OKÓLNIK
18/2013
21.08.2013
Spis treści:

74. LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI III TYGODNIA WYCHOWANIA 15-21.09.2013 R.

„Wychowywać do wartości”

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
Kochani Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

Jutro w polskich szkołach i przedszkolach rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. W trwającym Roku Wiary po raz kolejny otwieramy nasze serca i umysły na dar wiary. Wiara nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom. Pomaga odkrywać prawdziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie człowieka – jak uczy papież Franciszek w encyklice o wierze (por. Lumen fidei 4).
Na początku nowego roku szkolnego, w dniach od 15 do 21 września, będziemy przeżywać III Tydzień Wychowania. Niech to będzie czas wspólnej refleksji, a zwłaszcza wspólnotowej modlitwy o ducha mądrego wychowania w polskich domach i w polskiej szkole. Po uświadomieniu sobie, że wszyscy powinniśmy wychowywać oraz że istotną rolę w wychowaniu odgrywa rodzina, w tym roku pragniemy zwrócić naszą uwagę na konieczność wychowania do wartości. Nie chodzi jednak o jakiekolwiek wartości, ale o te, które są istotne dla rozwoju człowieka, dla jego życia w duchu chrześcijańskim i życia zgodnego z wiarą. Znakiem dzisiejszych czasów jest bowiem zanik przejrzystej hierarchii wartości i upadek autorytetów, których życie weryfikowałoby wyznawane wartości oraz ich hierarchię. Zauważmy, że brak wychowania do podstawowych wartości często prowadzi do utraty sensu i celu życia, do wygodnictwa życiowego, a nawet relatywizmu moralnego.

1. Bóg miłuje pokornych
Tak jak w każdą niedzielę, wsłuchujemy się dziś w słowo Boże. Stawiamy pytanie: co dzisiaj w odczytywanych tekstach mówi do nas Pan Bóg? Podczas liturgii Słowa słyszeliśmy: „Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony” (Syr 3,17). „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 14, 11).
Słowem, które spaja dzisiejsze teksty biblijne jest POKORA. Chrześcijanin, wierny nauce Ewangelii, powinien każdego dnia coraz bardziej iść drogą pokory. Pokora bowiem to umiejętność patrzenia na siebie w prawdzie.
Człowiek pokorny nie wywyższa się nad innych, a zwłaszcza nie uznaje siebie za centrum świata. Pokora jest przeciwieństwem pychy, czyli przesadnego skupienia na sobie. Drogę pokory otworzył sam Bóg, który w Jezusie Chrystusie wszedł w historię zbawienia jako zwyczajny człowiek. W tym mamy być podobni do Jezusa, który zwracając się do swoich uczniów, mówił: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Tą drogą podążali później także święci, a wśród nich św. Stanisław Kostka, patron polskiej młodzieży, którego święto będziemy obchodzić w Tygodniu Wychowania.
Pokora nie oznacza, że człowiek ma się czuć osobą mniej wartościową. Przeciwnie – może i powinien on być świadomy swoich możliwości oraz otrzymanych od Boga talentów. Zauważmy, że właśnie pokora jest podstawą budowania bezinteresownych i pozytywnych relacji z drugim człowiekiem, nacechowanych szacunkiem i odpowiedzialnością. Natomiast pycha i koncentrowanie się na sobie nie pozwalają na budowanie takich relacji. Jeśli takie postawy są akceptowane w wychowaniu, to zarówno wychowankowie, jak i wychowawcy skupiają się tylko na swoim sukcesie i nie zauważają wokół siebie innych.
Można dziś dostrzec, że wielu młodych ludzi patrzy w przyszłość z lękiem. Z niepokojem pytają: jak mamy żyć w społeczeństwie, w którym tak wiele jest niesprawiedliwości i cierpienia, w którym nie liczy się prawość i uczciwość? Jak reagować na egoizm i przemoc, które czasem zdają się dominować? Jak nadać swojemu życiu prawdziwy sens? To są właśnie pytania o wartości, czyli o to, co w życiu najważniejsze.

