OKÓLNIK
Okólnik 27/2014
23.10.2014
Spis treści:

Okólnik 27

LIST OKÓLNY KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Znaczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy świętej 

1. «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam»[1], są to słowa którymi Jezus, zanim przyjął mękę, obiecuje swoim uczniom zgromadzonym w wieczerniku dar pokoju, aby zaszczepić w nich radosną pewność swojej stałej obecności. Po swoim zmartwychwstaniu, Pan spełnia swoją obietnicę stając pośrodku nich w miejscu, w którym się znajdowali w obawie przed Żydami, mówiąc: «Pokój wam!»[2]. Owoc odkupienia, który Chrystus przyniósł na świat przez swoją śmierć i zmartwychwstanie: pokój, jest darem, który Chrystus Zmartwychwstały także dzisiaj nieustannie oferuje swojemu Kościołowi zgromadzonemu na sprawowaniu Eucharystii aby każdego dnia świadczył o niej w życiu.

2. W tradycji liturgicznej rzymskiej znak pokoju jest usytuowany przed Komunią ze swoim właściwym znaczeniem teologicznym. Znajduje ono swój punkt odniesienia w kontemplacji eucharystycznej misterium paschalnego – odmiennie od tego, jak jest w innych rodzinach liturgicznych, które inspirują się fragmentem Ewangelii wg św. Mateusza (por. Mt 5,23) – przedstawiając się jako "pocałunek paschalny" Chrystusa zmartwychwstałego obecnego na ołtarzu.[3] Obrzędy, które przygotowują do komunii, tworzą jedność mocnej struktury, w której każdy element posiada swoje znaczenie i przyczynia się do powszechnego znaczenia sekwencji rytualnej, która kieruje do uczestnictwa sakramentalnego sprawowanego misterium. Znak pokoju znajduje więc swoje miejsce między modlitwą Ojcze nasz – z którą się łączy przez embolizm, który przygotowuje do znaku pokoju – i łamaniem chleba – w którym prosi się Baranka Bożego aby udzielił nam swojego pokoju. Ten znak (gest), który "ma na celu okazanie pokoju, jedności i miłości"[4], Kościół " prosi o pokój i jedność dla siebie samego i dla całej ludzkiej rodziny, wierni zaś okazują sobie trwającą w Kościele komunię i miłość, zanim przyjmą Najświętszy Sakrament"[5], czyli Ciało Chrystusa Pana.

3. W posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Sacramentum caritatis papież Benedykt XVI powierzył niniejszej Kongregacji zadanie rozważenia kwestii dotyczącej znaku pokoju[6], aby została zachowana świętość celebracji eucharystycznej oraz wymiar misterium w komunii sakramentalnej: «Eucharystia ze swej natury jest sakramentem pokoju. Ten wymiar tajemnicy eucharystycznej znajduje w celebracji liturgicznej specyficzny wyraz w obrzędzie przekazywania znaku pokoju. Bez wątpienia chodzi o znak mający wielką wartość (por. J 14, 27). W naszych czasach, tak bardzo obciążonych konfliktami, ten gest nabiera szczególnego znaczenia również z punktu widzenia zbiorowej wrażliwości, w miarę jak Kościół wciąż i coraz bardziej dostrzega błaganie Pana o dar pokoju i jedności dla samego Kościoła i dla całej ludzkiej rodziny, jako swoje zadanie. […] To pozwala rozumieć dlaczego z taką intensywnością podchodzi się do obrzędu znaku pokoju w czasie celebracji liturgicznej. W związku z tym jednak, podczas Synodu Biskupów poruszono potrzebę stonowania tego gestu, który może przybrać nadmierny wyraz, wzbudzając pewne zamieszanie w zgromadzeniu wiernych, właśnie w chwili poprzedzającej Komunię św. Dobrze jest przypomnieć sobie, że dla zachowania klimatu właściwego dla celebracji konieczna jest powściągliwość w stosowaniu tego gestu, co nie odbiera mu nic z jego wysokiej wartości, ograniczając się na przykład do przekazania tego znaku jedynie tym, którzy stoją obok».[7]

4. Papież Benedykt XVI nie tylko ukazał prawdziwe znaczenie rytu i znaku pokoju, ale także nadał im wielkie znaczenie jako wkład chrześcijan, którzy przez modlitwy i świadectwo znoszą najwyższe i wzburzone niepokoje ludzkości naszych czasów. Oprócz tego, papież ponowił zaproszenie do troski nad używaniem tego obrzędu i do wykonywania gestu liturgicznego w sensie religijnym i z umiarem.

