OKÓLNIK
Okólnik 1/2015
07.01.2015
Spis treści:

Okólnik 1

SŁOWO DO KAPŁANÓW W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ NAWIEDZENIEM PARAFII DIECEZJI PŁOCKIEJ PRZEZ MARYJĘ W OBRAZIE JASNOGÓRSKIM

I. Szybkimi krokami, Umiłowani Bracia, zbliża się Nawiedzenie Parafii naszej Diecezji przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim (20 czerwca 2015 – 11 czerwca 2016). Dlatego właśnie, chociaż wiem, jak bardzo absorbuje Was w tym czasie i ile sił kosztuje wizyta duszpasterska, pragnę przekazać Wam kilka refleksji, dotyczących tego niezwykle ważnego wydarzenia w życiu Kościoła Płockiego.

Najpierw pozwolę sobie Wam przypomnieć, że idea Nawiedzenia wzięła się stąd, iż uwięziony w Komańczy Prymas Tysiąclecia Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, przekazując tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, prosił, aby 26 sierpnia 1956 roku, podczas uroczystości Jubileuszu 300-lecia ogłoszenia Maryi Królową Polski, Księża Biskupi wnieśli Cudowny Obraz Matki Bożej na Szczyt Jasnogórski. Gdy Biskupi dokonali tego aktu i udzielili Obrazem błogosławieństwa, wzruszeni wierni poczęli wołać: „Matko, nie opuszczaj nas!”, „Pozostań z nami!”. 2 listopada 1956 roku, wkrótce po powrocie z więzienia, Ksiądz Prymas przybył na Jasną Górę. Zapoznano go wtedy z ideą Nawiedzenia, zrodzoną z tego wołania ludu Bożego. „To byłoby przedłużone ramię Dziewicy Wspomożycielki!” – odpowiedział Sługa Boży i zaakceptował tę myśl.  W rezultacie 11 kwietnia 1957 roku obradująca na Jasnej Górze Konferencja Plenarna Episkopatu Polski uchwaliła przeprowadzenie dzieła NAWIEDZENIA-PEREGRYNACJI we wszystkich parafiach naszej Ojczyzny.

Sporządzono Kopię Cudownego Obrazu i 6 maja 1957 roku, gdy Ksiądz Prymas Wyszyński udał się do Rzymu, aby odebrać kapelusz kardynalski (wcześniej władze komunistyczne odmówiły wydania paszportu), zabrał ze sobą tę Kopię. Sługa Boży Papież Pius XII z radością pobłogosławił Obraz, aby wędrował on jako widomy znak łączności katolickiej Polski ze Stolicą Świętą. Tak rozpoczęła się Pierwsza Peregrynacja.  Władze komunistyczne, przerażone  jej owocami, zaczęły stopniowo ograniczać to wielkie dzieło. Kilkakrotnie odbierano Obraz, wreszcie „aresztowano” go i przewieziono na dziedziniec jasnogórski, a wyższy oficer MO wezwał przeora i przekazał mu, że Wizerunek ma pozostać na Jasnej Górze; w razie niepodporządkowania się temu nakazowi, zostaną powołani do służby wojskowej wszyscy klerycy paulińscy i zlikwidowany będzie klasztor warszawski ojców.

Przez Polskę wędrowały w tych latach tylko puste ramy, Ewangeliarz i świeca, symbolizujące Nawiedzenie Maryi. Sam byłem tego świadkiem – tak działo się w archidiecezji katowickiej, z której pochodzę. Gdy zbliżało się Nawiedzenie diecezji sandomierskiej, ksiądz Wójcik, kapłan tej diecezji, aby nie obarczać odpowiedzialnością ojców paulinów, postanowił potajemnie wykraść Obraz. Tak się też stało i 13 czerwca 1972 roku Cudowny Wizerunek został wywieziony do Radomia. W wygłoszonym wtedy kazaniu Ksiądz Prymas powiedział: „Kościół musi mieć swoją Matkę. Była już na Godach w Kanie. Jakże się cieszymy, że wróciła! Narodowi potrzebna jest MATKA! Cieszymy się, że Obraz - dar Ojca Świętego - który jest własnością Episkopatu Polski i oddany został pod moją opiekę i odpowiedzialność - będzie waszą radością”. Od tego czasu Peregrynacja kontynuowana była już bez przeszkód, także w naszej Diecezji. Liczni jeszcze,  starsi kapłani mają w pamięci wspaniałe owoce tego Pierwszego Nawiedzenia, odbywającego się od 30 listopada 1975 roku do 7 listopada 1976 roku. 