2. Wychowanie do wartości
Kiedy mówimy o wychowaniu do wartości, najczęściej myślimy o wartościach ogólnoludzkich, a rzadziej chrześcijańskich. Życie pokazuje, że obecnie wychowanie skierowane jest przede wszystkim na wartości praktyczne, materialne i sprawiające przyjemność. Wydaje się, że problemem jest również brak zgodności między wartościami deklarowanymi i rzeczywiście przekazywanymi, co wywołuje dezorientację wśród dzieci i młodzieży. Sytuacja taka prowadzi z kolei do wzrostu nieufności, poczucia uczestnictwa w grze pozorów, a w rezultacie do cynizmu i agresji wobec wszelkich przekazów związanych z wartościami. Dotyczy to w pierwszym rzędzie rodziny i szkoły, wobec których oczekiwania są przecież największe, a rozczarowania najbardziej bolesne.
Wśród wartości niezbędnych w życiu chrześcijanina trzeba wskazać – obok pokory – na związane z nią: łagodność, dobroć, cierpliwość, gotowość do wybaczania, wierność, uprzejmość, opanowanie (por. Ga 5,22-24 i Kol 3,12-14). Są one dziś szczególnie zagrożone wszechobecną agresją, brutalnością słów i zachowań, a także bezwzględną walką o własne korzyści, obojętnością na sytuację słabszych, powszechną nieufnością, a nawet wzajemną nienawiścią. Taka sytuacja wymaga od wszystkich środowisk wychowawczych ogromnego wysiłku wychowywania do wartości i postaw chroniących relacje międzyludzkie.
Wychowanie do wartości rozpoczyna się w rodzinie. Ceńmy zatem czas wspólnych rodzinnych spotkań, rozmów, posiłku, wspólnego wypoczywania. Codzienne bycie razem uczy bowiem wzajemnego zrozumienia, zaufania, ofiarnej miłości i prawdziwej przyjaźni. Wspólne przebywanie kształtuje ponadto postawę służby i dobroci gotowej na dzielenie się radością, a jednocześnie odpornej na trudne problemy i emocje. W rodzinie powinniśmy uczyć się zwracaniu do siebie z miłością, szacunkiem i serdecznością.
Ogromne pole do działania w zakresie wychowania do wartości ma szkoła, która powinna wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci. Niezwykle ważne jest, aby szkoła budowała swój program wychowawczy w ścisłym porozumieniu z rodzicami. W programie tym powinny być wyraźnie nazwane i wyjaśnione wartości, na których oparty jest system wychowawczy.
Wobec coraz odważniejszych prób wprowadzania do polskich szkół edukacji seksualnej, sprzecznej z chrześcijańska wizją człowieka, apelujemy do rodziców: czuwajcie nad tym, co szkoła przekazuje waszym dzieciom! Przypominamy, że bez zgody rodziców szkoła nie może realizować programu wychowawczego ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, których treści są sprzeczne z ich przekonaniami lub wprost demoralizujące. Prawo oświatowe mówi wyraźnie o konieczności respektowania przez szkołę publiczną chrześcijańskiego systemu wartości (por. Ustawa o systemie oświaty – preambuła). Powierzając swoje dziecko szkole, rodzice nie powinni zgodzić się na edukację, która byłaby sprzeczna z ich przekonaniami i wyznawanymi wartościami.
Jak zawsze w wychowywaniu do wartości rolę nie do przecenienia pełnią sami wychowawcy. Będąc przykładem i wzorem dla swoich uczniów, muszą być świadomi, że własnym życiem prezentują określony świat wartości. Nauczyciel i wychowawca nie może być neutralny. Nie powinien więc zagubić właściwej hierarchii wartości zarówno w życiu osobisty, jak i zawodowym. Musi być świadkiem wartości, które wyznaje.

3. Pokorna odwaga wiary
Szczególną wartością, w oparciu o którą i do której należy wychowywać młode pokolenie, jest wiara. Wiara jest łaską, a więc niezasłużonym darem Bożym. Domaga się jednak świadomej i wolnej odpowiedzi człowieka. Ten związek wiary z wychowaniem uświadamiamy sobie wyraźnie w trwającym Roku Wiary. Wyznawanie wiary przejawia się w odważnym i mężnym stawaniu w obronie wartości z niej wypływających. Chodzi o obronę wartości chrześcijańskich, coraz częściej eliminowanych z życia publicznego, a zwłaszcza chrześcijańskiej wizji miłości, małżeństwa i rodziny.
Wiara potrzebuje również pokory prowadzącej do przekonania, że na Bogu, jako fundamencie, mamy budować nasze życie. Niech zatem pokora będzie podstawą wychowania do wartości. Jest ona dlatego tak ważna, że Bóg gotów jest dać wszystko człowiekowi, który jest świadomy własnej niewystarczalności i słabości. Wiara i ufność pokładana w Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, niech więc przenikają nasze życie oparte na chrześcijańskich wartościach.

