OKÓLNIK
27/2013
Spis treści:

123. KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Informuję Czcigodnych Księży o rekolekcjach kapłańskich, które odbędą się w dniach 3-5 lutego 2014 roku w naszym Seminarium Duchownym. Rozpoczniemy je o g. 10.00 w poniedziałek, a zakończymy ok. g. 13.00 w środę. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Sławomir Płusa. Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz z działu gospodarczego Wyższego Seminarium Duchownego pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166). Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Zapraszam do udziału w tych dniach zamyślenia i modlitwy.

Płock, dnia 30 listopada 2013 r.

Ks. Sławomir Zalewski

Delegat Biskupa Płockiego

ds. Stałej Formacji Duchowieństwa

124. KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO CENTRUM POWOŁANIOWEGO

Diecezjalne Centrum Powołaniowe i Klerycka Grupa Powołaniowa zapraszają młodzież męską szkół ponadgimnazjalnych oraz III klas gimnazjalnych na „Adwentowe Rekolekcje Powołaniowe z Gedeonem” organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Rozpoczną się one w piątek 6 grudnia o godz. 17.00, zakończąw niedzielę 8 grudnia ok. godz. 13.00.

Pełen koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 25 zł. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Uczestników prosimy o zabranie (ważne!): ŚPIWORA, ręcznika, Pisma św., notatnika oraz długopisu. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kgpwsd@op.pl lub telefonicznie (nr tel. 024 267 75 71; centrex: 174).

Płock, dnia 25 listopada 2013 r.

Ks. Dariusz Piskorski

Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego

125. KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO

Ujednolicenie gestu koncelebransów podczas konsekracji – gest epikletyczny

Na prośbę Biskupa Płockiego pragnę poinformować Czcigodnych Księży o jego rozstrzygnięciu dotyczącym ujednolicenia gestu koncelebransów podczas konsekracji chleba i wina we Mszy świętej przez stosowanie jedynie gestu epikletycznego. Decyzja Biskupa Ordynariusza obowiązuje od momentu jej ogłoszenia na Konferencji Dziekańskiej w dniu 5 grudnia br.. W momencie konsekracji darów eucharystycznych w czasie Modlitwy eucharystycznej, koncelebrujący Eucharystię kapłani powinni wypowiadając słowa Pańskie -  „jeśli się to wyda stosowne” (por. OWMR 2002 nr 222, 227, 230, 233; Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów nr 106, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2013 [dalej: CLPB 2013]) - „wyciągnąć prawą rękę w kierunku chleba i kielicha, tak jak podczas (wcześniejszej) epiklezy konsekracyjnej” (CLPB 2013 nr 106).

Jedność gestów wykonywanych przez uczestników liturgii, jest wyrazem i tworzywem jedności zgromadzenia liturgicznego i wspólnoty Kościoła. Zasada ta obowiązuje szczególnie w przypadku koncelebrujących Eucharystię kapłanów wykonujących jednakowe gesty i wypowiadających wspólnie te same słowa tekstów mszalnych.

Przez ostatnie lata w naszej diecezji przyjęto zgodnie z dwoma możliwościami dyktowanymi przez Caeremoniale Episcoporum w edycji typicznej (Rzym 1984), że w czasie konsekracji chleba i kielicha z winem – koncelebransi (dla wyrażenia jedności) – będą wykonywać gest wskazujący zwany też demonstratywnym, w odróżnieniu od gestu epikletycznego. Praktyka w tym względzie, jeśli chodzi o inne diecezje była różna, co tworzyło pewne zamieszanie i niepotrzebny brak jedności w najważniejszym momencie celebracji Eucharystii. Rodziło się też w tej materii wiele sporów i dyskusji wśród teologów i kapłanów.

W bieżącym roku ukazało się polskie tłumaczenie Ceremoniału Biskupów (CLPB 2013). Jest to księga zatwierdzona przez Konferencję Biskupów Polskich, która zawiera wskazania dotyczące wzorcowej formy sprawowania liturgii. W związku z wydaniem tej księgi postanowiono w całej Polsce ujednolicić gest koncelebransów przy konsekracji – wprowadzając gest epikletyczny („dłonie wyciągnięte nad darami tak, aby były otwarte w kierunku darów i nad nimi” – CLPB 2013 nr 106). Wydaje się, że ten gest zakorzeniony w Biblii, jaśniej oddaje istotę sprawowanej mocą Ducha Świętego czynności.

