OKÓLNIK
Okólnik 12/2015
17.04.2015
Spis treści:

Okólnik 12

INFORMACJA SEKRETARIATU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

DOTYCZĄCA KWESTII MAŁŻEŃSKICH

W związku ze zmianami przepisów dotyczących zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi, które weszły w życie z dniem 1 marca 2015 r. kilka tygodni temu przesłane zostało do kurii diecezjalnych opracowanie z praktycznymi wskazówkami ich zastosowania.

Po konsultacjach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych opracowanie to zostało uaktualnione. Przesyłam zatem jego poprawioną wersję, prosząc o ponowne przekazanie tej informacji do parafii.

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r.

         † Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Informacja o zmianie przepisów dotyczących zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi (tzw. małżeństwa konkordatowe).

Zmieniona i uzupełniona w dniu 16 marca 2015 roku. 

 1. Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy z dnia 28 li­stopada 2014 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego" (pasc), nowelizacja ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy" (kro) oraz związane z nimi przepisy wykonawcze, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (rozp.) oraz Obwieszczenie Ministra Spraw We­wnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, któ­rych zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w zwią­zek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporzą­dzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (obw.).
 2. Zgodnie z nowymi przepisami, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego narzeczeni będą mogli uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce, nieza­leżnie od zameldowania (art. 15 ust. 2 kro), nie będą musieli również w celu uzy­skania tego zaświadczenia przedkładać odpisu aktu urodzenia (art. 76 ust. 1 pasc).
 3. Powyższe zaświadczenie z dniem 1 marca 2015 r. będzie ważne sześć miesięcy, a nie tak jak dotychczas trzy miesiące (art. 41 ust. 2 kro).
 4. Zmienia się także formularz powyższego zaświadczenia, a także zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały zło­żone w obecności duchownego. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. (ukazało się w Dzienniku Ustaw RP 9 lutego 2015 r., poz. 194) przewiduje, że te dwa zaświadczenia będą na oddzielnych kartach papieru. Kierownik USC wydaje „swoje" zaświadczenie, które jest dwustronicowe, nato­miast duchowny będzie wydawał „swoje" zaświadczenie na odrębnym formula­rzu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało kierownikom urzędów stanu cy­wilnego wyjaśnienie odnośnie do dokumentów związanych z zawarciem małżeń­stwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi. Z pisma Departamentu Spraw Oby­watelskich z dnia 11 marca 2015 r. (DSO-ZP-6000-17/2015) wynika, co następu­je:

a)      Kierownicy USC „wydając zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności do zawarcia małżeństwa powinni kierować się celowością i realnymi potrzeba­mi w tym zakresie".

b)      Z pisma wynika także, że zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności do zawarcia małżeństwa kierownik USC sporządza w trzech egzemplarzach, z których dwa przekazuje narzeczonym: jeden przeznaczony jest następnie do zachowania w parafii ślubu, a drugi przeznaczony jest dla kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa - ten egzem­plarz parafia przekazuje do USC wraz z zaświadczeniem, o którym poniżej. Trzeci egzemplarz zaświadczenia kierownik USC zachowuje w swojej doku­mentacji.

c)      Drugie z zaświadczeń, czyli „zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego" (czysty formularz) kierownik USC przekazuje narzeczonym w trzech egzem­plarzach, które winny zostać przekazane duchownemu w parafii ślubu. Tak jak dotychczas, zaświadczenie to w trzech egzemplarzach wypełnia duchow­ny w parafii, w którym miała miejsce ceremonia zaślubin. Następnie jeden egzemplarz proboszcz przekazuje do miejscowego urzędu stanu cywilnego w terminie pięciodniowym celem sporządzenia aktu małżeństwa, drugi wrę­czany jest nowożeńcom, a trzeci należy zachować w dokumentacji parafial­nej.

d)     W związku z obowiązywaniem przepisów przejściowych urzędy do 31 sierp­nia 2015 roku mogą także wydawać zaświadczenia według dotychczasowych wzorów. Należy w takiej sytuacji postępować tak jak dotychczas: po zawarciu małżeństwa i sporządzeniu zaświadczenia jeden egzemplarz przekazać do miejscowego USC, drugi wręczyć nowożeńcom, trzeci zachować w dokumen­tacji parafialnej.

e)      W przypadku stosowania nowych wzorów zaświadczeń możemy spotkać się dwiema sytuacjami:

- USC wydaje i przekazuje narzeczonym 3 egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności do zawarcia małżeństwa oraz 3 egzemplarze czystego druku zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpie­niu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego;

- USC wydaje i przekazuje narzeczonym 2 egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności do zawarcia małżeństwa oraz 3 egzemplarze czystego druku zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpie­niu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

W każdym z tych przypadków proboszcz wydaje nowożeńcom jedynie zaświad­czenie o zawarciu małżeństwa, natomiast do miejscowego USC przekazuje po jednym egzemplarzu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności do zawar­cia małżeństwa oraz zaświadczenia o zawarciu małżeństwa (stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności du­chownego).

