OKÓLNIK
21/2013
24.09.2013
Spis treści:

94. LIST EPISKOPATU POLSKI NA XXVII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ZAPOWIADAJĄCY OBCHODY XIII DNIA PAPIESKIEGO 13 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

„Jan Paweł II - Papież Dialogu”

Wstęp
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Ostatnie lata pokazały, z jaką trudnością przychodzi nam prowadzenie dialogu. Zauważa się to w wielu dziedzinach życia: w rodzinie i w pracy, w życiu społecznym i w polityce, w relacjach z bliskimi i z obcymi, którzy do nas przybywają. Ludziom trudno jest porozumieć się między sobą w kwestiach światopoglądu, etyki, kultury, nie mówiąc o polityce czy gospodarce. Trudny, ale potrzebny jest dialog na temat współczesnej rodziny czy wychowania.
Pontyfikat Jana Pawła II był czasem wielkiego dialogu, czyli rozmowy Papieża z Bogiem na modlitwie, w czasie Liturgii i w osobistych kontaktach. Lata papieskiego posługiwania były również naznaczone jego dialogiem z człowiekiem i ze współczesnym światem. Temu zagadnieniu chcemy poświęcić tegoroczny Dzień Papieski, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Jego tematem będą słowa: Jan Paweł II – Papież Dialogu.

1. Potrzeba dialogu
Drodzy Bracia i Siostry! Odczytane dziś słowo Boże przypomina nam, że Bóg od początku historii zbawienia wchodził w dialog z człowiekiem, dając wyraz miłości Stwórcy do stworzenia, dobrego Ojca do swych dzieci. Dialog z Bogiem wynikał również z potrzeby ludzkiego serca, które odpowiadało w ten sposób na miłość Boga. Dialog ten został zakłócony przez grzech pierwszych rodziców, którzy wchodząc w rozmowę z wężem – szatanem, zerwali dialog miłości ze Stwórcą. Grzech wprowadził w relację człowieka do Boga lęk i niepokój, brak zaufania i podejrzliwość.
W sercu człowieka pozostała jednak tęsknota za prawdziwym i szczerym dialogiem ze Stwórcą. Wyrazem zagubienia ludzkiego i tęsknoty za Bogiem są słowa z Księgi proroka Habakuka: „Dokąd, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie... a Ty nie pomagasz?” (Ha 1, 2). Bóg jednak odpowiada na ludzkie lęki i niepokoje, wysyłając proroków, by ostatecznie dać odpowiedź w swoim Synu Jezusie Chrystusie. W Nim Bóg nieustannie rozmawia z człowiekiem. W dzisiejszej Ewangelii tę prawdę odkrywają Apostołowie, prosząc Chrystusa o przymnożenie wiary, ponieważ ona jest przestrzenią dialogu człowieka z Bogiem.
 Psalm responsoryjny z dzisiejszej niedzieli zachęca, abyśmy słysząc głos Pana serc nie zatwardzali, abyśmy usłyszeli głos Jego (por. Ps. 95,7). Ostatecznym celem dialogu Boga z człowiekiem jest bowiem jego zbawienie. Kościół, będąc w Chrystusie znakiem i narzędziem zbawienia, „posługuje się – jak przypomina bł. Jan Paweł II – metodą dialogu, aby prowadzić nas do nawrócenia, pokuty, odnowy sumienia i życia w świetle tajemnicy odkupienia (por. RP 25).