II. 3 maja 1985 roku rozpoczęło się obecne, Drugie Nawiedzenie. Św. Jan Paweł II w specjalnym Telegramie na tę okoliczność napisał: „Nawiedzenie to ma być czasem refleksji i duchowej odnowy, ma mieć poniekąd charakter adwentowy z uwagi na zbliżający się Rok 2000 od Narodzenia Chrystusa... Proszę Matkę Chrystusa i Matkę naszą, aby przez swoje Macierzyństwo była dla moich braci i sióstr natchnieniem w pracy nad sobą, w wewnętrznej przemianie serca, w wytrwałym budowaniu własnego człowieczeństwa na fundamencie wiary, nadziei i miłości, w praktykowaniu trzeźwości i przezwyciężaniu wszelkiego zła dobrem; aby pomogła każdemu odnaleźć drogę wiodącą do Chrystusa, Odkupiciela człowieka, i do prawdziwej jedności w wierze”.

Te słowa Świętego Papieża stają się teraz naszym testamentem i zobowiązaniem. Po doświadczeniach diecezji, które poprzedziły nas w  przeżyciu Drugiego Nawiedzenia, odbywającego się w wolnej już Ojczyźnie, widać jasno, że udaje się ono tam, gdzie przede wszystkim kapłani czystym sercem oddają się Maryi, gdzie szczerze i serdecznie zapraszają Ją do swoich wspólnot parafialnych, gdzie dobrze przygotowują Jej Nawiedzenie. Tam, gdzie tak się dzieje – i można podawać przykłady takich diecezji – owoce peregrynacji znowu są wspaniałe.

Zapraszajmy więc już dzisiaj, Umiłowani Bracia, Maryję, aby pomagała nam czynić naszą parafię – jak mówi papież Franciszek – rodzinną i gościnną; aby z naszą pomocą przekształcała ją w prawdziwą wspólnotę w drodze; wspólnotę, której członkowie są dumni ze swej wiary i cieszą się, że mogą być świadkami Jezusa Chrystusa pośród sekularyzującego się świata. Cieszy  mnie to, że w tym właśnie duchu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odprawiamy we wszystkich naszych świątyniach „Nowennę przed Peregrynacją Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej”; że modlimy się o godne przeżycie Nawiedzenia; że w niektórych parafiach przed tegoroczną Pasterką odmawiano różaniec o jego błogosławione owoce! Jak wiecie, w celu godnego przyjęcia Naszej Matki i Królowej odbyliśmy także specjalne posiedzenia Rady Kapłańskiej i Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Konferencję Księży Dziekanów.  

Tak, Kochani Bracia, zapraszajmy Bożą Rodzicielkę otwartym sercem, z wiarą, nadzieją i  miłością, które Ona tyle razy wzbudzała w Kościele przez swoje matczyne objawienia: w Lourdes, w Gietrzwałdzie, w Fatimie, w Syrakuzach, w Kibeho... Nie zapominajmy przy tym, ile my sami w swoim powołaniu, a także cała nasza Mazowiecka Diecezja w swojej historii Jej zawdzięcza. Śp. ksiądz prof. Tadeusz Żebrowski nieraz przypominał, że nasza katedra od początku była Katedrą Maryjną; że tyle jest kościołów i parafii Jej imienia; że to właśnie dzięki pobożności Maryjnej w XVI wieku na Mazowszu nie znalazł posłuchu protestantyzm; że stąd wyszedł Prymas Tysiąclecia – Prymas Jasnogórskich Ślubów Narodu. Może więc nie jest także rzeczą przypadku, że Maryja przybywa do nas, gdy upamiętniamy 1050-lecie Chrztu Polski; gdy świętujemy 940-lecie naszej Diecezji; gdy w Jej matczyne dłonie składamy owoce Synodu Diecezjalnego i z Nią zaczynamy wdrażać go w życie.

