OKÓLNIK
Okólnik 10/2015
25.03.2015
Spis treści:

Okólnik 10 

LIST BISKUPÓW POLSKICH DO KAPŁANÓW

NA WIELKI CZWARTEK 2015 R. 

Kapłan a życie konsekrowane

            Drodzy Bracia Kapłani!

            Wszyscy potrzebujemy duchowego powrotu do Wieczernika. Do miejsca, w którym w Wielki Czwartek Chrystus podzielił się z Apostołami swoją świętością. To ona ma być naszą chrześcijańską i kapłańską tożsamością.

Dlatego dziś my, kapłani Jezusa Chrystusa, pielgrzymujemy duchowo do Wieczernika po Jego świętość. Przypominając sobie dzień i miejsce swoich święceń kapłańskich, z wdzięcznością i radością wspominamy sakramentalny gest nałożenia rąk przez biskupa. Z całą pokorą i świadomością własnych grzechów, rozeznajemy w sobie potrzebę rozpaleniana nowo Bożego daru, zgodnie z zachętą Apostoła: Przypominam Ci, żebyś na nowo rozpalił charyzmat Boży, który otrzymałeś przez włożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam Ducha bojaźni, ale mocy, miłości i karności (2 Tm 1, 6n).

1. Nasza wdzięczność wobec osób życia konsekrowanych

Słowa te mówią o kapłaństwie nie tylko w kategoriach sakramentalnej godności, urzędu i funkcji (munus), ale również o szczególnej łasce Ducha Świętego – o charyzmacie. W roku obecnym, który – z inspiracji Ojca Świętego Franciszka przeżywamy w Kościele jako Rok Życia Konsekrowanego – wybrzmiewają one wyjątkowo silnie. Konsekracja i charyzmat są ściśle ze sobą związane. Życie oparte o praktykę ślubowanych rad ewangelicznych podejmowane jest przecież najczęściej we wspólnotach zjednoczonych konkretnym charyzmatem wielkich świadków wiary.

            Wielu z nas przeżywa swoje kapłaństwo, realizując je na drodze powołania zakonnego. Kapłaństwo i charyzmat stają się wówczas zadaniem jedności, która przekłada się na prawdę osoby i jej misji w Kościele. Wielki Czwartek stanowi dobrą okazję, aby podziękować Panużniwa, że z obfitością wzbudza powołania kapłańskie we wspólnotach życia konsekrowanego. Jesteśmy wdzięczni kapłanom zakonnym za ich rozmaitą posługę, zarówno w duszpasterstwie parafialnym, jak i wynikającą z realizacji charyzmatu zgromadzenia. Dziękujemy za posługę i świadectwo życia rekolekcjonistom, spowiednikom, misjonarzom, kapelanom szpitalnym i więziennym, pedagogom i nauczycielom, opiekunom rozlicznych sanktuariów i pełniącym wiele dzieł miłosierdzia.

            Jako biskupi, kapłani diecezjalni i zakonni dziękujemy pozostałym osobom życia konsekrowanego – braciom i siostrom z wielu licznych zakonów, zgromadzeń oraz instytutów życia konsekrowanego, a także pustelnikom oraz konsekrowanym dziewicom i wdowom. Ich wieloraka posługa i ofiarna obecność w Kościele silnie wspiera naszą kapłańską misję. Rok Życia Konsekrowanego daje sposobność do publicznego wyrażenia naszej wdzięczności, co niniejszym czynimy, otaczając osoby konsekrowane serdeczną modlitwą. Pragniemy również podjąć refleksję nad życiem konsekrowanym w kontekście naszego kapłaństwa.

