OKÓLNIK
Okólnik 7/2014
03.03.2014
Spis treści:

Okólnik 7

 

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA DO POLSKICH BISKUPÓW

Z OKAZJI WIZYTY „AD LIMINA APOSTOLORUM”

 

Drodzy Bracia w biskupstwie,

 

Pozdrawiam każdego z was i Kościoły partykularne, które Pan powierzył waszemu ojcowskiemu kierownictwu. Dziękuję arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za jego słowa, a zwłaszcza za zapewnienie mnie, że Kościół w Polsce modli się za mnie i za moją posługę.

Można powiedzieć, że spotykamy się w przeddzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Wszyscy nosimy w sercu tego Wielkiego Pasterza, który na wszystkich etapach swej misji - jako kapłan, biskup i papież - dał nam świetlany przykład zupełnego oddania się Bogu i Jego Matce oraz całkowitego poświęcenia się Kościołowi i człowiekowi. Towarzyszy on nam z Nieba i przypomina, jak ważna jest komunia duchowa i duszpasterska między biskupami. Jedność pasterzy w wierze, w miłości, w nauczaniu i trosce o dobro wspólne wiernych jest punktem odniesienia dla całej wspólnoty kościelnej i dla każdego, kto szuka pewnej orientacji w codziennym podążaniu drogami Pana. Nikt i nic niech nie wprowadza podziałów między wami, drodzy bracia! Jesteście wezwani, aby budować jedność i pokój zakorzenione w miłości braterskiej i by wszystkim dać tego podnoszący na duchu przykład. Z pewnością postawa taka będzie owocna i da waszemu wiernemu ludowi moc nadziei.

Podczas naszych spotkań w minionych dniach otrzymałem potwierdzenie, że Kościół w Polsce ma ogromny potencjał wiary, modlitwy, miłosierdzia i praktyki chrześcijańskiej. Dzięki Bogu wierni w Polsce licznie uczestniczą w sakramentach, istnieją wartościowe inicjatywy w zakresie nowej ewangelizacji i katechezy, istnieje szeroka działalność charytatywna i społeczna, zadowalająca liczba powołań kapłańskich. Wszystko to sprzyja chrześcijańskiej formacji osób, praktykowaniu z motywacją i przekonaniem, gotowości laikatu i duchownych do aktywnej współpracy w strukturach kościelnych i społecznych. Mając na uwadze, że dostrzega się również pewne osłabienie w różnych aspektach życia chrześcijańskiego, potrzeba rozeznania, poszukiwania przyczyn i sposobów zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, takimi jak na przykład idea niczym nieskrępowanej wolności, tolerancja wroga lub nieufna względem prawdy czy niezadowolenie ze sprzeciwu Kościoła wobec panującego relatywizmu.

Przede wszystkim w sferze zwyczajnego duszpasterstwa chciałbym skoncentrować waszą uwagę na rodzinie, "podstawowej komórce społeczeństwa", "miejscu, gdzie człowiek uczy się współżycia w różnorodności i przynależności do innych oraz gdzie rodzice przekazują dzieciom wiarę" (Adhort. apost. Evangeliigaudium, 66). Dziś małżeństwo często jest uważane za jakąś formę uczuciowej gratyfikacji, którą można ustanowić w jakikolwiek sposób oraz zmienić zależnie od wrażliwości każdego (por. tamże). Niestety wizja ta ma również wpływ na mentalność chrześcijan, powodując łatwość uciekania się do rozwodu lub faktycznej separacji. Duszpasterze wezwani są do postawienia sobie pytania, w jaki sposób pomóc tym, którzy żyją w tej sytuacji, aby nie czuli się wykluczeni z Bożego miłosierdzia, z braterskiej miłości innych chrześcijan i z troski Kościoła o ich zbawienie; nad tym, w jaki sposób pomóc im, żeby nie porzucili wiary i wychowywali swoje dzieci w pełni doświadczenia chrześcijańskiego.