Płock, dnia 2 grudnia 2013 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski

Ceremoniarz Biskupi

126.KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Spotkania dla narzeczonych w formie rekolekcji weekendowych

W dniach 17-19 stycznia 2014 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym STUDNIA w Płocku, przy ul. Górnej 1A dobędą się Spotkania dla narzeczonych w formie warsztato-rekolekcji weekendowych. Zapisy w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA w Płocku, przy ul. Kobylińskiego 21A pod nr. tel.: 24 268 04 48; 513 107 753 lub meilem: metanoia@op.pl. Rekolekcje rozpoczną się w piątek 17 stycznia o godz. 17.00; zakończą się 19 stycznia o godz. 14.00. Koszt rekolekcji wynosi 370 zł od pary. Kwotę tę prosimy przelać na konto 14 1240 1721 1111 0010 0031 6986 do 7 stycznia 2014 roku w tytule „Rekolekcje 17-19 stycznia”.

Przypominamy, że udział w rekolekcjach jest równoznaczny z odbyciem bezpośredniego etapu przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Narzeczeni z diecezji płockiej zabierają ze sobą „Indeksy spotkań dla narzeczonych”, zaś dla narzeczonych spoza diecezji płockiej będą przygotowane stosowne zaświadczenia.

2. Przedchrzcielna katecheza rodziców, chrzestnych i pozostałych wiernych diecezji płockiej

Uwzględniając wskazania Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski dotyczące rozszerzenia i pogłębienia przygotowania rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka w Kościele Płockim zaleca się:

1) Przeprowadzić trzy spotkania przedchrzcielne dla rodziców, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko:

a) pierwsze spotkanie wprowadzające /zgłoszenie, kwestie duszpastersko-formalne/,

b) drugie spotkanie formacyjne /teologia sakramentu chrztu/,

c) trzecie spotkanie liturgiczne /liturgia i praktyczne wskazówki dotyczące ceremonii sakramentu chrztu, uczestniczą również rodzice chrzestni/.

Zaleca się, aby podczas pierwszego spotkania przekazać rodzicom książkę „Chrzest dziecka. Modlitewnik i praktyczne rady dla rodziców i chrzestnych”. Warto omówić jej treść i zachęcić rodziców do korzystania z niej, zwłaszcza z modlitwy „Triduum przed chrztem dziecka”.

2) Zachęca się duszpasterzy do przekazania rodzicom chrzczonego dziecka okolicznościowej pamiątki chrztu.

3) W świątyni parafialnej zaleca się przyozdobić i wyeksponować Chrzcielnicę oraz Paschał.

4) Zaleca się częstsze stosowanie aspersji podczas liturgii Mszy św. niedzielnych.

5) Zachęca się wiernych do zamawiania intencji Mszy św. z okazji rocznicy sakramentu chrztu świętego lub dnia patronalnego osób żyjących, a nie tylko zmarłych.

6) W dowolną niedzielę miesiąca zaleca się wygłosić podczas Mszy św. kazania na poniższe tematy:

 • październik 2013 – Czym jest chrzest
 • listopad 2013 – „Prosimy o chrzest” (czy wiecie o co prosicie?)
 • grudzień 2013 – Wybór imienia dziecka
 • styczeń 2014 – Kto może być rodzicem chrzestnym (zadania rodziców chrzestnych)
 • luty 2014 – Co z chrztem w niebezpieczeństwie śmierci
 • marzec 2014 – Symbolika chrztu świętego: WODA
 • kwiecień 2014 – Symbolika chrztu świętego: KRZYŻMO
 • maj 2014 – Symbolika chrztu świętego: BIAŁA SZATA
 • czerwiec 2014  – Symbolika chrztu świętego: ŚWIECA CHRZCIELNA
 • lipiec 2014 – Symbolika chrztu świętego: WŁOŻENIE RĄK
 • sierpień 2014 – Symbolika chrztu świętego: PASCHAŁ
 • wrzesień 2014 – Chrzest - znamię na całe życie
 • październik 2014 – Czym jest tzw. chrzest pragnienia (kwestia dzieci zmarłych bez chrztu)

7) Zachęca się duszpasterzy, aby podczas przygotowań dzieci do Odnowień Przyrzeczeń Chrzcielnych – jeśli istnieje taka możliwość – zorganizować jedno spotkanie dla rodziców chrzestnych (może ono być połączone z niedzielną Eucharystią, podczas której zostaną przypomniane zadania rodziców chrzestnych). Podczas takiego spotkania warto ogarnąć modlitwą obecnych chrzestnych (wezwanie w modlitwie wiernych lub inna forma modlitwy); dzieci zaś mogą okazać wdzięczność rodzicom chrzestnym wręczając im np. różę.

