OKÓLNIK
1/2013
07.01.2013
Spis treści:

1. KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Konkurs Biblijny dla uczniów szkół podstawowych
W parafiach, w których znajduje się kilka szkół podstawowych, do dnia 11 stycznia powinien zostać przeprowadzony etap szkolny Konkursu Biblijnego na temat: Początki rozwoju Kościoła – „Dzieje Apostolskie”.
Parafie, na terenie których znajduje się jedna szkoła podstawowa, organizują tylko etap parafialny Konkursu, który należy przeprowadzić do 15 lutego 2013 r.

2. Rekolekcje dla katechetów świeckich i zakonnych
Najbliższe rekolekcje dla katechetów zakonnych i świeckich odbędą się w dniach 18 - 20 stycznia 2013 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno – Wychowawczym „Studnia” w Płocku. Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godz. 17.30, a zakończą się w niedzielę około godz. 13.30. Do wzięcia udziału w rekolekcjach zobowiązani są ci katecheci, którzy otrzymają imienne zaproszenia.

3. Rekolekcje dla maturzystów
W dniach 28-30 stycznia 2013 r. w Sikorzu odbędą się rekolekcje dla maturzystów Diecezji Płockiej. Rekolekcje poprowadzi Ojciec Duchowny WSD w Płocku ks. Leszek Piórkowski wraz z Wojskiem Gedeona.

4. Konkurs poetycki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Dnia 31 stycznia 2013 r. upływa termin nadsyłania do Wydziału Katechetycznego prac (wraz z protokołem) na konkurs poetycki przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Temat konkursu: „Taka jest moja wiara, taka jest wiara Kościoła”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w Informatorze Katechetycznym na rok 2012/2013 (s. 38-39).

Płock, dnia 4 stycznia 2013 r.
Ks. Andrzej Krasiński
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

2. KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Plastikowe karty „Jestem Katolikiem”
Wydział Duszpasterski opracował i wydał plastikowe karty pt. „Jestem Katolikiem”. Na awersie karty znajduje się widok ze słowami Jezusa: „Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25). Na rewersie znajduje się napis: „Jestem katolikiem, w razie zagrożenia mojego życia proszę wezwać Księdza”. Można je nabywać w Wydziale Duszpasterskim.

2. Bezalkoholowy Bal Rodzin Diecezji Płockiej
Zapraszamy na Bezalkoholowy Bal Rodzin Diecezji Płockiej, który odbędzie się w dniu 12.01.2013 roku (druga sobota stycznia) w Zespole Szkół nr 5 w przy ul. Gen. T. Kutrzeby w Płocku 2a. O godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza Św. dla uczestników Balu w Kościele znajdującym się obok Szkoły (parafia Świętego Krzyża).
Informacje i zgłoszenia tel.: 660 768 304 , 606 448 912. Opłata wpisowa wynosi 280 zł zł od pary. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: 27 1050 1025 1000 0090 4503 9113 ING Bank Śląski Jarosław Tomaszewski ul. Sienkiewicza 9/13 m 82, 06-500 Mława - koniecznie z dopiskiem „Bal Rodzin 2013 – imiona i nazwisko uczestników”. Organizatorem balu jest Leszek Szcząchor.

Płock, dnia 3 stycznia 2013 r.
Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

3. KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1. Uprzejmie przypominam P.T. Czcigodnym Księżom, iż od niemal dwóch lat Diecezja Płocka posiada Umowę z Operatorem telefonii Komórkowej ORANGE, pod nazwą „ORANGE – Grupa Diecezji Płockiej”. Podpisana Umowa jest bardzo korzystna dla nas, a jej atrakcyjność w zakresie negocjowania jeszcze bardziej korzystnych warunków wzrasta wraz z powiększającą się liczbą Abonentów Grupy – księży i osób świeckich. Na dzień dzisiejszy mamy zaoferowane i będące już w użyciu następujące warunki ze strony ORANGE:
1. Abonament miesięczny 5 zł.
2. Stawka za minutę połączenia na zewnątrz Grupy Diecezja Płocka - 0,12 gr. (Orange, Plus, T - Mobile, Sieci Stacjonarne)
3. Stawka za minutę połączenia do Play 0,35 gr. (z początkiem Nowego Roku 2013 stawka ta zostanie wyrównana do poziomu pozostałych Operatorów komórkowych)
4. Stawka za SMS-a 0,13 gr. ( po wykorzystaniu pakietu 100)
5. Stawka za MMS-a - 0,24 gr.
(Wszystkie podane wyżej ceny- netto)