Z drugiej strony trzeba postawić sobie pytanie, jak udoskonalić przygotowanie młodych do małżeństwa, tak aby mogli coraz bardziej odkrywać piękno tej więzi, która - mocno oparta na miłości i odpowiedzialności - może pokonać próby, trudności, egoizmy przez wzajemne przebaczenie, naprawiając to, co grozi rozbiciem i nie popadając w pułapkę mentalności odrzucenia. Trzeba postawić sobie pytanie, w jaki sposób pomóc rodzinom żyć i docenić zarówno chwile radości, jak i chwile bólu i słabości.

Niech wspólnoty kościelne będą miejscami słuchania, dialogu, pocieszenia i wsparcia dla małżonków na ich wspólnej drodze i w ich misji wychowawczej. Niech rodziny zawsze znajdą w duszpasterzach wsparcie autentycznych ojców i przewodników duchowych, którzy będą je chronili przed zagrożeniami negatywnych ideologii i pomagali stawać się silnymi Bogiem i Jego miłością.

Perspektywa najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w Krakowie w 2016 roku, każe mi myśleć o młodych, którzy - wraz ze starszymi - są nadzieją Kościoła. Dziś świat pełen narzędzi informatycznych daje im nowe możliwości komunikacji, ale jednocześnie ogranicza relacje interpersonalne, bezpośredni kontakt, wymianę wartości i wspólnych doświadczeń. Jednak w sercach młodzieży jest gorąca tęsknota za czymś głębszym, co dowartościowałoby w pełni ich osobowość. Trzeba wyjść naprzeciw temu pragnieniu.

Szerokie możliwości ku temu oferuje katecheza. Wiem, że w Polsce uczestniczy w niej większość uczniów w szkołach. Osiągają oni dobrą znajomość prawd wiary. Jednakże religia chrześcijańska nie jest abstrakcyjną wiedzą, ale egzystencjalną znajomością Chrystusa, osobistą relacją z Bogiem, który jest miłością. Być może trzeba położyć większy nacisk na kształtowanie wiary przeżywanej jako relacja, w której doświadcza się radości bycia kochanym i zdolnym do kochania. Trzeba, by wzrastała troska katechetów i duszpasterzy, żeby nowe pokolenia mogły odkryć pełną wartość sakramentów jako uprzywilejowanego miejsca spotkania z żywym Chrystusem i jako źródła łaski. Niech ludzie młodzi będą zachęcani do udziału w ruchach i stowarzyszeniach, których duchowość jest oparta na Słowie Bożym, liturgii, życiu wspólnotowym i świadectwie misyjnym. Niech znajdą również możliwości wyrażania swej dyspozycyjności i młodzieńczego entuzjazmu w dziełach miłosierdzia krzewionych przez parafialne czy szkolne koła "Caritas", lub w innych formach wolontariatu czy zaangażowania misyjnego. Niech ich wiara, miłość i nadzieja umacniają się i rozkwitają w konkretnym zaangażowaniu w imię Chrystusa.

Moja trzecia uwaga, którą chciałbym wam polecić dotyczy powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Wraz z wami dziękuję Panu, że w minionych dekadach powołał na polskiej ziemi wielu robotników na swoje żniwo. Wielu dzielnych i świętych polskich księży z poświęceniem pełni swoją posługę, czy to w swoich Kościołach lokalnych, czy też za granicą i na misjach. Nich jednak Kościół w Polsce nadal niestrudzenie modli się o nowe powołania do kapłaństwa! Na was, drodzy biskupi spada zadanie zapewnienia, aby ta modlitwa przełożyła się na konkretne zaangażowanie w duszpasterstwie powołaniowym i na dobre przygotowanie kandydatów w seminariach.