2. Kapłaństwo – urząd i charyzmat

Twórcze połączenie sakramentalnego urzędu i charyzmatu jest właściwie zadaniem każdego kapłana, nie tylko zakonnego. Każdy z nas może i powinien odkrywać swoje własne duchowe dary, posługi i działania (por. 1 Kor 12, 4-6). Możliwości w tym zakresie są tak nieskończone jak różnorodny potrafi być w swoich darach Duch Święty. To On sprawia, że jedni odkrywają w sobie szczególny dar przepowiadania Słowa, inni odnajdują się w dynamicznej posłudze ludziom młodym czy w towarzyszeniu starszym i chorym. Jeszcze inni są prawdziwie charyzmatycznymi katechetami, z oddaniem posługują rodzinom lub podejmują się indywidualnego kierownictwa duchowego bądź pracy dydaktycznej na wyższych uczelniach. Wielu z nas przeżywa swoje kapłaństwo, czerpiąc inspirację i siły z duchowości i charyzmatów wielu eklezjalnych ruchów i nowych wspólnot. Za to wszystko niech Pan będzie uwielbiony! Dziś szczególnie wsłuchujemy się w Jego słowa: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 15, 12). Odnosimy je do wszystkich, którzy pomagają nam realizować rady ewangeliczne.

            Nasza misja we wspólnotach Kościoła (diecezjach, parafiach, zakonach, ruchach itd.) dokonuje się przez głoszenie Słowa, uświęcanie przez sakramenty i bycie pasterzami. To ostatnie zadanie, jak uczy soborowy dekret Presbyterorum ordinis, realizuje się przez skierowaną do całej wspólnoty posługę budowania jedności (nr 6). Jedność Kościoła ma zaś charakter głęboki i organiczny. Jest jednością Ciała, które składa się z wielu członków. Kapłani spełniają swoją funkcję pasterską in persona Christi Capitis wtedy, gdy wspierają wiernych i towarzyszą im modlitwą i radą, kiedy czynią wszystko, by odpowiednio uformować swoich braci i siostry do posługi w Kościele oraz z radością posłać ich do niej.

            Nie jest to ucieczka od odpowiedzialności, ale roztropna i radosna posługa towarzyszenia każdemu ochrzczonemu człowiekowi w odkrywaniu darów i zadań zleconych mu przez Ducha Świętego. To umiejętność dzielenia się odpowiedzialnością za Kościół, w którym każdy ma swój twórczy udział. Znamy radość wspólnego duchowego wędrowania z osobami odkrywającymi powołanie do życia zakonnego lub kapłańskiego czy też drogę życia w małżeństwie. Znamy wzniosłość i bliskość liturgii sprawowanej w pięknej harmonii różnorodnych posług i funkcji. Znamy też smak – nie zawsze łatwego, ale ostatecznie zawsze niezwykle owocnego – wspólnego podejmowania różnych dzieł apostolskich.

            Ten, kto sam w sobie rozpala charyzmat, jest pełen szacunku dla innych i nie będzie gasił Ducha (por. 1 Tes 5, 19). To właśnie Duch Święty sprawia, że wypowiadane przez nas słowa eucharystycznej konsekracji obejmują cały Kościół, całe Ciało Chrystusowe. Również każdy wierny składa Bogu ofiarę z samego siebie: swoje życie, modlitwę, pracę, odpoczynek, cierpienie, służbę na rzecz innych. Można więc powiedzieć, że Eucharystia jest codziennym, aktualnym momentem konsekracji każdego ochrzczonego i bierzmowanego. Pan codziennie  czyni nas sługami konsekracji każdego z naszych braci i sióstr. Nasze służebne kapłaństwo ma służyć powszechnemu królewskiemu kapłaństwu wszystkich wiernych. W przywołanym już dekrecie Presbyterorum ordinis Sobór naucza, że tak rozumiana Eucharystia jest celem naszego życia, gdyż do tego właśnie zmierza i w tym się ostatecznie wypełnia cała posługa prezbiterów (nr 2). Sakramentalny znak sprawowanej przez nas Eucharystii zbiera to, co uczyniliśmy, aby wezwać wiernych do odkrycia tożsamości chrzcielnej, duchowych darów i obudzić w nich współodpowiedzialność za Kościół.

3. Nasza służba w Kościele

            Zanim św. Paweł wezwie Tymoteusza do rozpalenia w sobie charyzmatu Bożego, przypomina mu, że wiarę przyjął od babki i matki, których jest dłużnikiem. Jego zadaniem jest zaś pomnażanie w sobie tego daru. 

