OKÓLNIK
24/2013
Spis treści:

108. SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DO WIERNYCH PO ZAKOŃCZENIU DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI WIARY DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Umiłowani Diecezjanie!
Dobiegło końca nasze ośmiodniowe pielgrzymowanie po Ziemi Świętej, które rozpoczęliśmy 15 października we wspomnienie św. Teresy od Jezusa. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w kończącym się Roku Wiary w naszym Kościele lokalnym. Zachęceni przed rokiem przez Ojca Świętego Benedykta XVI, udaliśmy się do miejsc szczególnie związanych z dziejami zbawienia, poniekąd do korzeni chrześcijańskiej wiary. Jako reprezentanci całego Kościoła Płockiego wyruszyliśmy do ziemskiej ojczyzny Jezusa, by dziękować za łaskę wiary minionych pokoleń żyjących na mazowieckiej ziemi, by prosić o dalsze trwanie we wierze ojców, ale też przepraszać za nasze niewierności.
Kapłani, klerycy, osoby życia konsekrowanego, małżonkowie i przedstawiciele ludzi młodych naszej diecezji z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością wobec Pana dziejów, dotykali miejsc w których żył i po których chodził Jezus Chrystus, poczynając od Groty Narodzenia w Betlejem, a na Wieczerniku, Golgocie oraz Bazylice Grobu Pańskiego kończąc. W Jerozolimie odprawiliśmy nabożeństwo drogi krzyżowej, podążając za Jezusem Via Dolorosa. Z sercem przepełnionym miłością stąpaliśmy po śladach Maryi, Matki Zbawiciela: Nazaret, Ain Karem, Betlejem, Kana Galilejska. Wspominając chrzest Jezusa i nasz własny zanurzyliśmy stopy w wodach Jordanu, odnawiając złożone przed laty przyrzeczenia chrzcielne. Wreszcie w Hebronie nawiedziliśmy groby patriarchów Abrahama, Jakuba, Izaaka.
Uczestniczący w pielgrzymce kapłani, siostry zakonne, wdowy konsekrowane i małżonkowie, niejako w imieniu swoich wspólnot z głęboka wiarą i wzruszeniem ponowili gotowość służenia Bogu w duchu Ewangelii. Na każdym kroku naszego pątniczego szlaku towarzyszyła nam główna intencja pielgrzymki: O pokój na Bliskim Wschodzie i solidarność z prześladowanymi tam chrześcijanami. Oprócz zanoszonych modłów, staraliśmy się w miarę naszych możliwości wesprzeć także materialnie wyznawców Chrystusa żyjących w Palestynie i Izraelu.
Dni pielgrzymowania diecezjalnego wypełnione Eucharystią, medytacją słowa Bożego, wspólną liturgią godzin, adoracją, różańcem, koronką do Bożego Miłosierdzia i pobożnym śpiewem, dobiegły kresu. Ufamy, że głębokie przeżycia tych dni będą owocowały w przyszłości w naszym życiu indywidualnym i wspólnotowym. Utrudzeni, ale bardzo szczęśliwi z niezwykłej łaski, jaką była dla nas wszystkich Diecezjalna Pielgrzymka Wiary do Ziemi Świętej, dzielimy się z wami, Siostry i Bracia, naszą radością. Byliście bowiem każdego dnia obecni w naszych modlitwach i prośbach zanoszonych do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Nasza radość płynąca z tego pielgrzymowania i łaska, której doświadczyliśmy, niech staną się zatem i waszym udziałem.
Ze Wzgórza Tumskiego,
23 października 2013 roku

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego proszę odczytać w najbliższą niedzielę, 27 października br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń.

Płock, dnia 24 października 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

109. DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO ZATWIERDZAJĄCY STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI PŁOCKIEJ.

Odpowiadając na prośbę ks. kan. dr. Cezarego Siemińskiego Moderatora Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej z dnia 16 września 2013 r., po zasięgnięciu opinii prawnej ks. dr. Dariusza Rogowskiego, w myśl kan. 314 KPK
Wyrażam również zgodę na przystąpienie Stowarzyszenia Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ruch Rodzin Nazaretańskich.
Ufam, że Święta Rodzina z Nazaretu stanie się dla członków Ruchu wzorem do naśladowania, a przykład jej życia będzie drogą do realizacji powołania do świętości w życiu rodzinnym.
Wszystkim osobom zaangażowanym w Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej
z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
Nr 2364/2013
Płock, dn. 24 października 2013 r.

†Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz

110. KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO

Zmiana formuły „wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością” na „Kościół Boży przyjmuje cię…” w Obrzędach chrztu dzieci

Na polecenie Biskupa Płockiego pragnę przekazać czcigodnym Księżom następującą rozstrzygającą informację przekazaną przez Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP – ks. Biskupa Adama Bałabucha wszystkim księżom biskupom i przyjętą na ostatnim 363. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 8-9 października br.. Uprzejmie proszę, aby poniższe uwagi nanieść w rytuale chrztu dzieci i stosować w czasie celebracji tego sakramentu.
„Na krótko przed ustąpieniem ze Stolicy św. Piotra Ojciec Święty Benedykt XVI zarządził, aby zostały zmodyfikowane łacińskie słowa formuły obrzędów wstępnych chrztu dzieci. Dotychczasowe brzmienie formuły „Drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością (łac. Magno gaudio communitas christiana te[vos]excipit)” zostało zmienione tak, aby zastąpić określenie „wspólnota chrześcijańska”. Papież Benedykt XVI pragnął, aby w obrzędzie chrzcielnym jasno wyrażono prawdę, że to „Kościół Boży” – w całej swojej powszechnej, katolickiej naturze – przyjmuje kandydatów na chrześcijan, nie zaś rozumiana na różne sposoby „wspólnota chrześcijańska”.
Określenie „wspólnota chrześcijańska” (łac. communitas christana) zostało z woli Ojca Świętego i na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 22.02.2013 r. zastąpione wyrażeniem „Kościół Boży” (łac. Ecclesia Dei). Dekret obowiązuje od dnia 31 marca 2013 r. i zobowiązuje krajowe konferencje biskupów do wprowadzenia zmian w wydaniach narodowych Obrzędu chrztu dzieci.
Dekret Kongregacji (Prot. N. 44/13/L) ustanawia zmiany w tych punktach księgi „Obrzędy chrztu dzieci”, gdzie pojawia się zdanie „wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię/was…”. We wszystkich poniższych punktach zatem należy zmienić brzmienie tekstu na nowy (numeracja i podział księgi został dostosowany do księgi polskiej, która różni się miejscami znacznie od łacińskiej):
W punkcie 41 (Chrzest wielu dzieci): „N. N. (albo Drogie dzieci), Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością (…)”;
W punkcie 79 (Chrzest jednego dziecka): „N., Kościół Boży przyjmuje cię z wielką radością (…)”;
W punkcie 117 (Chrzest dzieci w czasie Mszy): „N. N. (albo Drogie dzieci), Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością (…)”;
W punkcie 152 (Obrzędy chrztu do użytku katechetów): „Drogie dzieci, Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością (…)”;
W punkcie 191 (Przyniesienie do kościoła dziecka już ochrzczonego): „N., Kościół Boży wraz z Twymi rodzicami…”;
Łacińskie wyrażenie Ecclesia Dei posługuje się gramatycznym przypadkiem dopełniacza (Deus, Dei), co dosłownie w języku polskim brzmiałoby „Kościół Boga”, jednakże ze względu na większą popularność zwrotu „Kościół Boży” (z użyciem przymiotnika / zaimka dzierżawczego „Boży”), wydaje się, że lepiej posługiwać się właśnie tym drugim zwrotem, zwłaszcza iż takie tłumaczenie jest używane w Piśmie Świętym (np. w 1 Tm 3,5: „jakżeż będziesz się troszczył o Kościół Boży? – quomodo eccelsiae Dei diligentiam habebit?”).”
Płock, dnia 14 października 2013 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Ceremoniarz Biskupi

111. KOMUNIKAT REKTORATU WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Księży Proboszczów, którzy pracują w parafiach wiejskich, aby zechcieli wesprzeć nasze Seminarium poprzez zbiórkę płodów ziemi. Mam nadzieję, że w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Czcigodni Księża włączą się w ten zwyczaj wspomagania wspólnoty seminaryjnej. Jednocześnie pragnę podziękować za dotychczasowe wspieranie, jakiego nieustannie doświadczamy. Zapewniamy o stałej pamięci w modlitwie, która wyraża się szczególnie w comiesięcznych Mszach świętych za naszych darczyńców.
Zgłoszenie zbiórki proszę kierować do ks. Zbigniewa Morawskiego, ekonoma seminaryjnego (tel. 509 026 043 lub 24/ 262 60 53).
Płock, dnia 12 października 2013 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD

112. KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Apel Policji „Bezpieczny Senior”
Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zwrócił się o włączenie się w profilaktyczne działania i kampanię społeczną „Bezpieczny Senior”, poprzez odczytanie w kościołach podczas ogłoszeń duszpasterskich, w tych lub podobnych słowach, następującego komunikatu:
„Policja coraz częściej otrzymuje zgłoszenia o popełnionych przestępstwach metodą `na wnuczka`. Metoda ta polega na tym, że przestępca telefonicznie poddaje się za krewnego. Dzwoni do ofiary mówiąc, że jest jej synem, wnukiem lub innym krewnym. Pod pozorem trudnej sytuacji takiej jak: choroba, nieszczęśliwy wypadek, niepowtarzalna okazja zakupu samochodu lub nieruchomości zwraca się z prośbą o pomoc finansową. Następnie przestępca prosi o przygotowanie pieniędzy i umawia się z ofiarą na odbiór gotówki lub też prosi o przelew na wskazane konto bankowe. W większości przypadków oszust wysyła inną osobę o czym wcześniej informuje ofiarę mówiąc, że nie może pieniędzy odebrać osobiście ale zrobi to kolega lub inny znajomy. Ofiara przekonana, ze pomaga komuś bliskiemu zostaje okradziona. W związku z tymi sytuacjami:

Nigdy nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna.

Zawsze należy potwierdzić prośbę pomocy dzwoniąc do najbliższych lub poprzez nawiązanie osobistego kontaktu.

Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie a pojawia się podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie należy powiadomić Policję na numer telefonu 997 lub 112”.
Płock, dnia 11 października 2013 r.

2. Opinia prawna z Biura Prawnego KEP, dotycząca przestrzegania prawa autorskiego
Na stronie www.duszpasterski.pl zamieszczamy do wiadomości Czcigodnych Księży opinię prawną nadesłaną z Biura Prawnego Konferencji Episkopatu Polski. Dotyczy ona konieczności podsiadania stosownych licencji w przypadku odtwarzania filmów lub innych utworów audiowizualnych w obiektach oraz placówkach kościelnych. Opinia zawiera następujące zagadnienia: zasady ogólne; pokaz publiczny filmu; co oznacza pojęcie „dozwolony użytek”; kto udziela licencji na publiczne odtwarzanie filmu; dodatkowe wynagrodzenie dla współtwórców i artystów wykonawców; konsekwencje nielegalnego publicznego odtwarzania filmów. Często ma miejsce nieświadome korzystanie bez zezwoleń z utworów chronionych prawem, co naraża na ryzyko kar. Zachęcamy do zapoznania się z tematem i stosowanie prawa.
Płock, dnia 18 października 2013 r.
 
Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

114. KOMUNIKAT MODERATORA RUCHU RODZIN NAZARETAŃSKICH W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Wspólnota Kapłanów z Ruchu Rodzin Nazaretańskich organizuje już od wielu lat rekolekcje kapłańskie. W tym roku odbędą się one w dniach 17-20 listopada tradycyjnie w Domu Sióstr Służebniczek Ducha Świętego przy ul. Wspólnej 45 w Sulejówku koło Warszawy.
W czasie rekolekcji podejmiemy refleksję nad kierownictwem duchowym. Oprzemy się na dokumencie Kościoła „Kapłan sługa Bożego Miłosierdzia i kierownik duchowy” oraz na naszym osobistym doświadczeniu posługi w konfesjonale. To bardzo ważny temat w dobie ludzkiego zagubienia. Wymaga pochylenia i ponownego odczytania dla lepszego zrozumienia naszego kapłaństwa i służby w Kościele w ramach wezwania do Nowej Ewangelizacji.
Rekolekcje są organizowane za zgodą abpa Henryka Hosera i w porozumieniu z bp. Andrzejem Siemieniewskim delegatem KEP do spraw Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
Zainteresowanych księży prosimy o kontakt telefoniczny czy elektroniczny z ks. Cezarym Siemińskim tel. 607 579 276, mail: twierdza@modlin.hg.pl. Początek rekolekcji 17 listopada w niedzielę o godz. 19.00, zakończenie wspólnym obiadem 20 listopada w środę o godz. 12.00. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o przebyciu rekolekcji kapłańskich za zgodą Kurii Warszawsko – Praskiej.
Prosimy zabrać ze sobą koniecznie albę i stułę koloru białego!
Płock, dnia 8 października 2013 r.
 