W Polsce, dzięki obecności dobrych uniwersytetów i wydziałów teologicznych, seminarzyści uzyskują solidne przygotowanie intelektualne i duszpasterskie. Musi mu zawsze towarzyszyć formacja ludzka i duchowa, aby żyli w intensywnej, osobistej relacji z Dobrym Pasterzem, byli ludźmi wytrwałej modlitwy, otwartymi na działanie Ducha Świętego, wielkodusznymi, ubogimi w duchu, pełnymi żarliwej miłości do Pana i bliźniego.

W posłudze kapłańskiej światło świadectwa mogłoby być przyćmione lub "ukryte pod korcem", jeśli zabrakłoby ducha misyjnego, chęci "wyjścia" w nieustannie ponawianym nawróceniu misyjnym, żeby szukać - także na peryferiach - i iść do tych, którzy oczekują na Dobrą Nowinę Chrystusa. Ten styl apostolski wymaga również ducha ubóstwa, wyrzeczenia, aby być wolnymi w głoszeniu i szczerymi w dawaniu świadectwa miłosierdzia. W związku z tym przypominam słowa błogosławionego Jana Pawła II: "Od nas wszystkich, kapłanów Jezusa Chrystusa, oczekuje się, abyśmy «byli» wierni wobec wzoru, jaki nam zostawił. Abyśmy więc byli «dla drugich». A jeżeli «mamy», żebyśmy także «mieli dla drugich». Tym bardziej, że jeśli mamy — to mamy «od drugich» (...). Stylem życia bliscy przeciętnej, owszem, raczej uboższej rodziny" (Przemówienie do alumnów, księży i zakonników, Szczecin, 11.06.1987).

Nie zapomnijmy drodzy Bracia o powołaniach do życia konsekrowanego, zwłaszcza żeńskich. Jak zauważyliście, niepokoi spadek liczby osób wstępujących do zgromadzeń zakonnych także w Polsce: jest to zjawisko złożone, o wielorakich przyczynach. Życzę, aby żeńskie instytuty zakonne mogły być nadal, w sposób odpowiedni do naszych czasów, uprzywilejowanym miejscem umacniania się i rozwoju ludzkiego i duchowego kobiet. Niech zakonnice będą gotowe stawić czoła nawet trudnym i wymagającym zadaniom i misjom, które jednak dowartościują ich zdolności intelektualne, emocjonalne i duchowe, ich talenty i charyzmaty osobiste. Módlmy się o powołania żeńskie i towarzyszmy z szacunkiem naszym siostrom, które często w milczeniu i niepostrzeżenie poświęcają swoje życie dla Boga i dla Kościoła, w modlitwie, w pracy duszpasterskiej i charytatywnej.

Na zakończenie zachęcam was do troski o ubogich. Także w Polsce, pomimo aktualnego rozwoju gospodarczego kraju, jest wielu potrzebujących, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, opuszczonych, a także wiele rodzin - zwłaszcza wielodzietnych - bez wystarczających środków do życia i wychowywania dzieci. Bądźcie blisko nich! Wiem jak dużo czyni w tej dziedzinie Kościół w Polsce, okazując wielką hojność nie tylko w ojczyźnie, ale także w innych krajach świata. Dziękuję wam i waszym wspólnotom za to dzieło. Nadal zachęcajcie waszych kapłanów, zakonników i wszystkich wiernych, by mieli "wyobraźnię miłosierdzia" i zawsze ją praktykowali. Nie zapominajcie też o tych, którzy z różnych powodów opuszczają kraj i starają się budować nowe życie poza jego granicami. Ich rosnąca liczba oraz ich potrzeby wymagają być może większej uwagi ze strony Konferencji Episkopatu. Towarzyszcie im z odpowiednią troską duszpasterską, aby mogli zachować wiarę i tradycje religijne narodu polskiego.