Zakończenie
Zachęcamy wszystkie środowiska wychowawcze do włączenia się we wspólne przeżywanie III Tygodnia Wychowania. Zaproszenie to kierujemy do rodziców, duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców, do osób odpowiedzialnych za kształt edukacji, do samorządowców i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na wychowaniu przyszłych pokoleń Polaków. Niech Maryja, pokorna Służebnica Pańska, uczy nas wiary i pokory w poszukiwaniu tego, co najważniejsze; niech uczy mądrości i pomaga otwierać się na „wielkie rzeczy”, jakie Bóg czyni dla nas i przez nas.
Na nowy rok pracy wychowawczej i kolejny Tydzień Wychowania udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Kraków 21 czerwca 2013 r.
Podpisali:
Kardynałowie, arcybiskupi i biskupi
obecni na 362. Zebraniu Plenarnym KEP

ZARZĄDZENIE: List Pasterski Episkopatu Polski proszę odczytać wiernym w niedzielę 1 września br., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.
Płock, dnia 19 sierpnia 2013 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

75. INFORMACJE CEREMONIARZA BISKUPA PŁOCKIEGO

1. Imię św. Józefa w II, III i IV Modlitwie Eucharystycznej
W związku z komunikatem Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP – ks. biskupa A. Bałabucha z dnia 29 lipca br., na polecenie Biskupa Płockiego pragnę poinformować Czcigodnych Księży, że wszyscy kapłani zobowiązani są od chwili otrzymania tego komunikatu do włączenia imienia świętego Józefa w II, III i IV Modlitwie Eucharystycznej. Wymieniamy je zaraz po wspomnieniu Matki Bożej, dodając: ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem. Poniżej zamieszczam pełną treść komunikatu.

2. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia w roku 2013
Do łaskawej wiadomości Czcigodnych Księży przekazuję również dekret abp. Józefa Michalika Przewodniczącego KEP dotyczący tegorocznych obchodów Uroczystości Niepokalanego Poczęcia.

Płock, dnia 14 sierpnia 2013 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Ceremoniarz Biskupi

Komunikat w sprawie włączenia imienia św. Józefa do Modlitw Eucharystycznych

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 1 maja 2013 r., na mocy którego w Modlitwach Eucharystycznych II, III i IV ma być odtąd wymieniane imię Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny, przesyłam poniższe wyjaśnienie.
W dniu 26 lipca 2013 r. nadeszła odpowiedź na zapytanie polskiej Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, dotyczące kwestii użycia imienia św. Józefa w Mszale Rzymskim wg drugiego wydania typicznego, gdyż Dekret Kongregacji „zarządza, aby imię Świętego Józefa (...) zostało odtąd włączone do Modlitw Eucharystycznych II, III i IV w trzecim wydaniu typicznym Mszału Rzymskiego.”
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów objaśnia, iż w krajach, w których nie ma jeszcze zatwierdzonego przekładu III wyd. typicznego Mszału, należy imię św. Józefa włączać do Modlitw Eucharystycznych w aktualnie obowiązującym Mszale, w wersji zatwierdzonej przez Kongregację.
Przypomina się zatem, że Kongregacja zatwierdziła polskie brzmienie wstawki o św. Józefie, która brzmi następująco:
II Modlitwa Eucharystyczna: «z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»;
III Modlitwa Eucharystyczna: «z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»;
IV Modlitwa Eucharystyczna: «z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, z Apostołami».

Biskup Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów

Dekret Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

W dniu 8 grudnia 2013 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Zgodnie z Ogólnymi Normami Roku Liturgicznego i Kalendarza, obchody tej uroczystości powinny być w bieżącym roku przesunięte na poniedziałek 9 grudnia 2013 r.
Jednakże, na mocy dyspensy udzielonej Konferencji Episkopatu Polski przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Prot. 39/13/L), Konferencja Episkopatu Polski postanawia, aby w dniu 8 grudnia 2013 r., kiedy to wypada II niedziela Adwentu, dla dobra duchowego wiernych świętować uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.
Zgodnie z notą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dołączoną do wspomnianego dekretu, aby nie pomniejszyć znaczenia niedzieli okresu Adwentu, zarządza się co następuje:
a) drugie czytanie mszalne bierze się z II niedzieli Adwentu;
b) w homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;
c) w modlitwie wiernych należy użyć co najmniej jednego wezwania z nawiązaniem do Adwentu;
d) w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy użyć kolekty II niedzieli Adwentu.

