OKÓLNIK
Okólnik 21/2015
23.06.2015
Spis treści:

Okólnik 21

LIST GRATULACYJNY PAPIEŻA FRANCISZKA Z OKAZJI 50-LECIA KAPŁAŃSTWA KS. BISKUPA ROMANA ADAMA MARCINKOWSKIEGO

Czcigodnemu Bratu

Romanowi Adamowi Marcinkowskiemu Biskupowi tytularnemu Bulla Regia i Biskupowi Pomocniczemu Płockiemu świętującemu złoty jubileusz kapłański, gratulujemy gorliwej służby kapłańskiej i biskupiej wypełnionej umiejętnie dobrem duchowym dla wiernych umiłowanej i starożytnej diecezji płockiej, szczególnie w przepowiadaniu Ewangelii, administrowaniu sakramentów, nauczaniu katechezy, wizytowaniu parafii. Gdy tymczasem z uznaniem przyjmujemy jego miłość do Kościoła i wierność wobec Magisterium, modlimy się o jak największe łaski za zasługi dla Kościoła, i chętnie udzielamy Apostolskiego Błogosławieństwa prosząc o wzajemną modlitwę w intencji Naszej Posługi Piotrowej.

Z siedzib watykańskich dnia 20 miesiąca maja Roku Pańskiego 2015

Papież Franciszek

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

I. Składam serdeczne podziękowanie Czcigodnym Księżom za systematyczne i terminowe regulowanie wszystkich należności finansowych, zarówno zobowiązań osobistych i jak i parafialnych na rzecz Diecezji. Wszystkich, którzy mają jakiekolwiek zaległości w tej materii proszę o dokonanie należnych wpłat najpóźniej do końca czerwca br.

Przypominam jednocześnie swoją wcześniejszą zachętę skierowaną do Czcigodnych Księży o możliwości regulowania wszystkich należności finansowych za pomocą przelewów internetowych. Wybierając ten sposób płatności proszę jednak o dokładne wskazanie w tytule przelewu - celu danej wpłaty. Nieścisłości w tej materii powodują problemy z właściwym zaksięgowaniem w/w wpłat.

II. Składki na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  na następny rok bez zmian

Czcigodni Księża, uprzejmie informuję, że składki za kolejny rok ubezpieczeniowy, tj. od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. TUW nie ulegają zmianie. Jednocześnie przypominam  o obowiązku zgłoszenia informację z tych parafii, gdzie w ostatnim czasie przybyły nowe, bądź ubyły obiekty. Dla sprawniejszego rozwiązywania problemów i uzyskania szybkiej odpowiedzi w sytuacjach wątpliwych, podajemy dane kontaktowe do TUW:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Płocku.
  Telefony : 24 264 22 11; 24 269 61 69; 24 269 65 55
 • osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia majątku Diecezji - Dyrektor Janusz Sowiński,
 • osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczeń indywidualnych ( pojazdy, pielgrzymki itp.) Elżbieta Różycka- tel. wew. 19,
 • osoba do kontaktu w sprawie likwidacji szkód - Krzysztof Rychlik - tel. wew. 17, kom. 513085878.

III. Aktualneinformacjedotyczące umowy na dostawę energii dla Diecezji Płockiej             Przypominam, że umowa na sprzedaż energii z firmą TAURON obowiązuje do końca bieżącego 2015 roku (dotyczy to oczywiście tylko tych parafii, które podpisały stosowną umowę).  Decyzja: o zmianie dostawcy energii, kontynuacji współpracy z firmą TAURON, lub powrót do firmy wcześniejszej  będzie zależała od nowej oferty cenowej, jakości obsługi i akceptacji Czcigodnych Księży Proboszczów. Obecnie jesteśmy na etapie przyjmowania ofert od różnych firm. Bezpośrednio po wakacjach oferty te zostaną przestawione Czcigodnym Księżom i zostanie dokonany wybór najlepszej oferty.

            Ponawiam też swoją prośbę, by wszelkie niejasności dotyczące faktur za energię elektryczną, oraz inne nieuregulowane do tej pory sprawy związane z energią zgłaszać bezpośrednio do mnie.

IV. Zbiórki w parafiach w najbliższych miesiącach

            Pragnę przypomnieć, iż najbliższych miesiącach będą miały miejsce następujące zbiórki pieniężne:

• 29 czerwca (Świętopietrze) – taca,

• Lipiec – św. Krzysztofa – zbiórka do puszek dla misjonarzy

• 9 sierpnia – druga niedziela sierpnia – taca na cele edukacyjne i formacyjne

            Zebrane ofiary przekazujemy na konto diecezjalne nr: 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186 lub wpłacamy bezpośrednio w kasie diecezjalnej nie później niż w przeciągu dwu tygodni od daty ich przeprowadzenia.