Drodzy bracia, dziękuję wam za waszą wizytę. Zanieście moje serdeczne pozdrowienie do waszych Kościołów lokalnych i do wszystkich rodaków. Maryja Dziewica, Królowa Polski niech wstawia się za Kościołem w waszym kraju: niech chroni pod swym płaszczem kapłanów, zakonników i zakonnice oraz wszystkich wiernych, i wyprasza dla każdego i dla każdej wspólnoty pełnię łaski Pana. Módlmysię do Niejwspólnie: Sub tuumpraesidiumconfugimus, Sancta Dei Genitrix, nostrasdeprecationesnedespicias in necessitatibus, sed a periculiscunctisliberanos semper, Virgo gloriosa et benedicta.

 

Watykan, 7 lutego 2014 r.

 

Papież Franciszek

 

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO

DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

 

1. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, o obowiązkowych spotkaniach formacyjnych, które będą miały miejsce w kaplicy św. Stanisława Kostki w WSD w dniach: 23 kwietnia, 7 maja i 21 maja br. Spotkanie rozpocznie się o g. 9.30 modlitwą Godziny przedpołudniowej, następnie będzie zamyślenie i adoracja Najświętszego Sakramentu. O g. 10.25 nastąpi  błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, które zakończy spotkanie. Podczas adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

2. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, którzy ukończyli czwarty rok posługi kapłańskiej, o spotkaniu formacyjnym z cyklu tzw. dni formacji, ustanowionych przez Biskupa Płockiego. Odbędzie się ono 17 maja br. w sali biskupów Wyższego Seminarium Duchownego. Spotkanie rozpoczniemy o g. 10.00, a zakończymy ok. g. 14.30. Majowy dzień formacyjny poprowadzi s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb Życia, która pomaga ubogim i bezdomnym na nowo odkryć ich godność. Temat spotkania brzmi następująco: Ubogi kapłan razem z ubogimi. Koszty spotkania wynoszą 30 zł (w tym: kawa, herbata, ciastka, opłata za salę, wynagrodzenie zaproszonemu gościowi). Udział jest obowiązkowy.        

3. Przekazuję do wiadomości Neoprezbiterów i ich Księży Proboszczów semestralny program spotkań formacyjnych neoprezbiterów.

 

 • 13-14 maja – Jak skutecznie głosić słowo Boże (ks. Zbigniew Paweł Maciejewski);
 • 3-4 czerwca – warsztaty z katechezy (ks. Andrzej Krasiński);
 • 29 czerwca – 1 lipca – rekolekcje na zakończenie roku formacyjnego.

 

Uwagi

 1. Spotkania odbywać się będą w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, Stary Rynek 14/18.
 2. Program spotkania majowego i czerwcowego jest taki sam jak w pierwszym semestrze.
 3. Rekolekcje rozpoczynają w niedzielę kolacją o g. 19.00, a zakończą we wtorek ok. g. 15.00.

Płock, dnia 20 lutego 2014 r.

Ks. Sławomir Zalewski

Delegat Biskupa Płockiego

ds. Stałej Formacji Duchowieństwa

 

 

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

 

Składam serdeczne podziękowanie Czcigodnym Księżom Proboszczom,  Administratorom i Wikariuszom za uregulowanie wszystkich należności i zobowiązań osobistych i parafialnych za ubiegły rok. Jednocześnie zwracam się z prośbą do o dokonanie wpłat bieżących tac i zbiórek. Są nimi:

 • · taca ze Święta św. Szczepana Męczennika, przeznaczona na cele edukacyjne
  i formacyjne;
 • · taca z Uroczystości Objawienia Pańskiego, przeznaczona na cele misyjne;
 • · taca ze Święta Ofiarowania Pańskiego na rzecz klasztorów klauzurowych;
 • · 10% ofiar kolędowych na rzecz Funduszu Budowy Kościołów.

 

Uprzejmie informuję, iż podczas najbliższej Konferencji Księży Dziekanów, która odbędzie się 20 marca br.  przedstawię zestawienie w/w wpłat.

Płock, dnia 12 lutego 2014 r.

