki będą nam towarzyszyły: krzyż i ikona ŚDM. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież).

Program Pielgrzymki Dzieci

Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

9.30 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby

10.30 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty

11.00 – Eucharystia – przewodniczy J. E. Piotr Libera Biskup Płocki

ok. 12.15 – program ewangelizacyjny dla dzieci o ŚDM „Błogosławieni miłosierni”

13.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci

Program Pielgrzymki Młodzieży

Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu

15.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby

15.30 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty

16.00 – Eucharystia – przewodniczy J. E. Piotr Libera Biskup Płocki

17.15 – wyjście 14 grup w pielgrzymce do Rostkowa z Krzyżem i Ikoną ŚDM, podczas pielgrzymki nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.45 – wejście grup na plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

19.15 – program ewangelizacyjny „Błogosławieni miłosierni”

20.00 – przekazanie Krzyża i Ikony ŚDM młodzieży diecezji łowickiej

20.30 – Błogosławieństwo i zakończenie pielgrzymki młodzieży

Uwagi organizacyjne:

• Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, księża i katecheci.

• Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy organizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.

• Koszt pielgrzymki, podobnie jak w latach ubiegłych, wynosi 3 zł od uczestnika.

Pielgrzymka dzieci

• Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Rostkowa na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.

• Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci.

• Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się od razu na plac za kościołem parafialnym (teren spotkania będzie ogrodzony).

• Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele parafialnym w Rostkowie (doświadczenie lat ubiegłych uczy, że duża liczba dzieci pragnie w tym dniu skorzystać z sakramentu pojednania).

Pielgrzymka młodzieży

• Po przyjeździe do Przasnysza (autokary udają się na parking do Rostkowa), dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).

• Młodzież udaje się bezpośrednio na plac za kościołem farnym w Przasnyszu.

• Grupy młodzieży pielgrzymujące w pieszej pielgrzymce z Ciechanowa wchodzą najpóźniej do godziny 15.30.

• Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.

• Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.

• Podczas Pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (prosimy kapłanów o nałożenie na siebie stuł, by młodzież miała pewność, że może u danego księdza skorzystać ze spowiedzi).

• Po Eucharystii młodzież wychodzi w 14 grupach do Rostkowa. W pielgrzymce niesiony jest Krzyż i Ikona ŚDM. Po dojściu na plac w Rostkowie młodzież pozostaje na nim do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren ogrodzenia będzie bezwzględnie egzekwowany przez pracowników ochrony).

Informacje policji i służb porządkowych

• Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.

• Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.

• Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.

• W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

Płock, dnia 12 sierpnia 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Ks. Rafał Grzelczyk
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

2. XV Diecezjalny Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

W piątek 18 września 2015 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się XV Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Tradycyjnie rozgrywany jest w przeddzień Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Memoriał jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: po 30 min na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany (kojarzenie komputerowe) na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc (bez podziału na kategorię wiekową). Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99, centrex 116) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii. Wszystkich zainteresowanych udziałem w memoriale prosimy o zgłoszenia do 11 września br.

Płock, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Ks. Józef Szczeciński
Koordynator Memoriału

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO

DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Przekazuję do wiadomości wszystkich Księży, a w szczególności zainteresowanych Księży Dziekanów, Proboszczów i Neoprezbiterów, program spotkań formacyjnych neoprezbiterów:

  • 29-30 września – spotkanie z ks. prał. Mirosławem Milewskim, wikariuszem generalnym. Kursowy dzień skupienia (ks. Grzegorz Dobrzeniecki);
  • 20-21 października – spotkanie formacyjne „Być ojcem w konfesjonale”. Warsztaty ze spowiednictwa (ks.Sławomir Zalewski).

Ramowy program spotkań:

Wtorek

18.30 – zjazd, kolacja

19.30 – ewent. spotkanie

20.00 – nabożeństwo wieczorne. Adoracja Najświętszego Sakramentu (ks.Sławomir Zalewski)

21.00 – Błogosławieństwo

Środa

7.30 – Eucharystia połączona z Jutrznią (ks. Sławomir Zalewski)

8.30 – śniadanie

9.00 – 10.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy

10.30 – przerwa

11.00 – 12.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy

12.30 – modlitwa w ciągu dnia. Obiad

Uwagi

  • Spotkania odbywać się będą w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, Stary Rynek 14/18.
  • Usilnie prosi się Księży Proboszczów o niewyznaczanie neoprezbiterom zajęć parafialnych w podanych terminach.