V. Memorandum -wydawanie pokwitowań za ofiary pieniężne złożone w związku z ceremonią pogrzebową, przygotowane przez Kancelarię Adwokacką Pawła Kowalczyka

a)      Pojęcie kosztów pogrzebu jakim posługuje się ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej „ustawa”) nie jest przez ustawodawcę w żaden sposób definiowane. Należy uznać, że obejmuje on w pierwszym rzędzie koszty stanowiące ekwiwalent świadczenia np. wymurowanie grobu. Do kosztów tych zaliczyć należy również koszty ofiar składanych na rzecz kościoła. W piśmiennictwie można odnaleźć tezę, że ofiary złożone na rzecz kościoła są uznawane przez organy ZUS za koszty pogrzebu (Komentarz do art. 78 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, system informacji prawnej Lex: W ramach wydatków rekompensowanych zasiłkiem pogrzebowym na plan pierwszy wysuwają się zatem koszty ściśle związane z pochówkiem (trumna, tzw. asysta, wieńce). Należy jednak stwierdzić, że praktyka organów ZUS dopuszczała rozszerzanie katalogu kosztów pogrzebu. Zgodnie z pismem Departamentu Centrali ZUS w Warszawie z dnia 9 kwietnia 1993 r. (Rn. 723-2/91) do kosztów pogrzebu można było zaliczyć koszty stypy oraz wydatki związane z ceremonią kościelną, np. ofiary wpłacone na rzecz kościoła. Wytyczne zawarte w tym piśmie zostały jednak anulowane w zakresie uwzględniania kosztów stypy. W późniejszym okresie Centrala ZUS zaleciła przyjmować jako koszty pogrzebu wydatki powstałe od chwili śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek, do chwili zakończenia ceremonii pogrzebowej (pismo członka zarządu ZUS z dnia 27 sierpnia 2003 r., Skn-022-11/6/2003). Wynika z tego, że kwota ta może być dochodzona przez osobę, która ja uiściła w ramach zasiłku pogrzebowego. Poniższe uwagi nie uwzględniają regulacji kanonicznych.

b)      Zgodnie z art. 78 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zasiłek pogrzebowy przysługuje temu, kto pokrył koszty pogrzebu. W celu pobrania zasiłku osoba ta musi wypełnić stosowny druk, w którym należy przedstawić rachunki wydatków oraz złożyć go w ZUS. Istnieje zatem konieczność udokumentowania wszelkich poniesionych kosztów pogrzebu.

c)      Warto podkreślić, że dokumentacja, o której mowa w pkt 2 powyżej jest istotna jedynie dla osób innych niż: członek rodziny, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy. Wobec tych bowiem ustawa posługuje się pojęciem inne osoby (art. 77 ustawy). Podmiotom wymienionym na wstępie przysługuje zaś zasiłek pogrzebowy w pełnej wysokości – niezależnie od poniesionych kosztów (należy im się kwota maksymalna tj. 4 000 zł – art. 80 ustawy).

d)     Istnieje możliwość, że tzw. inna osoba, która poniesie koszty pogrzebu i która nie uzyska pokwitowania co do złożonej ofiary, nie będzie mogła skutecznie odzyskać tej sumy w ramach zasiłku pogrzebowego (art. 79 ustawy). Powyższe – zważywszy na interes tzw. innej osoby – uzasadnia zasadność żądania pokwitowań również za złożone ofiary z tytułu sprawowania obrzędów pogrzebowych itp.

e)      Należy zważyć, że ofiary składane na rzecz kościoła przy okazji ceremonii religijnych mają charakter dobrowolny (nie są zaskarżalne). To wierni decydują, czy określoną kwotę ofiarować oraz w jakiej wysokości. Stanowią one wyraz wdzięczności wobec osoby duchownej za jej posługę, nie zaś opłaty za usługę. Należy zaznaczyć, że praktykowane w niektórych parafiach „cenniki” stanowią jedynie odzwierciedlenie zwyczajowo składanych datków z okazji różnych rodzajów ceremonii religijnych przez samych wiernych i nie są wiążące.

f)       Jak się wydaje dobrowolność ofiary składanej z okazji ceremonii religijnej nie powoduje nawiązania cywilistycznego stosunku dłużnik – wierzyciel, który to stosunek ewentualnie uzasadniałby prawo do żądania pokwitowania na podst. art. 462 Kodeksu cywilnego. Nie istnieje w związku z tym żaden środek prawny, który umożliwiłby skuteczne wyegzekwowanie takiego pokwitowania od parafii, w sytuacji gdyby odmówiono jego wydania. Jedyną konsekwencją odmowy wydania pokwitowania za udzieloną ofiarę może wobec powyższego być rezygnacja z niej.