Podobnie my – jesteśmy dłużnikami Kościoła, od którego otrzymaliśmy wiarę. Jest to jednak „dług miłości”, który zostaje spłacony przez miłość pasterską, o której św. Jan Paweł II pisał, że jest przede wszystkim darem z siebie, całkowitym darem z siebie dla Kościoła, na obraz daru Chrystusa i we współudziale z Nim (Pastores dabo vobis, 23). Naszym powołaniem jest służba na wzór Chrystusa – Kapłana i Sługi.

Odczytując Ewangelię w świetle znaków współczesności, możemy coraz głębiej rozumieć ewangelizację świata. Ewangelizacja na wzór Chrystusa wymaga od nas codziennego i coraz bardziej intensywnego kontemplowania Jego twarzy, czyli Jego słów i czynów, Jego stylu bycia wśród ludzi. Trzeba wciąż od nowa porównywać naszą kapłańską posługę z Jego niedoścignionym przykładem i stawiać sobie konkretne pytania: Czy moje słowa, mój sposób myślenia, zachowanie, styl bycia są wyrazem Chrystusowej miłości? Czy moje kapłańskie życie odzwierciedla Chrystusowe błogosławieństwa i rady ewangeliczne? Tylko naśladowanie Pana pozwoli nam właściwie odpowiedzieć na aktualne wyzwania i kryzysy. Zwłaszcza dziś, w dobie próby sumień kapłanów i świeckich, musimy pamiętać, że ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości  (Ps 126, 5).

            Prawdziwie Bożym darem dla nas będą zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, ale obejmujące swym zasięgiem także całą Polskę. Ich przygotowanie wymaga nie tylko osobistego zaangażowania każdego z nas, ale także wysiłku rozbudzenia i umacniania darów, posług i odpowiedzialności w innych, zwłaszcza w młodych członkach Kościoła. Doświadczenie tej radości budowania Ciała Kościoła stanowi wyjątkową łaskę.

Drodzy Bracia, kończąc ten list, składamy Wam nasze ojcowskie i braterskie podziękowanie za każdy przejaw pasterskiej miłości do Kościoła. Modlimy się za kapłanów starszych, chorych i zmagających się z rozmaitymi kryzysami: Niech Pan cię błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską (Lb 6, 24). Pokornie prosimy też Maryję, Matkę Kapłanów, aby wyprosiła nam wszystkim wierną i radosną posługę w Kościele Jej Syna. Polecamy Was też ojcowskiemu wstawiennictwu świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II oraz błogosławionego Pawła VI.

Życzymy Wam głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego i Niedzieli Bożego Miłosierdzia. 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 368. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

w dniu 12 marca 2015 r. 

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO

NA LITURGIĘ WIELKIEGO CZWARTKU

Drodzy Bracia Kapłani!

Pragnę serdecznie Was zaprosić w Wielki Czwartek do Katedry Płockiej – naszego diecezjalnego Wieczernika, na uroczystą Mszę Krzyżma Świętego, która rozpocznie się o godzinie 10.00. Moje zaproszenie kieruję do wszystkich Prezbiterów Kościoła Płockiego: Kanoników obu Kapituł, Dziekanów i Wicedziekanów, Proboszczów i Wikariuszy, Pracowników Kurii, Seminarium Duchownego, pozostałych instytucji diecezjalnych oraz Czcigodnych Księży Seniorów.

W przeżywanym Roku Jubileuszu 940-lecia diecezji i Roku Życia Konsekrowanego, słowa szczególnego zaproszenia na Mszę Krzyżma kieruję do wszystkich Kapłanów Zakonnych pracujących na terenie naszej diecezji.

W kapłańskiej wspólnocie, dotykać będziemy „wielkich tajemnic naszej wiary”, których zostaliśmy ustanowieni szafarzami i świadkami. Odnowimy wspólnie przyrzeczenia złożone w dniu święceń. W czasie liturgii zostanie pobłogosławiony olej chorych, olej katechumenów, a także konsekrowane krzyżmo do namaszczania nowo ochrzczonych i naznaczania bierzmowanych.