Ks. Roman Bagiński

Ekonom Diecezjalny

 

 

KOMUNIKAT OŚRODKA NAUKOWO-BADAWCZEGO UKSW W SIEDZIBĄ
W PŁOCKU

 

Program wykładów na studiach licencjackich z teologii praktycznej

Rok akademicki 2013/2014, sem. II

 

12.02.2014

 • 10.00 – 11.30     Małżeństwo w innych wyznaniach i religiach – Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • 11.40 – 13.10 Małżeństwo w innych wyznaniach i religiach – Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak               

19.02.2014

 • 10.00 – 11.30 Chrystologia pierwszych Soborów powszechnych. Wybrane zagadnienia – Ks. dr Jarosław Babiński
 • 11.40 – 13.10 Chrystologia pierwszych Soborów powszechnych. Wybrane zagadnienia – Ks. dr Jarosław Babiński

23.04.2014

 • 09.30 – 10.20 Spotkanie formacyjne (Kaplica św. Stanisława Kostki, WSD) – Ks. dr Sławomir Zalewski
 • 10.30 – 12.00 Święte Oficjum a mariawici – Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • 12.10 – 13.40 Święte Oficjum a mariawici – Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

30.04.2014

 • 10.00 – 11.30   Dary Ducha świętego a moralność chrześcijańska – Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz
 • 11.40 – 13.10 Dary Ducha świętego a moralność chrześcijańska – Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz

07.05.2014

 • 09.30 – 10.20 Spotkanie formacyjne (Kaplica św. Stanisława Kostki, WSD) – Ks. dr Sławomir Zalewski
 • 10.30 – 12.00 Różne formy uzależnień w okresie dorastania. Przyczyny, objawy, pomoc – Ks. dr Marek Jarosz
 • 12.10 – 13.40 Różne formy uzależnień w okresie dorastania. Przyczyny, objawy, pomoc – Ks. dr Marek Jarosz

14.05.2014

 • 10.30 – 12.00 Chrystologia pierwszych Soborów powszechnych. Wybrane zagadnienia – Ks. dr Jarosław Babiński
 • 12.10 – 13.40 Chrystologia pierwszych Soborów powszechnych. Wybrane zagadnienia – Ks. dr Jarosław Babiński

21.05.2014

 • 09.30 – 10.20 Spotkanie formacyjne (Kaplica św. Stanisława Kostki, WSD) – Ks. dr Sławomir Zalewski
 • 10.30 – 12.00 Różne formy uzależnień w okresie dorastania. Przyczyny, objawy, pomoc – Ks. dr Marek Jarosz
 • 12.10 – 13.40 Różne formy uzależnień w okresie dorastania. Przyczyny, objawy, pomoc – Ks. dr Marek Jarosz

28.05.2014

 • 10.00 – 11.30 Dary Ducha świętego a moralność chrześcijańska – Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz
 • 11.40 – 13.10 Dary Ducha świętego a moralność chrześcijańska – Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz

04.06.2014

 • 10.00 – 11.30 Dary Ducha świętego a moralność chrześcijańska – Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz
 • 11.40 – 13.10 Dary Ducha świętego a moralność chrześcijańska – Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz

11.06.2014

 • 10.30 – 12.00 Chrystologia pierwszych Soborów powszechnych. Wybrane zagadnienia – Ks. dr Jarosław Babiński
 • 12.10 – 13.40 Chrystologia pierwszych Soborów powszechnych. Wybrane zagadnienia – Ks. dr Jarosław Babiński

Płock, dnia 27 stycznia 2014 r.

 

Ks. Daniel Kwiatkowski

Dyrektor Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego

Diecezji Płockiej w Płocku

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE DNI OTWARTYCH

SZKÓŁ KATOLICKICH W SIKORZU - 29 MARCA 2014 R.

 

Niebawem wielu rodziców i uczniów będzie musiało dokonać ważnego wyboru, który zadecyduje o dalszej przyszłości edukacyjnej. Zapewniam, że Szkoły Katolickie w Sikorzu koło Płocka, czyli: Niepubliczne Gimnazjum Katolickie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące (szkoły koedukacyjne) i Niższe Seminarium Duchowne, zaoferują im bezpieczne warunki pobytu, wszechstronne wsparcie w procesie wychowawczym i troskę o właściwy rozwój intelektualny, moralny i religijny.