8) W niedzielę Chrztu Pańskiego warto podjąć próbę rozprowadzenia w parafii kropielnic domowych, które wierni umieszczą przy drzwiach wejściowych domów i mieszkań. Kreśląc każdego dnia znak krzyża wodą święconą podczas wchodzenia do domu i wychodzenia z niego wyznają swoją wiarę oraz przypominają o tym, że rodzina jest „Kościołem domowym”.

9) Zaleca się, jeśli istnieje taka możliwość, aby w ramach Wigilii Paschalnej odbyła się również liturgia chrztu świętego.

10) Zaleca się wybudowanie na cmentarzu parafialnym (grzebalnym) symbolicznego „Pomnika dzieci zmarłych przed narodzeniem” lub „Pomnika-Grobu dzieci zmarłych przed narodzeniem” (w miejscowościach, w których znajduje się szpital z oddziałem ginekologicznopołożniczym) oraz wygłoszenie okolicznościowego kazania na temat tzw. „chrztu pragnienia”.

3. Zgłoszenia kandydatów na nazdwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Uprzejmie przypominamy, że do 15 grudnia br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Kurs odbywać się będzie w CPP Metanoia w Płocku w cztery soboty stycznia. Zgłoszenia przyjmuje s. Joanna Kawczyńska w wydziale duszpasterskim. Kolejny kurs planujemy w 2016 roku.

Płock, dnia 27 listopada 2013 r.

Ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

127. KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Diecezjalna Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Z przyczyn niezależnych od Wydziału Katechetycznego została zmieniona data pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę. Jako nowy termin Ojcowie Paulini wyznaczyli nam dni: 4 i 5 kwietnia 2014 r. Niezmieniony pozostaje ustalony wcześniej podział na grupy przyjeżdżające w piątek i sobotę. Eucharystii sprawowanej w Bazylice Jasnogórskiej, zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu pielgrzymki, przewodniczył będzie J. E. Ks. Biskup Roman Marcinkowski.

2. Materiały dydaktyczne dla pięciolatków i dla klasy I SP

Są już do nabycia materiały dydaktyczne dla dzieci pięcioletnich oraz dla klasy I szkoły podstawowej. Dla pięciolatków przygotowaliśmy płytę z piosenkami religijnymi, natomiast do podręcznika dla klasy I został opracowany multibook czyli program na tablice interaktywne. Materiały te są do nabycia w Wydawnictwie diecezjalnym i w księgarni.

3. Kwestionariusze katechetyczne

Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku, o zwrot wypełnionych kwestionariuszy katechetycznych. Jeszcze raz przypominamy, że termin ich zwrotu upłynął 30. września 2013 roku.

Płock, dnia 2 grudnia 2013 r.

Ks. Andrzej Krasiński

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

128. KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

I. Ze względu na konieczność sporządzania przez Wydział Finansowy Kurii rocznego bilansu, uprzejmie proszę Czcigodnych Księży  o uregulowanie wszelkich należności do końca roku. Zobowiązania za grudzień br. proszę także wpłacić do końca 2013 r. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować Czcigodnym Kapłanom za systematyczne dokonywanie wpłat na rzecz funkcjonowania naszej Diecezji.

II. Przekazuję do wiadomości Czcigodnych Księży szczegóły dotyczące świadczeń parafialnych wpłacanych na konto diecezjalne.

 1. Cele misyjne:

a) taca z Uroczystości Objawienia Pańskiego;

b) taca z Niedzieli Misyjnej ( III niedziela października);

c) puszka w II Niedzielę Adwentu na rzecz „Pomocy Kościołowi na Wschodzie”;

d) puszka w II Niedzielę Wielkiego Postu na rzecz Afryki;

e) kwartalne ofiary parafialne;

f) dodatkowe dobrowolne zbiórki: ofiary od dzieci pierwszokomunijnych, kolędników misyjnych, wpłaty dzieci z Papieskich Dzieł Misyjnych (składki, dochód z loterii itp);

g) dobrowolne ofiary w dniu św. Krzysztofa dla „Miva Polska” na misyjne środki transportu.

h) Inne zbiórki na cela poza diecezjalne:

i) taca ze Święta Ofiarowania Pańskiego na rzecz klasztorów klauzurowych;

j) taca z Wielkiego Piątku na rzecz Grobu Pańskiego;

k) taca z Uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła na rzecz tzw. Świętopietrza;

l)  puszka z trzeciej niedzieli września na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 1. Taca z Poniedziałku Wielkanocnego, drugiej niedzieli sierpnia oraz Święta św. Szczepana Męczennika, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przeznaczona jest na rzecz Diecezji, na cele edukacyjne i formacyjne.
 2. 50% ofiar z tacy zbieranej w II Niedzielę Wielkanocną należy przekazać do Caritas Diecezji Płockiej.