W ramach abonamentu użytkownicy otrzymują:
1. Bezpłatne Połączenia w obrębie „Grupy Diecezji"
2. Pakiet 100 SMS - gratis
3. Internet w telefonie - gratis - 770 MB

Ponadto dla obecnych Użytkowników, którym kończą się dwuletnie umowy w „Grupie Diecezja Płocka”, w ramach dalszego jej kontynuowania przewiduje się obniżkę za minutę połączenia do około 9 groszy za minutę połączenia, przy czym stawka ta może być dalej negocjowana w zależności od powiększania się grupy Użytkowników. Umowa nie dotyczy wyłącznie księży, do Grupy ORANGE Diecezja Płocka może wejść każdy (osoby świeckie, pracownicy instytucji kościelnych, nasi krewni, znajomi itp.). Zainteresowani ewentualnym przyłączeniem się do naszej sieci mogą się kontaktować z Doradcą Klienta Biznesowego

Pan Paweł Kędzierski
Orange Polska
ul. 1 Maja 8
09-402 Płock
tel. 503 130 575
pawel.kedzierski@orange.com

Podstawowe informacje w powyższym temacie można uzyskać także u Ekonoma Diecezjalnego, lub u ks. Tadeusza Kozłowskiego, Oficjała Sądu Biskupiego.
Zainteresowani winni w przypadku zgłaszania chęci wejścia do Grupy podać następujące dane:
1. Imię i Nazwisko chętnego do przejścia do sieci ORANGE (Grupa Diecezja Płocka),
2. PESEL i Nr Dowodu Osobistego,
3. Aktualnie posiadany numer telefonu komórkowego z podaniem nazwy Operatora, u którego obecnie jest podpisana Umowa,
4. Do kiedy ewentualnie obowiązuje Umowa u dotychczasowego Operatora telefonii Komórkowej?,
5. Czy ma być zachowany u nowego Operatora w ORANGE Diecezja Płocka dotychczasowy numer?

2. Nowa mapa Diecezji Płockiej
Po kilku miesiącach przygotowań, konsultacji i korekt została wydana nowa mapa Diecezji Płockiej. Publikacja mapy związana jest z przeżywanym w Kościele katolickim Rokiem Wiary, a w naszej diecezji z trwającym XLIII Synodem Diecezji Płockiej.
Do każdej parafii za pośrednictwem Księży Dziekanów zostaną dostarczone po dwie mapy (duża i mała) z przeznaczeniem do kancelarii parafialnej i sali katechetycznej. Cena kompletu (2 mapy) wynosi 110 zł (przygotowanie i publikacja). Czcigodnych Księży Proboszczów proszę o przekazanie należności za pośrednictwem Księży Dziekanów, rozliczenie nastąpi razem z materiałami duszpasterskimi.
Pragnę jednocześnie poinformować, że istnieje możliwość zamówienia większej liczby egzemplarzy mapy. Księżom Dziekanom dziękuję  za pomoc w dystrybucji.

Płock, dnia 2 stycznia 2013 r.
Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

4. KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO FUNDUSZU BRATNIEJ POMOCY KAPŁANÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ

W ostatnim moim komunikacie, zamieszczonym w Okólniku Kurii Diecezjalnej Płockiej nr 37/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku wkradł się błąd w punktach nr 4 i 7. W związku z tym, aby uniknąć problemów we wpłatach, zwłaszcza za pomocą przelewów bankowych, podaję jeszcze raz informacje dotyczące świadczeń księży pracujących w Kurii, w WSD oraz innych instytucjach centralnych:
1. Poszczególni księża zatrudnieni w Wyższym Seminarium Duchownym, w Kurii Diecezjalnej i w pozostałych instytucjach centralnych czy ogólnokościelnych uiszczają kwotę w wysokości 135 zł kwartalnie (= 45 zł miesięcznie).
2. Pozostali księża diecezji płockiej zamierzający korzystać po przejściu na emeryturę z Funduszu winni osobiście zgłosić taki zamiar do Przewodniczącego Zarządu Fundacji i zadeklarować gotowość uiszczania należności (w wysokości nie mniejszej niż 135 zł kwartalnie).
3. Należności na rzecz Funduszu należy wpłacać bezpośrednio do Przewodniczącego Zarządu Fundacji lub na konto bankowe: Bank PEKAO S.A. II Oddział w Płocku 52 1240 1721 1111 0000 0726 1730.
4. Tekst Statutu oraz Regulaminu Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej jest zamieszczony w Okólniku Kurii Diecezjalnej Płockiej nr 17/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku.