Po liturgii zapraszam na braterskie spotkanie do Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie złożymy sobie świąteczne życzenia. Spotkamy się również przy wspólnym posiłku.

Drodzy Bracia – liczę, że nikogo z Was nie zabraknie! Oczekując wspólnego spotkania przesyłam słowa pozdrowień w Chrystusie Panu, a na dni wytężonej, wielkopostnej pracy duszpasterskiej z serca błogosławię. 

Płock, dnia 19 marca 2015 r.

W Uroczystość św. Józefa Opiekuna Kościoła 

Wasz biskup Piotr

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO DOTYCZĄCY

LITURGII MSZY ŚW. KRZYŻMA W WIELKI CZWARTEK 2015 ROKU 

 1. Do koncelebrowania Mszy św. zaproszeni są wszyscy kapłani.
 2. Księża Profesorowie, Księża pracujący w Kurii i w pozostałych instytucjach diecezjalnych ubierają się, jak co roku, w Kapitularzu.
 3. Księża Dziekani, Wicedziekani, Emeryci, a także Kapłani obchodzący w tym roku srebrne i złote jubileusze kapłańskie, przywożą dla siebie albę i pasek. W zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu ubierają się w przygotowane dla nich ornaty.
 4. Wszyscy pozostali Kapłani przywożą ze sobą albę, pasek i stułę i ubierać się będą także w zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu. 
 5. Prałaci i Kanonicy Gremialni obu Kapituł, Księża Profesorowie, Kapłani – pracownicy Kurii i pozostałych instytucji diecezjalnych, Księża Dziekani oraz Kapłani obchodzący w tym roku srebrne i złote jubileusze kapłańskie, zajmują miejsca w prezbiterium i bezpośrednio przed nim. 
 6. Pozostali Kapłani zajmują miejsca wskazane przez asystę biskupią (w nawie głównej katedry). 
 7. Po zakończeniu Eucharystii Księża Dziekani będą mogli odebrać oleje święte w kruchcie (wejściu głównym) bazyliki katedralnej. 

Płock, dnia 19 marca 2015 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Ceremoniarz Biskupi

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

Kochani Diecezjanie!

Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłam Wam serdeczne życzenia paschalne. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Wasze serca miłością i pokojem. Życzę, by każdy z Was doświadczył żywej obecności uwielbionego Pana i stawał się człowiekiem wielkanocnej nadziei.

Przeżyjmy tegoroczną Paschę w duchu dziękczynienia Dobremu Bogu za 940 lat istnienia naszej diecezji oraz w klimacie twórczego oczekiwania na zbliżające się spotkanie z Maryją przychodzącą do naszej wspólnoty diecezjalnej w Jasnogórskim Wizerunku.

Radosnych spotkań przy wielkanocnym stole! Wszystkich Was obejmuję moją modlitwą i z serca błogosławię.

Płock, dnia 19 marca 2015 r.

W Uroczystość św. Józefa Opiekuna Kościoła 

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Życzenia Wielkanocne Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym w Niedzielę Zmartwychwstania, podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń.

Płock, dnia 20 marca 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny 

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE ZBIÓRKI

NA RZECZ CHRZEŚCIJANW ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA BLISKIM WSCHODZIE

                  „Jerusalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech [o mnie] zapomni moja prawica”
(Ps 137)

Drodzy Diecezjanie,

zbliża się Wielki Piątek. Zgodnie z wielowiekową tradycją ofiary składane w tym dniu przez wiernych, uczestniczących w obrzędach wielkopiątkowych są przeznaczone na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej oraz w krajach Bliskiego Wschodu (Palestyna, Syria, Liban, Jordania, Egipt, Cypr). Tegoroczna zbiórka ofiar przeznaczona jest szczególnie „na tych, co cierpią jak Chrystus”. Ze specjalną prośbą w tej sprawie zwróciła się do mnie Kongregacja Kościołów Wschodnich.