III. Pragnę również przypomnieć o opłatach związanych z ubezpieczeniem mienia w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW według odpowiedniego przelicznika (kwartalnie). Składka ta obejmuje także ubezpieczenie OC dla wszystkich obiektów i terenów kościelnych, w tym cmentarzy parafialnych.

Uwagi:

 1. Świadczenia można uiszczać jak dotychczas w kasie diecezjalnej. Zachęca się jednak usilnie, aby świadczenia były wpłacane na konto diecezjalne z zaznaczeniem, czy jest to świadczenie osobiste czy parafialne. Świadczenia należy wpłacać do dnia 21 każdego następnego miesiąca.
 2. Zebrane ofiary (tace i puszki) należy przekazać do Kurii Diecezjalnej najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po ich przeprowadzeniu.
 3. Opłaty kwartalne uiszczamy do 21 dnia miesiąca kończącego dany kwartał.
 4. Sposób przekazywania binacji i trynacji pozostaje bez zmian.
 5. Numer konta diecezjalnego jest następujący:
 6. Bank Pekao SA
 7. 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186

IV. Prośba Sióstr z Białej

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Białej zwracają się z uprzejmą prośbą do Księży Proboszczów o zaopatrywanie się u Sióstr w komunikanty i hostie oraz opłatki.

Dochody z rozprowadzonych artykułów będą przeznaczane na utrzymanie Matek samotnie wychowujących dzieci, będące na utrzymaniu Sióstr. Z darem modlitwy – wdzięczne Siostry z Białej.

V. XIV Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie - zbiórka do puszek.

Pragnę przypomnieć, że w niedzielę 8 grudnia br. (II Niedziela Adwentu), w Kościele w Polsce obchodzić będziemyXIV Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego nasza diecezja włączy się w tę inicjatywę. Materialnym wyrazem naszej solidarności będzie zbiórka ofiar do puszek w tym dniu.

Serdecznie dziękuję Czcigodnym Księżom za zaangażowanie się w tę szlachetną inicjatywę. Zebrane ofiary proszę wpłacać na konto diecezjalne, nr : 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186 z dopiskiem „Wschód 2013”, bądź bezpośrednio w kasie diecezjalnej.

Płock, dnia 29 listopada 2013 r.                                                                                                  

Ks. Roman Bagiński

Ekonom Diecezjalny 

129. KOMUNIKAT MUZEUM DIECEZJALNEGO

Wszystkie osoby zainteresowane zbiorami Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego J. Nowowiejskiego w Płocku mogą korzystać z nowej odsłony strony internetowej tej placówki muzealnej: www.mdplock.pl

Zwiedzający znajdą na stronie wiadomości na temat historii muzeum oraz jego zbiorów. Informacje zostały wzbogacone o liczne fotografie oraz noty o artystach, których dzieła znajdują się w muzeum. Na stronie umieszczono także ważne wskazówki dla zwiedzających, tj. lokalizację, godziny otwarcia, cennik, informacje o lekcjach muzealnych.

Płock, dnia 30 listopada 2013 r.

Ks. Andrzej Milewski

Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku

130. KOMUNIKAT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej serdecznie zaprasza na rekolekcje adwentowe, które odbędą się w dniach 13—15 grudnia br. w MCEW Studnia w Płocku. Tytuł rekolekcji to „…a z nich największa jest Miłość (1 Kor 13, 13)”, a poprowadzi je Asystent diecezjalny KSM ksiądz Krzysztof Jończyk. Rekolekcje są zaadresowane do KSM-owiczów oraz wszystkich młodych w wieku 14–26 lat. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 grudnia.

Stałym już punktem roku formacyjnego KSM są wspólne rekolekcje adwentowe. Stanowią one dobre przygotowanie do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Do udziału w rekolekcjach są zaproszeni nie tylko członkowie Stowarzyszenia – mogą w nich uczestniczyć wszyscy chętni (z podanego przedziału wiekowego).

W programie rekolekcji znajdą się wspólne Eucharystie, konferencje, spotkania w grupach i wiele innych. Będzie to okazja do zatrzymania się w przedświątecznym pędzie, który narzuca nam współczesna popkultura. Młodzi ludzie będą mogli także doświadczyć nowej formy rekolekcji – innej od znanej im z przedświątecznych rekolekcji parafialnych.