Płock, dnia 3 stycznia 2013 r.
Ks. Hubert Komorowski
Przewodniczący Zarządu Funduszu
Bratniej Pomocy Kapłańskiej

5. KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO OŚRODKA MISYJNEGO

Pragnę poinformować Przewielebnych Księży Proboszczów o  zmianach w sposobie dokonywania wpłat na cele misyjne. Wpłaty za rok 2012 proszę przelewać na dotychczasowe konto misyjne, natomiast wszystkie wpłaty misyjne od 1 stycznia 2013 roku należy już wpłacać na ogólne konto Kurii Diecezjalnej – to samo, na które przekazujemy świadczenia osobiste i parafialne.
Ofiary na misje w formie gotówki można wpłacać wyłącznie w kasie kurii we wszystkie dni pracy. Razem z księdzem Ekonomem mamy nadzieję, że te zmiany usprawnią Czcigodnym Księżom przekazywanie ofiar na cele misyjne.

Płock, dnia 2 stycznia 2013 r.
Ks. Grzegorz Mierzejewski
Diecezjalny Referent ds. Misji

6. KOMUNIKAT CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

Jak co roku Caritas Diecezji Płockiej organizuje rekolekcje dla Członków Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych. Rozważania tegorocznych rekolekcji w dotyczyć będą zagadnień związanych z przeżywaniem wiary. Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas w Popowie n/Bugiem, w dniach 25. 01. 2013 r. - 27. 01. 2013 r.
Bardzo proszę Księży Proboszczów o powiadomienie zainteresowanych osób. Dodatkowe informacje i zapisy w sekretariacie Caritas w Płocku, ul. Sienkiewicza 34, tel. (24) 267-82-40.

Płock, dnia 3 stycznia 2013 r.
Ks. Szczepan Bugaj
Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej

7. KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI PŁOCKIEJ

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji (ORAE)
INFORMACJE OGÓLNE:
Czym jest ewangelizacja? Jak rozmawiać o Chrystusie w domu, szkole, pracy, czy na ulicy? Czym różni się dzielenie swoją wiarą od nawracania na siłę? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz na ORAE – czterodniowych rekolekcjach, których celem jest pogłębienie więzi z Jezusem i inspiracja do tego, jak dzielić się swoją wiarą z innymi. Otrzymasz na nich konkretne narzędzia ewangelizacji indywidualnej i grupowej. Zapraszamy młodzież, dorosłych i małżeństwa Domowego Kościoła, które przeżyły już swoją ONŻ I°. Istnieje możliwość przyjazdu z dziećmi.
PROWADZĄCY: Ks. Sławomir Skonieczka – Moderator Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji w Toruniu wraz z diakonią
ODPOWIEDZIALNY: Ks. Krzysztof Ruciński – Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
MIEJSCE: Dom Rekolekcyjny „STUDNIA” w Płocku, ul. Górna 1
CO ZABRAĆ: Pismo Święte, notatnik i długopis, według uznania coś na wspólną kawę
TERMIN: 27 – 30 stycznia 2013 r.
Przyjazd w niedzielę do 17:00, pierwszym posiłkiem jest kolacja. Zakończenie w środę obiadem o 13:00.
KOSZT: 120 zł od osoby (przewidziane zniżki dla dzieci)
ZGŁOSZENIA: do 20 stycznia 2013 r. na e-mail: ks.krzysztof.rucinski@gmail.com
Proszę podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, parafię oraz informację o dotychczasowej formacji.

Płock, dnia 2 stycznia 2013 r.
Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 stycznia 2013 r.
Nr 34/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x