Płock, dnia 10 sierpnia 2015 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

30 lipca 2015 roku zakończyły się letnie rekolekcje oazowe. W rekolekcjach zorganizowanych przez Diecezjalną Diakonię Jedności Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej wzięło udział 296 osób i jest to o 16 osób więcej niż w roku ubiegłym. Dzięki Bogu i ludziom, od 2013 roku, wrasta liczba młodzieży biorącej udział w letnich rekolekcjach. Tegoroczne rekolekcje prowadziło 9 księży, których wspierało 13 kleryków i 30 animatorów – solidnie przygotowanych przez diecezjalną szkołę animatora i dni formacji animatorów. Pragnę podziękować wszystkim księżom posługującym w tym roku, a w szczególny sposób: ks. Michałowi Fordubińskiemu, ks. Bartoszowi Szostakowi, ks. Kamilowi Kowalskiemu, ks. Markowi Piątkiewiczowi, ks. Marcinowi Durzyńskiemu, ks. Łukaszowi Kubisiakowi, ks. Michałowi Tańskiemu i ks. Marcinowi Lipińskiemu. Ze szczerego serca dziękuję diakonowi Łukaszowi i klerykom naszego seminarium, oraz wszystkim animatorom angażującym się w tym roku w diakonię rekolekcyjną.

W tym roku najwięcej Oazowiczów przyjechało z parafii: św. Stanisława Kostki w Rypinie, Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie i św. Wawrzyńca w Żukowie. Nadzieją i optymizmem napawa grupa oazowa w parafii Serock. Cieszę się, że na nowo odrodziła się grupa oazowa w parafii św. Franciszka w Ciechanowie. To zasługa ks. Marcina Lipińskiego. Pięknie rozwija się wspólnota młodzieży w parafii św. Piotra w Ciechanowie. W tym miejscu chciałbym podziękować za wielkoduszną pracę animatorce Oldze Przybysz z tej parafii. Dobrze, że przy pomocy i zaangażowaniu ks. Kamila Kowalskiego, powstała wspólnota oazowa w parafii św. Katarzyny w Nasielsku.

Jestem bardzo zadowolony z tegorocznych rekolekcji oazowych. W tym roku mieliśmy wyjątkowo piękną pogodę, więc to dodatkowo sprzyjało dobrej atmosferze. Oazowicze modlili się i odpoczywali w naszych pięknych Tatrach (Murzasichle i Gliczarów Górny). W planie dnia znajdowała się zawsze: modlitwa poranna (najczęściej jutrznia), katecheza, namiot spotkania (rozważanie Słowa Bożego), Msza św., spotkania w grupie, wieczory pogodne i szkoła modlitwy. Na Oazie Nowego Życia II stopnia mieliśmy dużo czasu na Adorację Najświętszego Sakramentu. Młodzież dała piękne świadectwo modlitwy w ciszy przed Najświętszym Sakramentem.

Ten czas 15 dniowych rekolekcji w górach to wielka radość i wdzięczność Bogu z dar charyzmatu Ruchu Światło-Życie i za osobę ks. Franciszka Blachnickiego. Młodzież z naszej diecezji ma wielkie pragnienia Boga i zdrowej oraz głębokiej duchowości. Ich osobista modlitwa, zdolność do refleksji, pytania, dojrzałe rozmowy i spowiedzi były dla nas, prowadzących te rekolekcje, dowodem na działanie łaski Bożej i wielką radością.

29 sierpnia w płockiej farze spotykamy się w gronie moderatorów i animatorów na podsumowaniu letnich oaz oraz na warsztatach naszej diakonii muzycznej.

12 września, również w płockiej farze, spotykamy się na diecezjalnym dniu wspólnoty pod przewodnictwem bp Piotra Libery. I bezpośrednio po dniu wspólnoty, z wielkim zapałem i nadzieją zaczynamy roczną formację. W tym roku mamy dużo dobrych pomysłów, wierzymy, że Pan Bóg nam pobłogosławi i będzie działo się dużo dobra.

Płock, dnia 9 sierpnia 2015 r.

Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 13 sierpnia 2015 r.
Nr 1565/2015

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x