Niech Niepokalana Matka Chrystusa i Kościoła będzie nieustanną przewodniczką w adwentowym czasie przygotowań do Uroczystości Narodzenia Słowa Bożego.

Warszawa, dnia 27 lipca 2013 r.
Abp Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

76. KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Przekazuję do wiadomości Księży odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, że dzień skupienia, który wprowadzi duchowo w najbliższy rok pracy naukowej i duszpasterskiej, rozpocznie się w kaplicy św. Stanisława Kostki w WSD 25 września (środa) o g. 10.00, a zakończy ok. g. 13.00. Udział jest obowiązkowy.
2. Pragnę poinformować wszystkich Księży Wikariuszy, którzy ukończyli czwarty rok kapłaństwa, o obowiązkowym spotkaniu formacyjnym z cyklu tzw. dni formacji, ustanowionych przez Biskupa Płockiego. Odbędzie się ono 12 października br. w sali biskupów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Spotkanie rozpoczniemy o g. 10.00, a zakończymy ok. g. 15.00. Październikowy dzień formacyjny, którego przewodnim tematem będzie Posługa pasterska w nowej ewangelizacji, poprowadzi ks. dr Adam Bajorski MSF. Koszty spotkania wynoszą 30 zł (w tym: kawa, herbata, ciastka, opłata za salę, wynagrodzenie zaproszonemu gościowi).

Płock, dnia 16 sierpnia 2013 r.
Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchwieństwa

77. KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Spotkania sierpniowe
W związku z inauguracją nowego roku szkolnego 2013/2014 diecezjalne spotkania dla katechetów duchownych, zakonnych oraz świeckich odbędą się według następującego porządku:
- 28 sierpnia 2013 r. (środa) na terenie parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie oraz w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Instytucie Nauk Ekonomicznych w Nowym Trzepowie (możliwy dojazd z Płocka linią nr 6 komunikacji podmiejskiej);
- 29 sierpnia 2013 r. (czwartek) w parafii św. Józefa w Ciechanowie oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie;
- 30 sierpnia 2013 r. (piątek) w parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach.
Do obecności na spotkaniu w jednym ze wskazanych powyżej terminów zobowiązani są wszyscy katecheci oraz księża proboszczowie. Spotkania rozpoczynać będzie uroczysta Msza Święta o godzinie 10.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Uprzejmie proszę Księży Proboszczów o przekazanie powyższej informacji wszystkim katechetom zatrudnionym na terenie parafii.

2. Tydzień Wychowania
Tegoroczny Tydzień Wychowania obchodzony w dniach 15-21 września koncentruje się wokół hasła „Wychowanie do wartości. Aby życie budowali na Skale”. Pakiet materiałów katechetycznych i duszpasterskich do wykorzystania w parafiach przygotowała Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Szkół Katolickich. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałami, które już zostały przekazane na parafie, aby jak najowocniej zaplanować i zrealizować główne zadania Tygodnia Wychowania.

3. Misje katechetyczne
Uprzejmie przypominam, iż wystawienie misji kanonicznej dla katechetów świeckich i zakonnych oraz skierowania do nauki religii dla księży zmieniających parafię pracy, musi nastąpić z datą sierpniową, jeśli chcemy podpisać umowę o pracę w szkole z dniem 1 września. W związku z powyższym proszę, aby stosowne prośby były składane przez Księży Proboszczów możliwie jak najwcześniej w celu zachowania wszelkich wymogów proceduralnych.

4. Narodowa Pielgrzymka Katechetów na Jasną Górę
Pod hasłem „Bądźcie zawsze gotowi do obrony” (1P 3,15) odbędzie się 29 września z racji obchodzonego Roku Wiary w Kościele Narodowa Pielgrzymka Katechetów na Jasną Górę.