III. Teraz pragnę, Drodzy Bracia, podzielić się z Wami kilkoma myślami, o których wspomniałem na początku:  

  1. Proszę, abyście dokładnie zapoznali się, więcej – studiowali „Instrukcję duszpasterską o Nawiedzeniu Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Diecezji Płockiej” i wspaniały „Ceremoniał Nawiedzenia”. Można naprawdę zaczerpnąć stamtąd liczne, dobre inspiracje do godnego przyjęcia Maryi w powierzonej Waszej pieczy parafii. Trzeba, Umiłowani Bracia, dobrze i pięknie przygotować poszczególne liturgie, w tym również  śpiewy liturgiczne, związane z Peregrynacją; trzeba uświadomić sobie, jak znaczącą rolę odgrywają w tym dziele świadectwa spotkania z Maryją, a także jak ważna jest dzisiaj dobra informacja o tych wydarzeniach – na stronie internetowej parafii, za pośrednictwem fal radiowych, w gablocie parafialnej itp. Na to wszystko musimy zwrócić uwagę, podzielić się doświadczeniami. Dlatego tym właśnie  zagadnieniom chciałbym również poświęcić najbliższe Płockie Dni Pastoralne, między innymi z udziałem jednego lub dwóch Księży Biskupów Diecezji, w których Peregrynacja już odbyła się.
  2. Ojcowie Paulini, których zaprosiłem na wspomniane wyżej konferencje i spotkania, kładli ogromny nacisk na misje i rekolekcje przed przybyciem Maryi w Obrazie Jasnogórskim. W znacznej mierze – mówili – owoce rekolekcji zależą od dobrego rekolekcjonisty czy misjonarza, który trwa z wiernymi od rozpoczęcia rekolekcji aż do pożegnania Matki Bożej w Jej Jasnogórskim Wizerunku! Nie zapominajmy, że ćwiczenia te i spotkania powinny być ukształtowane chrystologicznie – „Przez Maryję do Chrystusa”. Zastanawiajmy się także, co wykorzystać z doświadczeń Nawiedzenia z lat 70. czy też z Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Wsłuchujmy się w doświadczenia kerygmatycznych grup ewangelizacyjnych. Zachęcam, aby także te grupy włączyć w to wielkie dzieło, którego hasło brzmi podobnie jak przed 40 laty: „Z Maryją ewangelizujemy Kościół Płocki”. 
  3. Podczas trwania misji bądź rekolekcji powinniśmy na nowo przeżyć z Maryją 6 Tajemnic Wiary: Zwiastowanie, Nawiedzenie, Boże Narodzenie, Kanę, Krzyż, Wniebowzięcie. Niejako „wyjściową tajemnicą” jest tu Tajemnica Nawiedzenia. W Tajemnicy tej Maryja udaje się do swojej krewnej Elżbiety. Udaje się z Jezusem pod sercem, aby wyśpiewać tam radosny Magnificat i służyć swojej krewnej konkretną pomocą. Dobrze byłoby zadać ten program naszym wspaniałym różom (kołom) różańcowym, aby z okazji Nawiedzenia do modlitwy dodały one sprawę pomocy ludziom potrzebującym na naszych wioskach, ulicach i w blokach, a jednocześnie włączyły się w przygotowanie dekoracji, roznoszenie zaproszeń na rekolekcje itp.
  4. Uważam, że tam, gdzie Nawiedzenie odbywać się będzie w okresie wielkopostnym i wielkanocnym można zrezygnować z tradycyjnych rekolekcji, związanych z tym okresem liturgicznym. Zadbajmy jednak o umożliwienie wiernym przystąpienia do Sakramentu pokuty i pojednania poprzez zorganizowanie Dni Spowiedzi, połączonych z odpowiednimi nabożeństwami pokutnymi. 
  5. W parafiach, w których ludzie są zatrudnieni w zakładach pracy, masowo dojeżdżają do takich zakładów czy innych placówek, należy przygotować odpowiednie nabożeństwa nocne, noc konfesjonałów itp..
  6. Bardzo ważnym elementem udanych rekolekcji będzie współpraca kapłanów z sąsiednich dekanatów (spowiedź, nawiedzenie chorych itp.). Podejmiemy jeszcze raz tę kwestię na najbliższym spotkaniu dziekańskim.  
  7. Na koniec zwracam Wam uwagę, że ważne jest tu również słownictwo – termin „peregrynacja”, choć już się zadomowił, niewiele mówi naszym wiernym. Starajmy się zatem używać terminów: „Nawiedzenie”, „Nawiedzenie Maryi w wizerunku jasnogórskim”, „Nawiedzenie naszej parafii”, „Rekolekcje przed Nawiedzeniem”, „Doba Nawiedzenia” itp...