Płock, dnia 15 czerwca 2015 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKATY KANCELARII KURII 

1. Dzień patronalny bp. Piotra – 27 czerwca (sobota, Opactwo Pobenedyktyńskie)

8.45-9.30 – siostry zakonne;
9.30-10.15 – księża (w imieniu duchowieństwa diecezji płockiej życzenia składa dziekan dekanatu tłuchowskiego ks. Andrzej Zakrzewski);
10.15-11.00 – wierni świeccy. 

2. Zmiany wikariuszowskie 2015

Tegoroczne zmiany wikariuszowskie będę miały miejsce 26 sierpnia. Ogłoszenie nominacji nastąpi około 15 sierpnia.

3. Kwestie dotyczące procedury związanej z aktem formalnego wystąpienia z Kościoła

Przypominamy, by księża nie lekceważyli pism kierowanych do parafii, które dotyczą dokonania adnotacji w księgach metrykalnych i  formalnego aktu wystąpienia z Kościoła.

Brak reakcji na te pisma może prowadzić do procesów administracyjnych, które wytacza parafii Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Proszę zachowywać terminy, jeśli chodzi o odpowiedzi na nadesłane pisma. W każdym przypadku należy stosować się do przepisów zawartych w Zasadach postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła z dnia 27 września 2008 r. (www.episkopat.pl).

W razie jakichkolwiek wątpliwości i trudności proszę kontaktować się z notariuszem Kurii ks. Dariuszem Rogowskim.

4. Udzielanie chrztu dzieciom, których rodzice nie mając przeszkód małżeńskich trwają w związku niekanonicznym

Przypominamy, że w tej sprawie należy zachować przepisy zawarte w dekrecie Biskupa Płockiego (Nr 758/2009) z dnia 12 marca 2009 r. (Okólnik 8/2009). Prosimy także nie „modyfikować” tych przepisów.

5. Praca kancelarii Kurii w czasie wakacji

Uprzejmie informujemy, że miesiącu lipcu dyżur w kancelarii Kurii pełnił będzie ks. notariusz Dariusz Rogowski, natomiast w sierpniu ks. kanclerz Mirosław Milewski. 

Płock, dnia 15 czerwca 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz 

PERSONALIA – CZERWIEC 2015 

Nominacje na proboszczów

 1. Ks. mgr Piotr Fabrykiewicz, administrator parafii pw. św. Bartłomieja w Grodźcu, z dniem 1 lipca 2015 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 2. Ks. mgr Jacek Robert Gołębiowski, administrator parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie, z dniem 1 lipca 2015 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 3. Ks. mgr Marek Kardasz, administrator parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Soczewce, z dniem 1 lipca 2015 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 4. Ks. mgr Andrzej Kopczyński, administrator parafii pw. św. Jakuba w Słupi, z dniem 1 lipca 2015 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 5. Ks. mgr Zbigniew Milczarek, administrator parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie, z dniem 1 lipca 2015 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 6. Ks. mgr Robert Andrzej Oprawa, administrator parafii pw. św. Macieja w Pawłowie, z dniem 1 lipca 2015 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 7. Ks. mgr Marek Pszczółkowski, administrator parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie, z dniem 1 lipca 2015 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 8. Ks. mgr Paweł Waruszewski, administrator parafii pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, z dniem 1 lipca 2015 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 9. Ks. mgr Andrzej Zych, administrator parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegocinie, z dniem 1 lipca 2015 r., mianowany proboszczem tej parafii.

Nominacje inne

 1. Ks. mgr Sylwester Groń SDB, z dniem 1 sierpnia 2015 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku.
 2. Ks. kan. mgr Tadeusz Mieczysław Kulesza, rezydent w parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie, z dniem 1 lipca 2015 r., na własną prośbę, skierowany do pomocy duszpasterskiej w charakterze rezydenta do parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
 3. Ks. mgr Łukasz Piotr Mastalerz SDB, wikariusz dyrektora Domu Zakonnego w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku, z dniem 16 sierpnia 2015 r., mianowany proboszczem parafii pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku n. Wisłą.    
 4. Pani mgr Barbara Piotrowska, pracownik Muzeum Diecezjalnego w Płocku, z dniem 1 lipca 2015 r., mianowana wicedyrektorem tegoż muzeum.

Zwolnienia

 1. Ks. mgr Sławomir Goworek SDB, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku n. Wisłą, z dniem 16 sierpnia 2015 r., zwolniony z pełnionego urzędu.
 2. Ks. mgr Jacek Woźniak SDB, wikariusz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku, z dniem 31 lipca 2015 r., zwolniony z pełnionej funkcji. 

Płock, dnia 23 czerwca 2015 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 23 czerwca 2015 r.
Nr 1265/2015

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x