Program pielgrzymki:
11.00 – Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza z Aktem Zawierzenia Matce Najświętszej wszystkich katechetów i katechezy w Polsce
14.00 – katecheza dla katechetów (o. prof. Jacek Salij OP)
15.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

Proszę Księży Proboszczów o przekazanie tej informacji wszystkim katechetom oraz o zachęcenie do udziału w pielgrzymce.

Płock, dnia 19 sierpnia 2013 r.
Ks. Andrzej Krasiński
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

78. KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Informacje dotyczące formalności niezbędnych do zarejestrowania
i pochówku dziecka zmarłego przed narodzeniem

1. Jeżeli rodzice dowiadują się w szpitalu, że ich dziecko zmarło powinni od razu zastrzec, że chcą odebrać ciało dziecka w celach pochówku. Zgodnie z obowiązującym prawem odbioru ciała dziecka można dokonać wyłącznie za pośrednictwem firmy pogrzebowej.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.), jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w ZOZ, zakład obowiązany jest do zgłoszenia urodzenia do USC na druku, którego wzór określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 232). Rozporządzenie rozróżnia i definiuje urodzenie żywe oraz urodzenie martwe. Zarówno urodzenie żywe jak i urodzenie martwe podlegają zgłoszeniu, na zasadach określonych w rozporządzeniu oraz ustawie. Ustawa stanowi, iż tylko kompletnie wypełniony dokument pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka włącznie ze spełnieniem wymogu podania płci, ciężaru i długości dziecka umożliwia wystawienie aktu stanu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przygotowanie tego dokumentu jest możliwe bez względu na czas trwania ciąży.

3. Prawo stanowi, że jeżeli dziecko urodziło się martwe zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego zgłoszenia urodzenia lub zgonu na piśmie dokonują odpowiednio organy państwowe, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady oraz lekarze i położne. Zgłoszenia zatem powinien dokonać ZOZ (często nie czyni tego ze zwykłej nieświadomości), lub wydać pisemne zgłoszenie urodzenia martwego dziecka rodzicom, którzy mają 3 dni od narodzin na złożenie pisma do USC miejsca urodzenia dziecka. Wówczas USC sporządza akt urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone”. Niewskazanie przez szpital w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka martwego danych dotyczących m.in. płci dziecka (wczesne poronienia), uniemożliwia w obecnym stanie prawnym sporządzenie aktu urodzenia z adnotacją: „dziecko martwo urodzone” tym samym USC odmawia rejestracji dziecka.

4. Wspomniana wyżej odmowa dokonania rejestracji martwego urodzenia dziecka w USC skutkuje brakiem możliwości uzyskania świadczeń związanych z urodzeniem dziecka (np. udzielenie urlopu macierzyńskiego, wypłata zasiłku z tytułu urodzenia dziecka czy wypłata odszkodowań z tytułu posiadanych odpowiednich polis ubezpieczeniowych itp.).

5. Co zatem mogą zrobić rodzice, gdy nie ma można określić płci dziecka martwo urodzonego? Mogą określić płeć dziecka poprzez wykonanie badań genetycznych tkanek dziecka. Badania te nie są badaniami wykonywanymi standardowo; wykonuje się je wyłącznie na życzenie i koszt osób uprawnionych (rodziców), wnioskujących o wystawienie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka. Wykonanie badań genetycznych dla celów rejestracji martwego urodzenia w USC nie jest świadczeniem zdrowotnym i w związku z tym nie może być finansowane przez NFZ. Koszt takiego badania wynosi ok. 600-700 zł.

6. W każdym przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka przez szpital, gdy nie jest określona płeć dziecka, akt urodzenia może zostać sporządzony w późniejszym okresie po dokonaniu badań genetycznych. W takim przypadku szpital ponownie wystawia pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwo urodzonego z określoną płcią dziecka a USC sporządza akt urodzenia dziecka z adnotacją o jego martwym urodzeniu.

7. Czy lekarze mogą stosować procedurę uprawdopodobnienia płci? Należy stwierdzić, że nie istnieją przepisy prawa, które nakazywałyby pracownikowi podmiotu leczniczego uprawdopodobnienie płci w sytuacji bardzo wczesnej ciąży. Określanie płci dziecka we wczesnej ciąży (kilkutygodniowej) na podstawie odczuć matki należy uznać za niewłaściwe.