2. Zasady prawdziwego dialogu
Drodzy Bracia i Siostry! Autentyczny dialog domaga się zachowania kilku istotnych zasad. Według bł. Jana Pawła II podstawowym warunkiem dialogu jest poszanowanie prawdy. Jej biblijne pojęcie opiera się na spotkaniu człowieka z Bogiem, na wierności Przymierzu, które w pełni objawiło się w Jezusie Chrystusie.
Kolejną ważną zasadą dialogu jest wierność Jezusowi Chrystusowi, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6) oraz założonemu przez Niego Kościołowi. Błogosławiony Papież widział pewne niebezpieczeństwo w tym, że człowiek w imię powierzchownie pojmowanego kompromisu i chęci zachowania spokoju gotów jest zrezygnować z niektórych prawd wiary. Taka postawa wobec wiary w sposób oczywisty godzi w jej integralność i tożsamość. W 1979 roku, w Częstochowie Jan Paweł II w przemówieniu do Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył: „W dialogu trzeba jasno mówić, kim ja jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest inny. Trzeba bardzo jasno to mówić, bardzo stanowczo: kim ja jestem, kim ja chcę być i kim chcę pozostać”.
Dialog to coś więcej niż wymiana poglądów, krytyka, spór czy polemika. Zaczyna się on od spotkania człowieka z człowiekiem, cierpliwego słuchania, zadawania pytań, aż po możliwość wypowiedzenia się. Tak rozumiany dialog zakłada otwartość i dobrą wolę oraz wzajemny szacunek. Daje możliwość przemyślenia własnych argumentów, ich zweryfikowania oraz zrozumienia drugiej strony. Nie jest mu obce doświadczenie trudności i braku zrozumienia. Wierzymy jednak, że prawda jest silniejsza i ma moc pokonać przeciwności. Takim procesem dialogu kieruje Duch Święty – Dawca Mądrości, na którego powinniśmy się nieustannie otwierać. Dialog kończy się, jeśli miejsce życzliwości zajmie wrogość czy chęć dominacji. Jego zaprzeczeniem jest na przykład kompromis za wszelką cenę, godzący się na odstępstwa od prawdy. Nie wolno bowiem godzić się na łamanie prawdy Bożej nawet kosztem utraty popularności. Św. Paweł w liście do Tymoteusza przypomina, że: „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).
Ojciec Święty Jan Paweł II, obok słów, pozostawił nam także przykład takiego dialogu. Pamiętamy choćby międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu (1986) nieustanny dialog z młodzieżą, rozmowy z przywódcami religijnymi, spotkania z dyplomatami niemal wszystkich krajów świata, przemówienia w parlamentach czy organizacjach międzynarodowych, jak chociażby w ONZ. Wszystkie te działania miały swe źródło w ciągłym dialogu Błogosławionego Papieża z Bogiem na modlitwie.
Nie ulega wątpliwości, że każde spotkanie ludzi stwarza okazję do dialogu. Myślimy tutaj szczególnie o narzeczeństwie i małżeństwie, o spotkaniu w rodzinie, sąsiedztwie i społeczności lokalnej, w miejscu nauki czy pracy, w świecie kultury i mediów, w sferze społecznej czy w debacie politycznej. Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał też o dialogu w łonie samego Kościoła. We wspomnianej już adhortacji o pojednaniu i pokucie napisał: „U podstaw owego dialogu z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, a także innymi religiami, jako warunek jego wiarygodności i skuteczności, winien znaleźć się szczery wysiłek stałego i odnowionego dialogu wewnątrz samego Kościoła katolickiego. Kościół ten jest świadomy (…) istniejących w jego łonie napięć, mogących stać się czynnikami podziału” (RP 25). Przezwyciężenie napięć i konfliktów w Kościele jest możliwe, jeśli człowiek staje wobec słowa Bożego i, odrzucając własne subiektywne zapatrywania, szuka prawdy tam, gdzie się ona znajduje. Źródłem prawdy jest słowo Boże i jego autentyczna interpretacja, podawana przez Magisterium Kościoła. W tym świetle trzeba wsłuchiwać się we wzajemne opinie, wstrzymując się od pospiesznych ocen i sądów.