5. Dykasteria, zgodnie z poleceniem Papieża Benedykta XVI, zwróciła się do Konferencji Biskupów już w maju 2008 r. prosząc o opinie czy zachowanie znaku pokoju przed Komunią, gdzie znajduje się obecnie,  czy przeniesienie go w inne miejsce, pozwoli na lepsze lepszego jego zrozumienie i wykonywanie. Po głębokiej refleksji, wydaje się słuszne zachowanie w liturgii Rzymskiej znaku pokoju w swoim tradycyjnym miejscu bez wprowadzania zmian strukturalnych w Mszale Rzymskim. W związku z tym podaje się pewne normy aby lepiej okazać sens znaku pokoju oraz aby łagodzić jego pewne wyrażenia, które rodzą zamieszanie w zgromadzeniu liturgicznym, właśnie przed Komunią.

6. Podejmowany temat jest bardzo ważny. Gdyż jeśli wierni nie zrozumieją i nie okażą że przeżywają, poprzez gesty rytualne, właściwe pojęcie obrzędu pokoju, umniejszy się chrześcijańskie pojęcie pokoju oraz wpłynie to na ich owocne uczestnictwo w Eucharystii. W związku z tym, obok dotychczasowych rozważań, które mogą posłużyć jako punkt wyjścia do stosownej katechezy na podejmowany temat, aby zapewnić dla niej pewne podstawowe wytyczne, mądrej rozwadze Konferencji Episkopatów przedstawia się poniżej pewne wskazówki:

a) Należy jasno i definitywnie wyjaśnić, że w kontekście Eucharystii, obrzęd pokoju zawiera już sam w sobie głębokie znaczenie modlitwy i daru pokoju. Znak pokoju wzajemnie okazany pomiędzy uczestnikami mszy, ubogaca znaczenie i nadaje sens samemu obrzędowi. Dlatego należy słusznie stwierdzić, że nie chodzi tu o "mechaniczne" wezwanie do przekazania sobie znaku pokoju. Jeśli przewiduje się, że w konkretnych okolicznościach nie zostanie on wykonany należycie albo w określonych sytuacjach pedagogicznie i w sposób racjonalny można uznać, że nie powinien mieć on miejsca, może zostać pominięty, a czasami, powinien być on pominięty. Należy pamiętać, że rubryka w Mszale mówi: "Następnie, jeżeli okoliczności za tym przemawiają, diakon lub kapłan mówi: Przekażcie sobie znak pokoju".[8]

b) Na podstawie powyższych refleksji, zalecane jest aby z okazji np. publikacji trzeciego wydania typicznego Mszału Rzymskiego w danym kraju albo w przyszłości wraz z nowymi wydaniami tegoż Mszału, Konferencje Biskupów rozważyły czy nie ma potrzeby wprowadzenia sposobu przekazywania sobie znaku pokoju bardziej odpowiedniego danej epoce. Na przykład, w tych miejscach, gdzie używano zwyczajowych gestów i świeckich pozdrowień, po doświadczeniach tych lat, mogłyby one być zastąpione przez inne, bardziej odpowiednie gesty.

c) W każdym wypadku, będzie niezbędne aby w momencie przekazywania znaku pokoju zostały definitywnie usunięte następujące nadużycia:

- Wprowadzanie "śpiewu o pokój"  (cantus pro pace), które nie istnieją w Rycie Rzymskim.[9]

- Przemieszczanie się wiernych z ich miejsc w celu przekazania sobie znaku pokoju.

- Oddalanie się kapłana od ołtarza aby przekazać znak pokoju niektórym wiernym.

- Aby w niektórych okolicznościach , jak Chrzest, Pierwsza Komunia św., Bierzmowanie, ślub, święcenia kapłańskie, profesja zakonna czy pogrzeb, przekazanie znaku pokoju nie było okazją do wyrażania gratulacji, życzeń czy kondolencji między obecnymi.[10]

d) W ten sam sposób zaprasza się wszystkie Konferencje Biskupów do przygotowania katechez liturgicznych o znaczeniu obrzędu pokoju w liturgii rzymskiej i jego poprawnym wykonywaniu podczas celebracji Mszy św. W związku z tym Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dołącza do niniejszego Listu okólnego kierunki myślowe.

7. Ścisły związek między lex orandi i lex credendi powinien oczywiście wypełniać się w lex vivendi. Uzyskanie dzisiaj stałego zadania katolików w budowaniu świata sprawiedliwszego  i pełnego pokoju, łączy się z głębszym zrozumieniem chrześcijańskiego znaczenia pokoju. Zależy to głównie od powagi z jaką nasze Kościoły lokalne przyjmują i proszą o dar pokoju oraz jak wyrażają go w celebracji eucharystycznej. Zachęcamy i zapraszamy do realizacji tego o czym była wyżej mowa, gdyż od tego zależy jakość naszego uczestnictwa w Eucharystii oraz skuteczność naszego włączenia się, zgodnie z tym co wyrażają błogosławieństwa o tych, którzy wprowadzają pokój.[11]

