OKÓLNIK
Okólnik 13/2015
05.05.2015
Spis treści:

Okólnik 13

DEKRET

podnoszący kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja w Płocku do godności kolegiaty oraz przywracający do istnienia
przy nim 
Kapitułę Kolegiacką św. Michała

Mając na uwadze przesłanki historyczne: istnienie od połowy XII stulecia przy kościele kolegiackim św. Michała w Płocku (powstałym z fundacji Dobiechny, wdowy po Wojsławie, wychowawcy Bolesława Krzywoustego), prastarej kapituły kolegiackiej pod tym samym wezwaniem oraz jej przeniesienie w 1731 roku do istniejącego od 1356 roku kościoła parafialnego św. Bartłomieja w tymże mieście (stał się wówczas kolegiatą), gdzie funkcjonowała sprawując kult Boży, aż do roku 1819, kiedy to została zniesiona, oraz pragnąc nawiązać do chlubnych tradycji i bogatego dziedzictwa duchowego tejże kapituły, a także kierując się pragnieniem kontynuowania współcześnie zadań pełnionych przez to kolegium w zakresie uświetniania kultu Bożego w tak znamienitej świątyni, która niedawno obchodziła swój jubileusz 650-lecia powstania, oraz w roku 940-lecia istnienia diecezji płockiej, po wysłuchaniu opinii Kolegium Konsultorów, niniejszym 

nadaję kościołowi parafialnemu pod wezwaniem św. Bartłomieja

w Płocku rangę kolegiaty

Jednocześnie, na mocy kan. 504 Kodeksu Prawa Kanonicznego restytuuję przy niej Kapitułę Kolegiacką św. Michała w Płocku

Jej strukturę, zadania i funkcjonowanie określi własny statut tego gremium.

Wyrażam głęboką nadzieję, że nadanie czcigodnej farze płockiej, tak dobrze zasłużonej dla wielu pokoleń mieszkańców naszego miasta, rangi świątyni kolegiackiej przyczyni się do ożywienia życia religijnego parafian. Oby prześwietna kolegiata była miejscem, w którym Bóg doznaje coraz większej czci, a modlący się tutaj odkrywają na nowo Jego miłość do człowieka.

Niech przywrócona temu kościołowi po 196-ciu latach farna Kapituła Kolegiacką godnie pełni swoje zadania przyczyniając się do pomnażania chwały Bożej.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz

Nr 663/2015

Płock, dnia 2 kwietnia 2015 r.

Wielki Czwartek, w 940 roku istnienia Diecezji Płockiej

 

DEKRET

mianujący 12 członków Kapituły św. Michała w Płocku

W związku z moim dekretem podnoszącym kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja w Płocku do godności kolegiaty oraz przywracającym do istnienia przy nim Kapitułę Kolegiacką św. Michała, niniejszym mianuję 12 kanoników gremialnych tejże Kapituły:

 1. Ks. kan. Wiesław Gutowski – proboszcz par. św. Bartłomieja w Płocku
 2. Ks. dr Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku
 3. Ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński – sekretarz 43 Synodu Diecezji Płockiej
 4. Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – proboszcz par. św. Józefa w Płocku
 5. Ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk – profesor WSD w Płocku
 6. Ks. Witold Godleś – proboszcz par. św. Józefa w Zakroczymiu
 7. Ks. Janusz Zdunkiewicz – proboszcz par. św. Stanisława Kostki w Pułtusku
 8. Ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski – proboszcz par. św. Floriana w Orszymowie
 9. Ks. mgr Tomasz Opaliński – proboszcz par. św. Rocha w Janowie
 10. Ks. mgr Zbigniew Rembała – rektor seminarium w Iquitos, w Peru
 11. Ks. mgr Szczepan Bugaj – dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
 12. Ks. dr Tomasz Lewicki – dyrektor Płockiego Instytutu Wydawniczego

Mianowanym członkom Kapituły św. Michała polecam, by dokonała wybory prepozyta. Jako przewodniczącego wyborów wyznaczam, spoza gremium kapitulnego, ks. inf. prof. Wojciecha Góralskiego. Przewodniczącemu wyborów polecam zwołanie posiedzenia wyborczego w możliwe najkrótszym terminie.

Prepozytowi Kapituły zlecam także, by wraz z pozostałymi członkami tego gremium przygotował projekt statutu Kapituły(zob. kan. 506 §§ 1-2 KPK).

Nowo mianowanym członkom Kapituły św. Michała w Płocku z serca błogosławię.          

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz

Nr 662/2015

Płock, dnia 2 kwietnia 2015 r.

Wielki Czwartek, w 940 roku istnienia Diecezji Płockiej

 

DEKRET

W myśl kan. 509 § 1 KPK niniejszym zatwierdzam wybór prałata – prepozyta Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku w osobie ks. proboszcza Wiesława Gutowskiego, dokonany przez to gremium w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Jednocześnie mianuję ks. dr. Marka Jarosza prałatem – scholastykiem,
a ks. prof. dr. hab.  Jana Krajczyńskiego prałatem – dziekanem tejże kapituły.