3. Wpierajmy wspólne dzieło
Bracia i Siostry! Z radością oczekujemy na bliską już kanonizację Naszego Papieża, który był i jest darem Opatrzności Bożej dla Kościoła. Pragniemy też nadać głębszy wyraz temu wydarzeniu, podejmując wysiłek realizacji Jego wskazań i nauki. Dlatego też za tydzień, podczas XIII Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem: Jan Paweł II – Papież Dialogu, będziemy mieli okazję wspomóc także dzieło, które od lat nazywane jest „żywym pomnikiem” Jana Pawła II. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia poprzez stypendia wspiera materialnie i duchowo ponad 2500 stypendystów z całej Polski, pochodzących głównie z rodzin wielodzietnych. Dzięki ofiarności Polaków z kraju i z zagranicy mogą oni realizować swoje marzenia edukacyjne. W duchu wartości, którym służył Błogosławiony Papież, stypendyści pragną dobrze przygotować się do zadań czekających ich w dorosłym życiu. To wielkie i piękne dzieło wszystkich Polaków, bł. Jan Paweł II już za życia określił jako pomnik najbliższy jego sercu. Tym bardziej zachęcamy do wspierania tego dzieła modlitwą, dobrym słowem, cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach, na ulicach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć także materialnie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności, budowany Błogosławionemu Papieżowi. Jest to możliwe właśnie dzięki zbiórce w Dzień Papieski, za którą wszystkim serdecznie dziękujemy.
Na czas przeżywania XIII Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 362. Zebraniu Plenarnym KEP
w Krakowie w dniu 21 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, List Episkopatu Polski proszę odczytać wiernym w niedzielę, 6 października br., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 23 września 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

95. KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO O POMOCY MATERIALNEJ DLA SYRII

Czcigodni Księża,
W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka oraz prośbę Konferencji Episkopatu Polski Diecezja Płocka włączy się w pomoc finansową na rzecz ogarniętej wojną Syrii. Konkretnym wyrazem tej pomocy będzie zbiórka ofiar do puszek we wszystkich kościołach naszej diecezji, w niedzielę 6 października. Poinformujcie o niej z wyprzedzeniem Waszych parafian.
Z zebranych pieniędzy zostanie zakupiona żywność, leki i odzież dla narodu syryjskiego. Włączmy się w duchu miłości chrześcijańskiej w tę szlachetną inicjatywę.
Niech nie ustaje również nasza modlitwa wstawiennicza, by Bóg „usłyszał krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii”. Prośmy o to gorąco za przyczyną Maryi, Królowej Pokoju.

Płock, dnia 23 września 2013 r.
Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zebrane środki finansowe, należy wpłacać na konto Kurii, bądź bezpośrednio w kasie Kurii, z dopiskiem „Syria”.
Przypinamy jednocześnie, że stosowne modlitwy w intencji Syrii znajdą się na stronie internetowej naszej diecezji.
Płock, dnia 24 września 2013 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

96. OGŁOSZENIA SEKRETARIATU SYNODU Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2013 R.

1. W nawiązaniu do komunikatu Biskupa Płockiego z konferencji dziekańskiej w dniu 12 września 2013 r. usilnie uprasza się Czcigodnych Księży Proboszczów i Synodalnych Relatorów Dekanalnych o przesyłanie odpowiedzi dotyczących projektów synodalnych przekazanych Zespołom Synodalnym na początku lipca br.
Te ostatnie proszę przekazać do Sekretariatu Synodu do 30 września br. w formie elektronicznej na adres: synod@diecezjaplocka.pl oraz na piśmie, za pośrednictwem relatora dekanalnego (zob. lista poniżej). W przypadku dekanatów: ciechanowskiego wschodniego i makowskiego, gdzie dokonano translokat relatorów, proszę, aby wspomniane materiały przekazali księża dziekani.