8. Na zakończenie tych rozważań zachęcamy więc Biskupów i pod ich kierunkiem prezbiterów, aby chcieli w ramach własnej formacji liturgicznej i duchowej oraz w stosownej katechezie przeznaczonej dla wiernych, rozważyć i pogłębić duchowe znaczenie obrzędu pokoju w celebracji Mszy św. Chrystus jest naszym pokojem,[12] tym boskim pokojem, który zapowiadali prorocy i aniołowie, i tym pokojem który to On przyniósł na świat w swoim misterium paschalnym. Ten pokój Chrystusa zmartwychwstałego jest przywoływany, ogłaszany i wylewany w celebracji również przez akt ludzki podniesiony do stanu świętości.

Ojciec Święty Franciszek, 7 czerwca 2014 r. zatwierdził i potwierdził to co zawarte zostało w niniejszym Liście okólnym przygotowanym przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, i jej zlecił publikację niniejszego listu.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 8 czerwca 2014 r. , w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

Kard. Antonio Cañizares Llovera           

                    Prefekt

                 

  Bp Arthur Roche

Arcybiskup Sekretarz 

DEKRET

POWOŁUJĄCY DIECEZJALNĄ RADĘ KATECHETYCZNĄ

Mając na uwadze zasady zawarte w numerze 138 „Dyrektorium Katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce’ z dnia 20 czerwca 2001 r., niniejszym powołuję na okres 5 lat Diecezjalną Radę Katechetyczną w następującym składzie:

 1. ks. kan. dr Andrzej Krasiński – przewodniczący
 2. ks. dr Rafał Bednarczyk
 3. mgr Ewa Bembenista
 4. mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
 5. s. mgr Dominika Dudzik
 6. ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk
 7. mgr Iwona Kamińska
 8. ks. kan. dr Ryszard Kamiński
 9. ks. mgr Łukasz Kubisiak
 10. ks. mgr Zbigniew Olszewski
 11. mgr Marzena Sadowska
 12. ks. dr Marek Wilczewski

Zadaniem Diecezjalnej Rady Katechetycznej będzie opiniowanie programów
i podręczników katechetycznych, koordynacja formacji katechetów, wspieranie inicjatyw katechetycznych w diecezji, wypełnianie zadań nałożonych przez ustawy diecezjalne, wykonywanie innych zadań zleconych przez Biskupa Płockiego.

Członkom Rady na trud realizacji stojących przed nią zadań
z serca błogosławię.

Nr 1973/2014

Płock, dnia 1 października 2014 r.

† Piotr Libera

 Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski

         Notariusz

 

DEKRET

W myśl kan. 1223 KPK, zezwalam na utworzenie kaplicy w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa - Modlin, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1A w Nowym Dworze Mazowieckim (parafia pw. św. Barbary Nowy Dwór Mazowiecki).

Kaplica ta powinna zostać pobłogosławiona według obrzędu przepisanego w księgach liturgicznych. Należy ją zarezerwować tylko dla kultu Bożego i wyłączyć z wszelkiego użytku domowego (zob. kan. 1229 KPK). Ponadto wyrażam zgodę na przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu w kaplicy zgodnie z przepisami kan. 934 – 944 KPK i nadaje jej tytuł Matki Bożej Loretańskiej.

Ufam, że to miejsce modlitwy będzie dla wszystkich źródłem łaski i błogosławieństwa.

Nr 2039/2014

Płock, dnia 15 października 2014 r.

†Piotr Libera

Biskup Płock

Ks. Dariusz Rogowski

        Notariusz 

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO

DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Zapraszam Czcigodnych Księży Biskupiego Miasta Płocka na spotkanie ze znanym kanonistą ks. Libero Gerosą. Duchowny ten jest wykładowcą i dyrektorem Instytutu Prawa Kanonicznego Uniwersytetu w Lugano w Szwajcarii. W Polsce będzie przebywał z kilkudniową wizytą. Odwiedzi również Płock i nasze seminarium, w którym wygłosi wykład pt. Formacja prezbiterów w świadectwie  i magisterium św. Jana Pawła II. Spotkanie odbędzie 19 listopada (środa) o g. 19.00 w kaplicy św. Stanisława Kostki w WSD. Myślę, że zaproponowany temat jest ciągle aktualny i ważny dla każdego prezbitera.

Płock, dnia 20 października 2014 r.

        Ks. Sławomir Zalewski

             Delegat Biskupa

ds. Stałej Formacji Duchowieństwa

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO 

I. Kwestionariusze katechetyczne

Z końcem września upłynął termin zwracania kwestionariusza katechetycznego. Księża Proboszczowie, którzy nie dostarczyli dotychczas kwestionariuszy proszeni są, aby w trybie pilnym przesłali je do sekretariatu Wydziału Katechetycznego.