Wszyscy uczestnicy powinni zabrać ze sobą Pismo Święte, notatnik, długopis, śpiwór i kapcie. Koszt rekolekcji to 90 zł (z pełnym wyżywieniem). Zapisy pod adresem: ksmdplockiej@gmail.com, a wszelkie dodatkowe informacje u Natalii Wiekiery 515 700 767.

Płock, dnia 16 listopada 2013 r.

Patrycja Przybysławska

Rzecznik prasowy

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

131.KOMUNIKATY KANCELARII KURII – GRUDZIEŃ 2013

1. Ankieta dziekańska za rok 2013

Przekazujemy księżom dziekanom „Ankietę dziekańską 2013”. Przypomnę, że przygotowywana jest ona na wniosek Diecezjalnej Rady Kapłańskiej. Treściowo nawiązuje do tegorocznego programu duszpasterskiego i skupia się na sakramencie chrztu świętego.

Wypełnione ankiety można zwracać bezpośrednio Biskupowi Płockiemu, podczas osobistego spotkania lub przesyłać je do kancelarii Kurii. Decyzję zostawiamy księżom dziekanom. Prosimy o zwrot ankiet najpóźniej do końca lutego 2014. 

Gdyby któryś z księży dziekanów potrzebował ankietę w formie elektronicznej, proszę kontaktować się z Wydziałem Duszpasterskim.

Ankieta nie zwalnia dziekana z osobistej obecności w wizytowanej parafii! Ankieta nie dotyczy tych parafii w których odbyła się w tym roku wizytacja Komisji Przedwizytacyjnej (dekanaty: serocki, zakroczymski, raciążski, rypiński).

2. Posługi duszpasterskie księży biskupów w roku 2014

Uprzejmie proszę, by księża dziekani przekazywali – do 16 grudnia – ze swoich dekanatów, do kancelarii Kurii, zapotrzebowanie na posługi duszpasterskie księży biskupów, na rok 2014.

3. Rocznik Diecezji Płockiej 2013/2014

W najbliższych dnia otrzymamy z drukarni „Rocznik Diecezji Płockiej 2013/2014”. W tegorocznej edycji uprościliśmy osobiste panele księży.

4. Składanie życzeń na uroczystościach diecezjalnych

a) Rocznica sakry Biskupa Płockiego Piotra Libery – rektor seminarium

b) Imieniny biskupa Romana Marcinkowskiego – dziekan dekanatu raciążskiego 

c) Wielki Czwartek – dziekan dekanatu rypińskiego 

d) Imieniny Biskupa Płockiego Piotra Libery – dziekan dekanatu serockiego   

5. Wolne dni w pracy Kurii Diecezjalnej

a) 12 grudnia – adwentowy dzień skupienia w Staroźrebach

b) 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

c) 27 grudnia – piątek po Świętach

d) 31 grudnia

6. Podziękowanie za przyjęcie Komisji Przedwizytacyjnej

Serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie Komisji Przedwizytacyjnej w dekanatach: raciążskim, rypińskim, serockim, zakroczymskim. Dziękujemy proboszczom z tych dekanatów, jak również dziekanom, którzy współwizytowali z Komisją poszczególne parafie.

7. Przepustki na parking przy katedrze

Przypominam, że księża korzystający z parkingu przy katedrze – z racji na częste kontrole Straży Miejskiej – powinni mieć na przedniej szybie samochodu odpowiednią przepustkę. Dostępne są one w szatni Opactwa.

Płock, dnia 2 grudnia 2013 r.

Ks. Mirosław Milewski

Kanclerz Kurii 

132. PERSONALIA

Nominacje

 1. Ks. mgr Jarosław Roman Kłosowski, administrator parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie, z dniem 28 listopada br., mianowany proboszczem tejże parafii.
 2. Ks. mgr Piotr Marzec, prefekt w Szkołach Katolickich w Sikorzu, z dniem 2 grudnia br., mianowany wicedyrektorem tychże szkół.
 3. Ks. mgr Krzysztof Świerczyński, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, z dniem 20 listopada br., mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Harcerzy i Harcerek oraz członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
 4. Ks. mgr Dawid Witkowski, wikariusz parafii pw, św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, z dniem 13 listopada br., mianowany Duszpasterzem wolontariuszy „Szlachetnej Paczki” w diecezji płockiej.
 5. Ks. mgr Michał Zadworny, kapelan Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, z dniem 10 listopada br., mianowany kierownikiem ds. programowych w Katolickim Radio Płock.

Płock, dnia 2 grudnia 2013 r.

Ks. Mirosław Milewski

Wikariusz Generalny

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 2 grudnia 2013 r.

Nr 2816/2013                                                              Za zgodność

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x