1. Dekanat Bielski – Ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak
2. Dekanat Bodzanowski – Ks. mgr Włodzimierz Dzieńkowski
3. Dekanat Ciechanowski Wschodni – vacat
4. Dekanat Ciechanowski Zachodni – Ks. kan. mgr Jan Jóźwiak
5. Dekanat Dobrzyń n. Drwęcą – Ks. mgr Krzysztof Kujawa
6. Dekanat Dobrzyń n. Wisłą – Ks. mgr Jan Zega
7. Dekanat Dzierzgowski – Ks. mgr Jacek Lubiński
8. Dekanat Gąbiński – Ks. kan. Leszek Franciszek Żuchowski
9. Dekanat Gostyniński – Ks. mgr Adam Łach
10. Dekanat Makowski – vacat
11. Dekanat Mławski – ks. kan. dr Ryszard Kamiński
12. Dekanat Nasielski – Ks. mgr Zbigniew Paweł Maciejewski
13. Dekanat Płocki Wschodni – Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń
14. Dekanat Płocki Zachodni – Ks. kan. Wiesław Gutowski
15. Dekanat Płoński – Ks. mgr Łukasz Chruściel
16. Dekanat Przasnyski – Ks. kan. mgr Zbigniew Kurkiewicz
17. Dekanat Pułtuski – Ks. dr Bogadan Adamowicz
18. Dekanat Raciążski – Ks. kan. mgr Andrzej Kucharczyk
19. Dekanat Rypiński – Ks. mgr Rafał Pabich
20. Dekanat Serocki – Ks. dr Remigiusz Stacherski
21. Dekanat Sierpecki – Ks. kan. mgr Marian Antoni Orzechowski
22. Dekanat Strzegowski – Ks. kan. mgr Józef Błaszczak
23. Dekanat Tłuchowski – Ks. dr Andrzej Świderski
24. Dekanat Wyszogrodzki – Ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski
25. Dekanat Zakroczymski – Ks. mgr Jerzy Zdunkiewicz
26. Dekanat Żuromiński – Ks. mgr Sławomir Rosiński

Uwagi dotyczące treści materiałów synodalnych, przekazane po terminie, nie będą uwzględniane w ramach dyskusji w tematycznych Komisjach Synodalnych.

2. Członków Komisji Głównej Synodu informuję, iż przewidziano w najbliższym okresie trzy posiedzenia wspomnianego gremium. Oto terminy tychże posiedzeń:
• 5 listopada, godz. 10.00
• 13 listopada, godz. 16.00
• 15 listopada, godz. 16.00
Posiedzenia te odbędą się w Sali Biskupów Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Płock, dnia 23 września 2013 r.
Ks. Jan Krajczyński
Sekretarz Synodu

97. KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Strażaków organizuje Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Austrii i Włoch. W dniach 9-17 czerwca 2014 r. udamy się autokarem do Sankt Florian (Austria) miejsca, w którym znajduje się grób św. Floriana, Wiednia, Asyżu, Rzymu, Monte Casino, San Govanni Rotondo, Lanciano, Manopello, Loreto, Padwy. Serdecznie zapraszamy księży kapelanów straży pożarnych, druhów Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych z rodzinami do udziału w pielgrzymce. Dokładny program pielgrzymki znajduje się na stronie: www.duszpasterski.pl. Zapisy - do 28 marca 2014 r. pod nr tel. (0-24) 262-85-99.

Płock, dnia 23 września 2013 r.
Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

98. KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Szkoła modlitwy w Ruchu Światło-Życie wokół Ośmiu Błogosławieństw

W obecnym roku formacyjnym Ruch Światło-Życie zaprasza wszystkich, którzy chcą pogłębić życie duchowe, do udziału w sobotnich dniach skupienia. Ich przedmiotem będzie Osiem Błogosławieństw. Będziemy posługiwać się klasycznym tekstem z Ewangelii Mt 5,3-11. Błogosławieństwa otwierają Kazanie na Górze, można powiedzieć, że są sercem całego nauczania Jezusa. Podkreślają, co Bóg czyni dla nas, gdy podejmujemy ewangeliczny styl życia.
Dnia 19 października br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego sięgniemy do pierwszego błogosławieństwa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie” (Mt 5, 3). To błogosławieństwo zasadniczo zawiera w sobie pozostałe. Ubodzy w duchu są błogosławieni ze względu na swą pokorę, cichość, głód, czystość serca. Ubodzy w duchu są otwarci na prawdziwe szczęście, które daje sam Bóg.
W programie każdego dnia skupienia znajdą się: Eucharystia, dwie konferencje, które będą wprowadzeniem do modlitwy osobistej i adoracja Najświętszego Sakramentu. Jako wprowadzenie dla modlitwy osobistej posłuży nam metoda ignacjańska. Na ten dzień skupienia zapraszam oazowiczów, członków Domowego Kościoła i wszystkich, którzy chcą się pomodlić i odpocząć. Proszę zabrać ze sobą Pismo św. (ST i NT) oraz notatnik.
Zgłoszenia - do ks. Krzysztofa Rucińskiego na e-mail: ks.krzysztof.rucinski@gmail.com. Proszę podać: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania. Koszt - 30 zł. Prowadzenie - ks. Krzysztof Ruciński.