8. Jednocześnie pamiętać należy, iż w ostatnich kilku latach w sytuacjach, w których wpisanie niektórych danych było utrudnione bądź niemożliwe (np. kiedy nie można było określić płci martwo urodzonego dziecka) w przypadku określenia płci, przy wypełnianiu dokumentów potwierdzających urodzenie martwego dziecka, niektóre podmioty lecznicze stosowały uprawdopodobnienie danych i wpisywały prawdopodobną płeć dziecka.

9. Zastosowanie uprawdopodobnienia płci mogło jednak rodzić obawy przestępstwa poświadczenia nieprawdy, choć w 2009 r. w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości sytuacja taka nie wyczerpywała znamion przestępstwa (pismo ministra zdrowia z dnia 8 czerwca 2009 r., znak: MZ-Z-073-17952-1-EW/09, w sprawie martwych urodzeń, skierowane do rzecznika praw dziecka). Uprawdopodobnienie dokonywane było przez pracownika zakładu opieki zdrowotnej, a podstawą takiego działania było np. przeprowadzone badanie USG czy inne badania/obserwacje, które w zakresie określenia płci nie dają 100% pewności i dlatego w ich kontekście używano określenia uprawdopodobnienie. Odnosiło się ono do oceny stanu medycznego, nie zaś do odczuć matki. Obecnie podmioty lecznicze z reguły odmawiają uprawdopodobniania płci, uzasadniając to brakiem odpowiednich przepisów prawa.

10. Czy można pochować dziecko martwo urodzone bez konieczności rejestracji w USC? TAK! Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 2011r. Nr.118, poz. 687) znowelizowana ustawą z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr. 144, poz. 853) w treści art. 5a stanowi: „W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, o której mowa w art. 10 ust.1, sporządzono kartę zgonu, dla celów określonych w ust. 5 nie jest wymagana adnotacja USC o zarejestrowaniu zgonu”.

11. Na tej podstawie szpitale wydają na wniosek osób uprawnionych do pochowania dziecka martwo urodzonego kartę zgonu dla celów pochówku, bez adnotacji USC. ZOZ nie ma jednak obowiązku wydawania z urzędu karty zgonu wszystkim rodzicom dzieci martwo urodzonych. Wydanie karty zgonu dla dziecka martwo urodzonego następuje nie z urzędu lecz na wniosek osoby uprawnionej do pochowania. W świetle obowiązujących przepisów żaden rodzic nie może być pozbawiony prawa dokonania pochówku. Należy jednak zdecydowanie podkreślić fakultatywny, a nie obligatoryjny obowiązek wydawania karty zgonu przez szpital dla dzieci martwo urodzonych (zwykle bez określenia płci). W świetle obwiązujących przepisów sporządzenie aktu urodzenia dziecka bez określenia płci jest niemożliwe (o czym było wyżej), natomiast dokonanie godnego pochówku, jak najbardziej.

12. W sytuacji, gdy osoba uprawniona nie decyduje się sprawić pochówku dziecka martwo urodzonego, a wnioskuje o wystawienie dokumentu pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwego w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego z ZUS, brak jest podstaw do wystawienia takiego dokumentu. Zgodnie bowiem z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227):
• Art. 78. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
• Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Podstawa prawna:
• Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.),
• Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 788 tekst jedn.),
• Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 2011r. Nr.118, poz. 687) znowelizowana ustawą z dnia 26 maja 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr. 144, poz. 853),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 232).
Oprac. na podstawie powyższych aktów prawnych i odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 3346 w sprawie formalności niezbędnych do zarejestrowania dziecka martwo urodzonego z dn. 25 kwietnia 2012 r.
 Płock, dnia 19 sierpnia 2013 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

79. KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Pragnę poinformować Czcigodnych Księży Proboszczów, że zakończyły się rozmowy, których celem było wyłonienie dostawcy i wynegocjowanie jak najkorzystniejszych cen energii elektrycznej, dostarczanej do kościołów, kaplic, sal katechetycznych i plebanii w naszej diecezji.
Jednocześnie powstał projekt wdrożeniowy, który umożliwi każdej parafii skorzystanie z tych wynegocjowanych bardzo korzystnych cen.
Dla realizacji projektu został powołany Pełnomocnik w osobie Tomasza Kępińskiego, który w sierpniu, wrześniu i październiku odwiedzi osobiście każdego Proboszcza naszej diecezji, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania i przedstawi szczegóły projektu, zachęcając do udziału w nim. Pełnomocnik znany jest już Księżom Dziekanom, ale będzie dla porządku legitymował się stosownym pisemnym pełnomocnictwem, którego mu udzieliłem.
Proszę Czcigodnych Księży o zastosowanie się do następujących wskazań:
• Proszę nie zawierać żadnych nowych umów na dostawę energii.
• Na spotkanie z Pełnomocnikiem proszę przygotować komplet kopii ksero następujących dokumentów:
- Nominację na Proboszcza
- NIP i REGON parafii
- 3 ostatnie faktury za prąd
Bardzo proszę Czcigodnych Księży o życzliwe podejście do przedstawionych propozycji.