Niech sprawa Nawiedzenia, Umiłowani Bracia, stanie się naszą wspólną sprawą. Niech Maryja umacnia jedność naszego Prezbiterium. Niech leczy rany. Niech pomaga nam odnowić ideał powołania.

Monstra Te esse Matrem, o Maria!

Płock, dnia 1 stycznia 2015 r.

w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi

Wasz Biskup Piotr

DEKRET

Mając na względzie dobro duchowe wiernych Diecezji Płockiej oraz prośbę Rektora Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy ks. mgr. Bogdana Pawłowskiego eryguję Bractwo św. Antoniego z Padwy przy Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie i jednocześnie zatwierdzam statut tegoż Bractwa.

Ufam, że św. Antoni z Padwy stanie się dla członków Bractwa wzorem do naśladowania, a przykład jego życia będzie drogą do realizacji powołania do świętości.

Wszystkim Członkom Bractwa z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Nr 2251/2014

Płock, dnia 17 grudnia 2014 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO

DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Przypominam Czcigodnym Księżom o zimowej turze rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się w dniach 2-4 lutego 2015 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.  Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o g. 10.00, a zakończymy w środę o g. 13.00. W ich przeżywaniu pomoże nam ks. dr Mirosław Czapla odpowiedzialny za formację kapłanów archidiecezji krakowskiej, były ojciec duchowny seminarium.  Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz z działu gospodarczego Wyższego Seminarium pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166); tel. kom.: 501 222 715. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę.

Serdecznie zapraszam do udziału w ćwiczeniach duchowych.

Płock, dnia 2 stycznia 2015 r.

         Ks. Sławomir Zalewski
delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKOLEKCJI KERYGMATYCZNYCH

Serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży Proboszczów z dekanatów płockiego zachodniego, gąbińskiego i gostynińskiego na spotkanie z Biskupem Płockim Piotrem Liberą. Poświęcone ono będzie przeprowadzeniu w tych dekanatach rekolekcji keregmatycznych i ustaleniu ich terminów.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 3 lutego 2015 r. o  godz. 12.00 w Opactwie Pobenedyktyńskim. Ma ono charakter obligatoryjny.

Płock, dnia 31 grudnia 2014 r.

                                                                                              Ks. Rafał Winnicki
koordynator rekolekcji kerygmatycznych
w Diecezji Płockiej

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Tomasz Kalinowski, z dniem 1 lutego 2015 r., mianowany kapelanem szpitala w Gorzewie.

2. Ks. mgr Grzegorz Nowomiejski, z dniem 6 grudnia 2014 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wojnówce.

Zwolnienia

1. Ks. kan. Eugeniusz Klonowski, kapelan Szpitala w Gorzewie, na własną prośbę, z dniem
1 lutego 2015 r., zwolniony z pełnionej funkcji. 

2. Ks. dr Wojciech Filipowicz, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wojnówce, na własną prośbę, z dniem 6 grudnia 2014 r., zwolniony z urzędu proboszcza.

Płock, dnia 2 stycznia 2015 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 stycznia 2015 r.
Nr 9/2015

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x