Ponadto określam następującą precedencję wśród członków wymienionej Kapituły:

Prałaci:

1. Prepozyt: ks. kan. Wiesław Gutowski
2. Scholastyk: ks. dr Marek Jarosz
3. Dziekan: ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński

Kanonicy:

4. ks. Witold Godleś
5. ks. kan. mgr Andrzej Smoleń
6. ks. Janusz Zdunkiewicz
7. ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski
8. ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk
9. ks. mgr Zbigniew Rembała
10. ks. mgr Tomasz Opaliński
11. ks. mgr Szczepan Bugaj
12. ks. dr Tomasz Lewicki

Czcigodnym Księżom Prałatom i Kanonikom Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku z serca błogosławię.

Nr 807/2015

Płock, dnia 20 kwietnia 2015 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO 

Pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem

Śmierć dziecka, które zmarło zanim zdążyło się narodzić to problem dotykający coraz większą liczbę małżeństw. Nowelizacja ustawy o cmentarzach i grzebaniu zmarłych z dn. 20 stycznia 2007 r., podpisana przez Ministra Zdrowia, umożliwiła rodzicom pogrzebanie każdego utraconego dziecka, niezależnie od momentu nastąpienia śmierci. Do celów pochówku wystarczy specjalna Karta wystawiona przez lekarza, na podstawie której, odbierając za pośrednictwem firmy pogrzebowej ciało dziecka ze szpitala i zgłaszając się do księdza w parafii, można odprawić pełny pogrzeb katolicki.

Niestety, z różnych przyczyn – najczęściej z niewiedzy – wielu rodziców tego nie czyni. Dlatego Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej organizuje zbiorowy pogrzeb Dzieci Nienarodzonych, czyli zmarłych wskutek samoistnego poronienia. Doczesne szczątki zmarłych Dzieci, po które nikt się nie zgłosił do płockich szpitali zostaną pochowane we wspólnym grobowcu, który powstał na cmentarzu katolickim przy ul. Kobylińskiego (część zabytkowa) dzięki życzliwości Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego i Radnych Miasta Płocka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 26 maja 2015 r. o godz. 15.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Kobylińskiego w Płocku. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Jarosław Mokrzanowski, pracownik Kurii Diecezjalnej Płockiej. Zapraszamy na tę uroczystość wszystkich pragnących pożegnać dzieci zmarłe przed narodzeniem i wesprzeć ich rodziców. 

Porządek uroczystości:

15:00 – Msza św. w kaplicy cmentarnej przy ul. Kobylińskiego;

15.30 – Przemarsz z urną na część zabytkową cmentarza do Grobu Dzieci Zmarłych przed Narodzeniem i złożenie Urny z prochami Dzieci w Grobie.

16.15 – Zakończenie uroczystości.

Płock, dnia 27 kwietnia 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Za wiedzą Biskupa Płockiego, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową na rzecz Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji. Od trzech lat, coraz więcej dzieci i młodzieży, bierze udział w rekolekcjach oazowych, ale są też osoby, które z powodów finansowych nie mogą pojechać na letnie rekolekcje. Rok temu, w naszej diecezji powstał pomysł, by pomóc tym osobom, w szczególny sposób Animatorom naszej diecezjalnej oazy. Księża, którzy chcą wesprzeć dzieło ruchu oazowego w naszej diecezji, a zwłaszcza letnie rekolekcje oazowe, mogą przekazać dobrowolną ofiarę na konto Ruchu Światło-Życie.

Serdecznie prosimy o wsparcie finansowe, a za okazaną pomoc bardzo dziękujemy i obiecujemy naszą pamięć w modlitwie.

Podajemy adres: Diecezja Płocka, ul. Tumska 3 09-402 Płock

i numer konta: 76 1240 3174 1111 0010 5717 5745 z dopiskiem: „Oaza 2015”

Płock, dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
wraz z Diecezjalną Diakonią Jedności

PERSONALIA

Nominacje w Kapitule Kolegiackiej św. Michała:

 1. W dniu 20 kwietnia 2015 r., Biskup Płocki zatwierdził wybór ks. kan. Wiesława Gutowskiego, proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, na prałata – prepozyta Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku.
 2. Ks. kan. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 20 kwietnia 2015 r., mianowany prałatem scholastykiem Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku.
 3. Ks. kan. prof. dr hab. Jan Krajczyński, sekretarz 43 Synodu Diecezji Płockiej, z dniem 20 kwietnia 2015 r., mianowany prałatem dziekanem Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku.

Nominacje inne

 1. Ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Malużynie, z dniem 24 kwietnia 2015 r., mianowany kapelanem strażaków w mieście i gminie Glinojeck.
 2. Ks. mgr Tomasz Lemański, z dniem 27 kwietnia 2015 r., mianowany kapelanem Domu Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Staroźrebach.
 3. Ks. mgr Zbigniew Milczarek, administrator parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie, z dniem 24 kwietnia 2015 r., mianowany kapelanem Straży Pożarnych gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Zwolnienia

Ks. mgr Romuald Andruszkiewicz, wicedyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku, z dniem 15 kwietnia 2015 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji kapelana Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku.

Płock, dnia 4 maja 2015 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 5 maja 2015 r.

Nr 915/2015

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x