Płock, dnia 16 sierpnia 2013 r.
Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

80. KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO MODERATORA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

1. Podsumowanie letnich oaz
Dnia 2 sierpnia br. zakończyły się letnie rekolekcje oazowe pod hasłem „Narodzić się na nowo”. W rekolekcjach zorganizowanych przez Diecezjalną Diakonię Jedności Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej wzięło udział 266 osób i jest to o 56 osób więcej niż w roku ubiegłym. W tegorocznych oazach wzięły udział dzieci (9-12 lat) i młodzież (13 – 19 lat). Rekolekcje prowadziło 10 księży, których wspierało 6 diakonów, 7 kleryków i 20 animatorów. Pragnę podziękować wszystkim księżom prowadzącym w tym roku oazy, a w szczególny sposób: ks. Jackowi Wichrowskiemu, ks. Andrzejowi Rutkowskiemu ks. Bartoszowi Szostakowi, ks. Marcinowi Kędzi, ks. Markowi Piątkiewiczowi, ks. Marcinowi Durzyńskiemu, ks. Piotrowi Muzyczyszynowi, ks. Łukaszowi Arczyńskiemu i ks. Marcinowi Niesłuchowskiemu. Ze szczerego serca dziękuję diakonom i klerykom naszego seminarium, oraz wszystkim animatorom angażującym się w tym roku w diakonię rekolekcyjną. Cieszy mnie fakt, że letnie oazy wzrastają w ilość, a my z pomocą Łaski Bożej staramy się o jakość. W tym roku najwięcej oazowiczów przyjechało z parafii: Baboszewo Staroźreby, Lubowidz i Ciechanów (Matki Bożej Fatimskiej).

2. Zaproszenie na Diecezjalny Dzień Wspólnoty
Zapraszam wszystkich księży prowadzących w tym roku oazy i związanych z Ruchem Światło-Życie; diakonów, kleryków, animatorów i uczestników oaz na Diecezjalny Dzień Wspólnoty, który odbędzie się w sobotę 7 września w parafii św. Bartłomieja (Fara) w Płocku, z udziałem Ks. Bp Piotra Libery. Bardzo gorąco pragnę zaprosić również cały Domowy Kościół naszej diecezji z księdzem Andrzejem Pieńdykiem – Moderatorem Domowego Kościoła. Nasze świętowanie rozpoczniemy wspólną modlitwą o godzinie 9:30 w kościele parafialnym. Na Dniu Wspólnoty będzie możliwość zakupienia materiałów formacyjnych do pracy w małych grupach w parafii. Księży zapraszam do koncelebry i proszę o zabranie alby i stuły. Prosimy wszystkich o zabranie kanapek. Radością dla oazowiczów i dla mnie będzie obecność księży, młodzieży, dorosłych i tych wszystkich, którzy czują się związani z charyzmatem Ruchu Światło-Życie.

Program Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie:

9.00 Recepcja uczestników
9.30 Modlitwa i zawiązanie wspólnoty. Spotkanie ze świadkiem
10.30 Katecheza
11.30 Przygotowanie do Eucharystii. EUCHARYSTIA. Dziękczynienie
13.00 Agapa w grupach wakacyjnych
14.00 Nabożeństwo rozesłania moderatorów, animatorów i uczestników do pracy formacyjnej w małych grupach

Płock, dnia 14 sierpnia 2013 r.
Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

81. KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Uprzejmie informuję, że spotkanie Biskupa Płockiego z wikariuszami, którzy w tym roku zmienili placówki duszpasterskie, zaplanowane na dzień 11 września, zostało przeniesione. Odbędzie się ono na przełomie października i listopada. Wkrótce podany zostanie dokładny termin.

Płock, dnia 19 sierpnia 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 19 sierpnia 2013 r.
Nr 1898/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x