II. Rekolekcje dla katechetów

Rekolekcje dla katechetów zakonnych i świeckich odbędą się w następujących terminach:

 • 17 - 19 X 2014 r. Popowo – Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy „Caritas”
 • 14 – 16 XI 2014 r. Płock – Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „Studnia”

Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godz. 17.30, zakończą zaś w niedzielę ok. godz. 13.30.

III. Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych

Tegoroczne szkolnie dla katechetów pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych odbędą się:

 • 22 października 2014 r. (środa) w Płocku – w budynku Kurii Diecezjalnej
 • 23 października 2014 r. (czwartek) w Płońsku – przy parafii św. Maksymiliana Kolbego.

Początek spotkania o godz. 10.00.

Płock, dnia 17 października 2014 r.

            Ks. Andrzej Krasiński

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

KOMUNIKAT CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

Niniejszym przekazujemy informację o wpłatach dla Caritas Diecezji Płockiej, które z różnych przyczyn nie zostały zamieszczone w wykazie przekazanym na Konferencji Dziekańskiej: Parafia św. Mateusza w Pułtusku (Jałmużna Wielkopostna 2014 rok, 2139,30 zł).

Dołączamy również informację o wpłatach dokonanych po konferencji.

Serdecznie dziękujemy Księżom Proboszczom za zrozumienie.

LP.

PARAFIA

Jał. Wielkopostna

Taca z NMB

Baranki

1

Pułtusk, św. Mateusza

2139,30 zł

 

 

2

Sońsk

75 zł

385 zł

 

3

Płock-  św. Bartłomieja

121,50  zł

1078 zł

 

4

Dobrzyń n/Drwęcą

185 zł

                        

 

5

Janowiec Kościelny

250 zł

 

 

6

Dzierzgowo

530  zł

 

 

7

Drobin

200 zł

 

 

8

Pułtusk - Miłosierdzia Bożego

350 zł

550 zł

640 zł

 

9

Koziebrody

123,40 zł

 

 

 

10

Rogozino

55 zł

550 zł

 

 

             

 

Płock, dnia 16 października 2014 r.

             Ks. Szczepan Bugaj

Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej

PERSONALIA – październik 2014

Nominacja na administratora parafii 

Ks. mgr Marek Pszczółkowski, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, z dniem 20 października 2014 r. mianowany administratorem parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie.

Nominacje wikariuszowskie

1. Ks. mgr Grzegorz Bednarczyk, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni, z dniem 22 października 2014 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku.

2. Ks. mgr Jacek Kędzierski, po powrocie z pracy misyjnej w Urugwaju, z dniem 20 października 2014 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Pomiechowie.

Płock, dnia 20 października 2014 r.

Ks. Dariusz Rogowski

           Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 21 października 2014 r.

Nr 2089/2014


[1] J 14,27

[2] Por. J 20,19-23

[3] Por. Missale Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum, Editio typica, 1962, Ritus servandus, X, 3.

[4] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja, Redemptionis sacramentum, 25 marca 2004, nr 71: AAS 96 (2004) 571.

[5] Missale Romanum, ex decretosacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instaratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum, editio typica tertia, diei 20 aprilis 2000, Typis Vaticanis, reimpressio emendata 2008, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 82. Por. Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska, Sacramentum caritatis, 22 lutego 2007, nr 49: AAS 99 (2007) 143.

[6] Por. Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska, Sacramentum caritatis, 22 lutego 2007, nr 49, przypis 150: AAS 99 (2007) 143.

[7] Benedykt XVI, Adhortacja, Sacramentum caritatis, nr 49: AAS 99 (2007) 143.

[8] MISSALE ROMANUM, Ordo Missae, n. 128. (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, 374*).

[9] W Rycie Rzymskim tradycyjnie nie jest przewidziany śpiew o pokój ponieważ przewidziany jest krótki czas na przekazanie pokoju jedynie z tymi, którzy stoją obok. Natomiast śpiew o pokój zakłada dłuższy (wymaga dłuższego) czas(u) na moment przekazania znaku pokoju.

[10] Por. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 82: « Wypada jednak, aby każdy z umiarem przekazywał znak pokoju tylko osobom najbliżej stojącym»; nr 154: « Kapłan może przekazać znak pokoju usługującym, zawsze jednak pozostając w prezbiterium, aby nie zakłócać celebracji. Niech uczyni podobnie, jeśli ze słusznej przyczyny pragnie przekazać znak pokoju niektórym wiernym»; KONGREGACJA KULU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMETÓW, Instrukcja, Redemptionis sacramentum, 25 marca 2004, nr 72: AAS 96 (2004) 572.

[11] Por. Mt 5,9nn.

[12] Por. Ef 2,14.

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x