Ks. Cezary Siemiński
Odpowiedzialny za RRN w Diecezji Płockiej

115. KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO EUCHARYSTYCZNEGO RUCHU MŁODYCH

1. Zwracam się do księży i katechetów, którzy założyli grupę Eucharystycznego Ruchu Młodych o zgłoszenie do 10 listopada swojej grupy na adres mailowy: szlom2@o2.pl. W informacji zwrotnej otrzymacie formularz zgłoszeniowy grupy, który należy wypełnić i odesłać na podany adres. Dzięki temu będzie możliwe zamawianie i przesyłanie do konkretnych grup materiałów do pracy na różnych etapach formacji Eucharystycznego Ruchu Młodych. Zapraszam także do odwiedzenia strony internetowej www.erm.pl
2. Informuję o rekolekcjach dla księży moderatorów ERM, oraz dla kapłanów zainteresowanych naszym ruchem, w terminie: 13-16 listopada 2013 r. Rozpoczęcie rekolekcji - w środę o godz. 18.00, a zakończenie w sobotę po śniadaniu. Rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym diecezji poznańskiej w Zaniemyślu; koszt 250 zł. Rekolekcje poprowadzi misjonarz o. Mirosław Piątkowski SVD. Proszę zainteresowanych księży o zgłoszenie się na wyżej podany adres do dnia 8 listopada.
Płock, dnia 22 października 2013 r.

Ks. Grzegorz Szlom
Moderator Diecezjalny Eucharystycznego Ruchu Młodych

116. KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Lectio divina organizowane przez Ruch Światło-Życie
Osoby, które chcą owocnie przygotować się do przeżycia świąt Bożego Narodzenie zapraszamy na Szkołę Modlitwy Słowem Bożym - LECTIO DIVINA, która odbędzie się w dniach 13 – 15 grudnia w Domu Rekolekcyjnym Studnia w Płocku. Podczas adwentowych rekolekcji podejmiemy temat: Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą? Droga z Janem Chrzcicielem. W czasie sesji można skorzystać ze spowiedzi św. i z indywidualnych rozmów z kierownikiem duchowym. Do udziału w rekolekcjach zapraszamy młodzież, członków Domowego Kościoła i tych wszystkich, którzy chcą przeżyć dobry czas ćwiczeń duchowych.Rekolekcje poprowadzi: ks. Piotr Szyrszeń – Salwatorianin z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Koszt: 130 zł (nocleg i pełne wyżywienie). Koszt dla osób nie korzystających z noclegu i wyżywienia wynosi 50 zł. Zgłoszenia proszę kierować do 5 grudnia na adres: ks.krzysztof.rucinski@gmail.com podając swoje imię i nazwisko, wiek, parafię i adres meilowy na który prześlemy wszelkie niezbędne informacje.
Płock, dnia 22 października 2013 r.

Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

Personalia – październik 2013

Nominacje

1. Ks. mgr Karol Kaniecki, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w  Płocku, z dniem 19 października 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Skierkowiznie.
2. Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, oficjał Sądu Biskupiego Płockiego, z  dniem 24 października 2013 r., mianowany kanonikiem penitencjarzem w Kapitule Katedralnej Płockiej.
3. Ks. mgr Rafał Krawczyk, z dniem 30 września 2013 r., mianowany przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, duszpasterzem Ormian w parafii centralnej, z siedzibą w kościele rektorskim Res Sacra Miser w Warszawie.
4. Ks. mgr Grzegorz Marzec, wikariusz parafii pw. św. Piotra i Pawła w  Pniewie, z dniem 23 października 2013 r., mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku.

Zwolnienia

Ks. mgr Hubert Komorowski, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w  Kamienicy, z dniem 7 października br., na własną prośbę, zwolniony z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Harcerek i Harcerzy.
Ks. Marek Zawadzki, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w  Płońsku, z dniem 24 października 2013 r., zwolniony z funkcji kanonika penitencjarza w Kapitule Katedralnej Płockiej.

Inne

Ks. mgr Paweł Brzeziński, odwołany ze studiów i skierowany do parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu, w charakterze rezydenta.
Ks. mgr Sławomir Szumski, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Skierkowiznie, w myśl kan. 538 § 1 KPK, z dniem 18 października 2013 r., zwolniony z urzędu proboszcza i skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku.

Płock, dnia 25 października 2013 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 25 października 2013 r.
Nr 2495/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x