Szkoły Katolickie w Sikorzu posiadają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe, a także internat. Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki podczas egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Według Edukacyjnej Wartości Dodanej nasze Gimnazjum i Liceum zasłużyło na miano „Szkoły sukcesu”.

W dniu 29 marca 2014 r. w Szkołach Katolickich w Sikorzu odbędą się Dni Otwarte. Bliższe informacje o nich można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.liceumkostka.pl oraz pod nr tel. 24/261-28-30, tel. kom. 506-850-775.

Płock, dnia 20 lutego 2014 r.

 

Ks. Mariusz Oryl

Dyrektor Szkół Katolickich w Sikorzu

 

 

PERSONALIA

 

Nominacje

 1. Ks. mgr Radosław Dąbrowski, na własną prośbę zwolniony ze studiów na KUL i z dniem 15 lutego 2014 r., mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu.
 2. Ks. Witold Godleś, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Sarbiewie, z dniem 1 marca 2014 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu.
 3. Ks. mgr Marek Kardasz, wikariusz parafii pw. św. Franciszku z Asyżu w Ciechanowie, z dniem 1 marca 2014 r., mianowany administratorem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce.
 4. Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw.  św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, z dniem 1 marca 2014 r., mianowany dziekanem dekanatu zakroczymskiego, do końca obecnej kadencji. 
 5. Ks. dr Janusz Ziarko, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce, z dniem 1 marca 2014r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Antoniego w Sarbiewie. 

 

Nominacje na dekanalnych duszpasterzy trzeźwości

 1. Ks. kan. mgr Romuald Ciesielski, proboszcz parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie przasnyskim.
 2. Ks. kan. mgr Mirosław Danielski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Zatorach, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie serockim.
 3. Ks. mgr Stanisław Gurzkowski, wikariusz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie rypińskim.
 4. Ks. mgr Teofil Kapuściński, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Łysakowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie ciechanowskim zachodnim.
 5. Ks. mgr Krzysztof Kosewski, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie bodzanowskim.
 6. Ks. kan. Marian Matusiak, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Siemiątkowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie raciąskim.
 7. Ks. mgr Wojciech Nikodymczuk, wikariusz parafii pw. św. Anny w Pomiechowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie zakroczymskim.
 8. Ks. mgr Cezary Olzacki, proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie makowskim.
 9. Ks. mgr Tomasz Opaliński, administrator parafii pw. św. Rocha w Janowie, mianowany  Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie dzierzgowskim.
 10. Ks. mgr Jacek Prusiński, wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie płockim wschodnim.
 11. Ks. mgr Bogusław Sabat, proboszcz parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie bielskim.
 12. O. Piotr Słomiński O. Carm., proboszcz parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Oborach, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie Dobrzyń n. Drwęcą.
 13. Ks. kan. Adam Staniszewski, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie pułtuskim.
 14. Ks. Ireneusz Sztankowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Syberii, mianowany   Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie żuromińskim.
 15. Ks. mgr Wojciech Czajkowski, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie tłuchowskim.
 16. Ks. mgr Zbigniew Załęcki, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dekanacie Dobrzyń n. Wisłą.

 

Zwolnienia

 1. Ks. mgr Marcin Milewski, z dniem 15 lutego 2014 r., zwolniony na własną prośbę z racji zdrowotnych, z funkcji wikariusza parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu.
 2. Ks. kan. mgr Zbigniew Zbrzezny, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Płocku, z dniem 24 marca 2014 r., zwolniony z funkcji kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. 

Płock, dnia 27 lutego 2014 r.

Ks. Dariusz Rogowski

Notariusz

 

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 28 lutego 2014 r.

Nr 384/2014

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x