 1. Tak jak dotychczas, na duchownym ciąży obowiązek doręczenia zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały zło­żone w obecności duchownego wraz z zaświadczeniem stwierdzającym brak oko­liczności wyłączających zawarcie małżeństwa do USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa w terminie 5 dni, odliczając dni uznane ustawowo za wolne od pracy (art. 8 ust. 3 kro), czyli najczęściej będzie tak, że w przypadku małżeństwa zawartego w sobotę ostatnim dniem terminu doręczenia będzie pią­tek następnego tygodnia, gdyż nie liczy się sobota (dzień zawarcia małżeństwa) i niedziela (dzień ustawowo wolny od pracy). Nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego.
 2. Zaświadczenie podpisują czytelnie: oboje nupturienci, dwóch pełnoletnich świadków, duchowny, przed którym zostało zawarte małżeństwo oraz duchowny uprawniony do sporządzania zaświadczeń.
 3. Na formularzu tego zaświadczenia nie przewidziano miejsca na pieczęć parafii. Nie jest jasne, czy to jest celowe czy przypadkowe pominięcie. Proponuje się, by ad cautelam obok podpisu w dolnej części zaświadczenia umieścić pieczęć okrą­głą parafii.
 4. W Monitorze Polskim RP z dnia 26 lutego 2015 r. ukazało się także nowe Ob­wieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. (poz. 230) w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zasadni­czo nie wnosi ono nic nowego w przedmiotowej kwestii, ale doprecyzowuje, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, terminologię dotyczącą nazw stano­wisk, których pełnienie daje prawo do przyjęcia oświadczeń i sporządzenia i podpisania zaświadczenia. Terminologię tę należy stosować przy sporządzaniu zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek mał­żeński zostały złożone w obecności duchownego.

Zawiera ono następujące wykazy w odniesieniu do Kościoła Katolickiego:

a)      stanowiska, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński: ordynariusz miejsca (biskup diecezjalny, administrator apostolski, administrator diecezji, wikariusz generalny, wika­riusz biskupi), biskup polowy, proboszcz, administrator parafii, duchowny od­powiednio delegowany; (w kategorii: „duchowny odpowiednio delegowany" mieści się wikariusz parafialny, który jest delegowany zazwyczaj na sposób ogólny do asystowania przy zawieraniu małżeństwa, a także każdy inny bi­skup, prezbiter i diakon, który otrzymał delegację ogólną bądź szczególną do asystowania, stąd też w tym przypadku w odpowiednim miejscu zaświadcze­nia należy wpisać po imieniu lub imionach i nazwisku duchownego sformuło­wanie „duchowny delegowany", z pominięciem wszystkich tytułów, godności i stanowisk duchownego asystującego na podstawie delegacji)

b)      stanowiska, których zajmowanie upoważnia do sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę do sporządzania aktu małżeństwa: ordynariusz miej­sca (biskup diecezjalny, administrator apostolski, administrator diecezji, wika­riusz generalny, wikariusz biskupi), biskup polowy, proboszcz, administrator parafii, wikariusz lub inny duchowny odpowiednio delegowany w zastępstwie proboszcza.

Dokument ten wraz z załącznikami: nowy wzór zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchow­nego oraz przykładowy sposób wypełnienia tegoż zaświadczenia można znaleźć na stronie internetowej diecezji w zakładce DLA KSIĘŻY – MATERIAŁY DO POBRANIA.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYGOTOWAŃ DO INAUGURACJI NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Informujemy Czcigodnych Księży, że do każdej parafii zostaną dostarczone białe ornaty i stuły „maryjne”, które prosimy zabrać (zwłaszcza ornaty) do koncelebry podczas uroczystości powitania Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Pułtusku w dniu 20 czerwca br. Ponadto do każdej parafii dotrą tablice z „Jasnogórskimi Ślubami Narodu”, które należy umieścić po nawiedzeniu parafii w kościele parafialnym. Na nawiedzenie zostaną też przygotowane „Kaganki Wiary”, które Księża Proboszczowie wraz z przedstawicielami wiernych odbiorą z rąk Księży Biskupów w Pułtusku po zakończeniu Mszy św. powitania Obrazu Matki Bożej. Szczegółowe informacje dotyczące tych uroczystości zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Pragniemy także poinformować, że w Hurtowni Artykułów Liturgicznych SACERDOS w Płocku można nabyć biało-czerwone i biało-niebieskie flagi, banery, obrazy, obrazki, obrusy, świece, szaty liturgiczne i inne artykuły przydatne w organizacji nawiedzenia we wspólnocie parafialnej.

Płock, dnia 10 kwietnia 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Uprzejmie informuję, że biskupi obecni na 368. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 11-12 marca 2015 r., na podstawie art. 9 Statutu KEP, w związku z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2015 r.

Proszę o przekazanie w parafiach tej ważnej informacji wiernym.  

Płock, dnia 16 kwietnia 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz Kurii

PERSONALIA

Nominacje

 1. Ks. kan. dr Cezary Siemiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, z dniem 16 kwietnia 2015 r., mianowany kapelanem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Obrytem.
 2. Pan Michał Wichłacz, pracownik Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 19 marca 2015 r., mianowany wicedyrektorem ds. programowych.
 3. Ks. kan. dr Marek Zawadzki, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, z dniem 30 marca 2015 r., mianowany kapelanem w Areszcie Śledczym w Płońsku.

Zwolnienia

Ks. kan. mgr Edmund Makowski, z dniem 30 marca 2015 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji kapelana Aresztu Śledczego w Płońsku. 

Płock, dnia 16 kwietnia 2015 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 17 kwietnia 2015 r.

Nr 784/2015

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x