Polecam zatem życzliwości płockich diecezjan „Collecta pro Terra Sancta”. Zebrane pieniądze zostaną przekazane do Stolicy Apostolskiej, która finansuje za nie wiele projektów charytatywno-edukacyjnych w tych regionach Bliskiego Wschodu, w których chrześcijanie żyją w diasporze, a zwłaszcza w ziemskiej ojczyźnie Jezusa, jaką jest Izrael i Palestyna.

Apeluję do Was Bracia i Siostry, byście otworzyli swoje serca i w Wielki Piątek, całując rany Ukrzyżowanego Pana, wsparli wielkodusznie wyznawców Chrystusa z rejonu Bliskiego Wschodu, którzy wiernie trwają przy Chrystusie niejednokrotnie za cenę swojej krwi i życia. Proszę również Księży Proboszczów o życzliwe potraktowanie tej niezwykle doniosłej sprawy. Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę!

Płock, dnia 19 marca 2015 r.

W Uroczystość św. Józefa Opiekuna Kościoła

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, apel Biskupa Płockiego proszę odczytać
w wiernym w niedzielę 22 marca lub 29 marca, podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Ofiary zebrane na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie, należy wpłacać na konto Kurii z dopiskiem „Ziemia Święta 2015” lub bezpośrednio w kasie Kurii.

Płock, dnia 19 marca 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny 

DEKRET

zatwierdzający na okres próbny trzech lat

działalność Wspólnoty „Wojsko Gedeona” na terenie diecezji płockiej

Przychylając się do prośby odpowiedzialnych za Wspólnotę „Wojsko Gedeona” oraz mając na uwadze moje wcześniejsze decyzje z dnia 31 stycznia 2011 roku, niniejszym zatwierdzam na okres próbny trzech lat działalność Wspólnoty„Wojsko Gedeona” na terenie diecezji płockiej.

Jednocześnie polecam wypracowanie statutu i programu formacyjnego Wspólnoty.

Na owocną ewangelizację i działalność formacyjną z serca błogosławię.

Nr 151/2015

Płock, dnia 19 marca 2015 r.

W uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

DEKRET

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ku większej czci Bogurodzicy Dziewicy Maryi oraz dla dobra duchowego wiernych Diecezji Płockiej, a szczególnie mieszkańców Skępego i jego okolic, zgodnie z kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym ustanawiam

kościół p.w. Zwiastowania NMP w Skępem 

SANKTUARIUM DIECEZJALNYM

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY SKĘPSKIEJ,

MATKI BOŻEJ BRZEMIENNEJ,

KRÓLOWEJ MAZOWSZA I KUJAW

W SKĘPEM

Figura Matki Bożej Skępskiej znajdująca się w kościele w Skępem otaczana jest szczególną czcią wiernych. Kult Matki Bożej Skępskiej rozwijał się od samego początku bardzo dynamicznie, owocując ożywieniem wiary Ludu Bożego. Licznie przybywający do Skępego pielgrzymi byli świadkami wielu nawróceń i licznych uzdrowień. Wszyscy zaś pielgrzymowali i pielgrzymują tu z nadzieją na cudowną pomoc i ratunek, które wyprosi dla nich u Chrystusa Najświętsza Maryja Panna Skępska, Matka Boża Brzemienna, Królowa Mazowsza i Kujaw.

Powołane niniejszym dekretem Sanktuarium będzie spełniać swoje zadania i cele, które zostaną zawarte w Statucie przeze mnie zatwierdzonym (zob. kan. 1232 § 1 KPK).

Wszystkim pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium w Skępem oraz posługującym w nim Ojcom Bernardynom oraz innym kapłanom niech towarzyszy Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej Skępskiej.

Nr 439/2015

Płock, dnia 25 marca 2015 r.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

INFORMACJA DYREKTORA

SOBOROWEGO STUDIUM TEOLOGICZNO-PASTORALNEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ

Uwzględniając prośby kierowane przez niektórych uczestników Kursu Proboszczowskiego, zapowiedzianego pismem z dnia 6 marca 2015 r., rozpoczęcie Kursu zostaje przełożone na jesień.