Program Dnia Skupienia:
12:00 Eucharystia
13:00 Obiad i rekreacja (spacer, lektura, czas na indywidualną rozmowę lub spowiedź)
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Konferencja I
Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
17:00 Konferencja II
Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
18:30 Kolacja
19:15 Lektura duchowa
20:00 Zakończenie dnia skupienia

Podczas skupienia można skorzystać ze spowiedzi św. i z indywidualnych rozmów z kierownikiem duchowym.
Kolejne dni skupienia odbędą się w lutym i maju 2014 r. Szczegółowe informacje na: www.plockaoaza.pl.

Płock, dnia 20 września 2013 r.
Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

99. KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA SŁUŻBY ZDROWIA

Serdecznie zapraszam na diecezjalną uroczystość ku czci św. Łukasza - Patrona służby zdrowia, która odbędzie się dnia 18 października 2013 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Medycznej 19 (Winiary) w Płocku.

Program uroczystości:
15.45 Prelekcja na temat: „Hiobowa wiadomość… Hiobowe cierpienie… Hiobowa
nadzieja… – życie smakowane cierpieniem” - ks. dr Michał Zadworny;
16.30 Uroczysta Msza św. koncelebrowana w Kaplicy szpitalnej;
17.30 Posiłek.

Powyższe zaproszenie kieruję do Czcigodnych Księży Kapelanów szpitali oraz domów pomocy społecznej, jak również do wszystkich Księży związanych z duszpasterstwem służby zdrowia w naszej diecezji.
Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o przekazanie mojego serdecznego zaproszenia: dyrekcjom, lekarzom i pielęgniarkom w szpitalach, DPS-ach i ośrodkach pomocy medycznej, gdzie pracują Czcigodni Księża, oraz o osobistą zachętę do wzięcia udziału w naszym diecezjalnym świętowaniu. Proszę również o potwierdzenie przyjazdu (do 13 października) i podanie szacunkowej liczby osób delegacji, co pomoże w organizacji spotkania. Proszę również o zabranie ze sobą alby. Numer tel. do kontaktu: 515-17-17-87.
Liczę na pozytywną odpowiedź i udział w naszym wspólnym święcie.

Płock, dnia 19 września 2013 r.
Ks. Krzysztof Błaszczak
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

100. PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. mgr Paweł Biedrzycki, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, z dniem 10 września br. mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Głuchoniemych;
2. Ks. mgr Krzysztof Błaszczak, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z dniem 10 września br., mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia;
3. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, proboszcz par. pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 10 września br., mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Samorządowców;
4. Ks. kan. dr Janusz Filarski, dyrektor Domu Księży Emerytów, z dniem 12 września 2013 r., mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Płocku;
5. Ks. mgr Paweł Gniadkowski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;
6. Ks. kan. Stanisław Górski, proboszcz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, z dniem 10 września br. mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Niewidomych;
7. Ks. mgr Rafał Grzelczyk, dyrektor M.C.E.-W. „Studnia” w Płocku, z dniem 17 września 2013 r., mianowany diecezjalnym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży;
8. Ks. prał. mgr Marek Smogorzewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, z dniem 13 sierpnia 2013 r., mianowany Moderatorem Diecezjalnym Parafialnych Rad Duszpasterskich;
9. Ks. mgr Maciej Szostak, kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, z dniem 10 września br., mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Chorych.

Zwolnienia
Ks. kan. mgr Andrzej Fabisiak, na własną prośbę, z dniem 11 września 2013 r., zwolniony z funkcji asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Płocku.

Płock, dnia 23 września 2013 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 24 września 2013 r.
Nr 2196/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x