Zajęcia odbywać się będą w środy. Poniżej zamieszczone zostały daty i godziny spotkań w pierwszym semestrze.

 • 30 września – 6 godz. (godz. 10.00-11.30, 11.45-13.15 – obiad w refektarzu seminaryjnym – 14.00-15.30)
 • 7 października – 4 godz. (godz. 10.00-11.30, 11.45-13.15)
 • 14 października – 6 godz. (obiad)
 • 21 października – 4 godz.
 • 28 października – 6 godz. (obiad)
 • 18 listopada – 6 godz. (obiad)

Daty spotkań drugiego semestru zostaną podane w późniejszym terminie. Miejscem zajęć będzie budynek Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego Diecezji Płockiej (Płock, ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z sekretariatem (tel. 242643262; 694779077) lub z dyrektorem Studium.

Płock, dnia 20 marca 2015 r.

                                     Ks. Dariusz Piskorski
Dyrektor Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego
Diecezji Płockiej

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Aktualne tabele opłat i prowizji w PEKO S.A. dla instytucji kościelnych

Na prośbę Ekonoma KEP, przekazuje Czcigodnym Księżom, korzystającym z konta skonsolidowanego – (linki) aktualne tabele opłat i prowizji w PEKAO SA dla instytucji kościelnych. Nowością jest Załącznik nr 2.

Aneks 23 – http://pliki.episkopat.pl/cms/pliki/c20986/o/PEKAO_Aneks_23.pdf
Załącznik nr 1 – http://pliki.episkopat.pl/cms/pliki/c20987/o/ZA_CZNIK_NR_1_DO_ANEKSU_23.pdf
Załącznik nr 2 – http://pliki.episkopat.pl/cms/pliki/c21289/o/ZA_CZNIK_NR_2_DO_ANEKSU_23_1.pdf

Płock, dnia 23 marca 2015 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

 1. Uprzejmie przypominam, że 31 marca (Wielki Wtorek) Biskup Płocki wraz z pracownikami Kurii i innych instytucji diecezjalnych przeżywać będą wielkopostny dzień skupienia. Prowadzić go będzie ks. dr Marek Szymula, Moderator Domu Formacji Propedeutycznej w Urlach i wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Odbędzie się on domu Sióstr Miłosierdzia w Białej k. Płocka. W tym dniu Kuria nie będzie czynna.
 2. W piątek 17 kwietnia o godz. 14.00 pracownicy Kurii i innych instytucji diecezjalnych wyjeżdżają na pielgrzymkę do Częstochowy. Głównym jej punktem będzie apel jasnogórski podczas, którego Biskup Płocki Piotr Libera modlić się będzie o dobre owoce Nawiedzenia Cudownego Obrazu Matki Bożej i zaprosi Maryję do naszej diecezji. Powrót do Płocka w sobotę, w godzinach popołudniowych. W związku z planowaną pielgrzymką w piątek 17 kwietnia Kuria czynna będzie do godziny 12.00.
 3. We wtorek 21 kwietnia będzie miała miejsce w Płocku wizyta biskupów Litwy, Łotwy i Białorusi.To wizyta Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, z udziałem biskupów z Łotwy i Białorusi.Nasi goście odwiedzą między innymi miejsca związane ze św. Faustyną Kowalską i św. Stanisławem Kostką. Poza tym biskupi zapoznają się z pracą wydziałów w Kurii, przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży i „Katechizmem Płockim”.

Pracownicy wszystkich instytucji diecezjalnych uczestniczyć będą w piątek 21 kwietnia o godz. 11.00 w uroczystej Mszy św. Przewodniczyć jej będzie Biskup Płocki Piotr Libera a homilię wygłosi Metropolita Ryski Abp Zbigniew Stankiewicz. W tym dniu Kuria Diecezjalna w godz. 11.00-12.30 nie będzie czynna.

Płock, dnia 23 marca 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz Kurii

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 25 marca 2015 r.

Nr 579/2015

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x