OKÓLNIK
11/2013
14.05.2013
Spis treści:

45. SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO
DO REKTORA WSD, KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
ORAZ KSIĘŻY ASYSTENTÓW RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ
NA ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU PRAC
ZESPOŁÓW SYNODALNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ

Drodzy Bracia,
8 maja 1972 roku kardynał Karol Wojtyła otworzył na Wawelu Synod Archidiecezji Krakowskiej. Kardynałowi odradzano zwoływanie Synodu, póki Rzym nie ukończy nowego kodeksu prawa kanonicznego. On jednak powtarzał: nie chodzi mi o Synod prawny, chcę na pierwszym miejscu synodu duszpasterskiego, nowej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła, pogłębienia wiary, ożywienia misji ewangelizacyjnej.
W rezultacie, oprócz Komisji Głównej i komisji tematycznych, w całej archidiecezji krakowskiej ustanowiono ponad 500 zespołów studyjnych. Co na nich robiono? Czytano dokumenty soborowe, czytano dzieło „U podstaw odnowy soborowej” kard. Karola Wojtyły, czytano projekty dokumentów synodalnych: o ewangelizacji, o rodzinie jako kościele domowym, o katechizacji, o wspólnotach zakonnych w życiu archidiecezji itd. Co to dało? George Weigel – korzystając niewątpliwie z tego, co opowiedział mu sam bł. Jan Paweł II - napisał o tym tak w dziele „Świadek nadziei”: „Doświadczenie Synodu nauczyło ludzi w archidiecezji czegoś o nich samych jako obywatelach. Nauczyli się, że mogą zorganizować i poprowadzić rozległy program studiów i działań, niezależny od pozwolenia rządu. Nauczyli się, że mogą w wolny sposób rozważać sytuację w społeczeństwie. Księża i świeccy, intelektualiści i robotnicy nauczyli się, że mogą pracować razem. To doświadczenie communio [...] było także doświadczeniem tego, co antykomunistyczni opozycjoniści w Europie Środkowowschodniej nazwali później <społeczeństwem obywatelskim>. Jego reperkusje przerosły wyobraźnię komunistycznych aparatczyków, którzy dziwili się, dlaczego wszyscy ci ludzie spędzają tyle czasu, rozmawiając o dokumentach kościelnych”.
Od początku pragnąłem, aby nasz 43 Synod był i prawny, i duszpasterski. Prawny – bo staramy się, aby uporządkować prawodawstwo diecezjalne. Każda z komisji synodalnych wypracowuje dokument w zakresie tematyki, którą jej zlecono. W dokumencie tym przedstawiamy nasze dziedzictwo na przykład w zakresie duszpasterstwa małżeństwa i rodziny, dalej przeszkody i trudności w tej dziedzinie, a przede wszystkim dobre, Boże inicjatywy. W ostatniej części w postaci krótkich, zwięzłych statutów i zaleceń dana Komisja przedstawia, co Synod nakazuje, zarządza bądź postuluje. A więc już na tym poziomie splata się to, co duszpasterskie, z tym, co prawne. Oprócz tego, każda Komisja ma zadanie przejrzeć – w swoim zakresie, oczywiście - dotychczasowe prawodawstwo diecezjalne i tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, poprawić je, ujednolicić, uzupełnić. Więcej, statuty niektórych instytucji, regulaminy czy instrukcje tworzymy na nowo. To wielki trud, ale i – jak sami członkowie Komisji przyznają - dobra szkoła, za którą są wdzięczni Bogu i Kościołowi.
Wspomniany wymiar duszpasterski polega jednak na jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie i o niej dzisiaj do Was piszę - na przełożeniu tego wszystkiego na pracę parafialnych zespołów synodalnych czy zespołów synodalnych naszego seminarium duchownego, naszych wspólnot i stowarzyszeń. Wypracowane już projekty dokumentów, a także najważniejsze instrukcje czy zarządzenia zostały w postaci specjalnego druku przesłane do seminarium, do Waszych parafii i do Waszych wspólnot czy stowarzyszeń. Jedna z naszych podstawowych idei synodalnych jest bowiem taka: zespoły, które zgodnie z moim zarządzeniem powinny powstać w seminarium, w stowarzyszeniach i ruchach, a także w każdej parafii na bazie parafialnej rady duszpasterskiej, mają na swoich posiedzeniach zapoznawać się z projektami dokumentów synodalnych, czyli na pierwszym miejscu po prostu je czytać! A dalej odpowiadać na pytania, podpowiadać synodowi, biskupowi, co nas najbardziej cieszy, jakie Boże pomysły nam się udały i udają, a co nas niepokoi! I w ten sposób uczyć się Kościoła, brać za niego odpowiedzialność, odkrywać razem, jak bogata jest jego rzeczywistość. Niekoniecznie chcieć zaraz wszystko zmieniać, niekoniecznie włączać cały krytyczny umysł, którego wielu z nas nie brakuje, ale czytać, uczyć się, pogłębiać swoje sentire cum Ecclesia. Oto podstawowy cel, dla którego zwołałem Synod! Jak mówiłem do nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii na zakończenie ich rekolekcji, „kładę duży nacisk na istnienie i pracę zespołów, bowiem chodzi mi o to, żeby – po pierwsze – Synod stał się sposobnością do pogłębienia wiary i świadomości eklezjalnej <najlepszych z najlepszych> w naszych wspólnotach parafialnych, a – po drugie – aby dać im możliwość spokojnego, rzeczowego odniesienia się do propozycji dokumentów i odpowiedzenia na związane z nimi pytania (quaestiones)”. Tak często księża proboszczowie skarżą się, że nie mają co robić z parafialnymi radami duszpasterskimi, z oddziałami Akcji Katolickiej. Oto narzędzie ich ożywienia, narzędzie pracy z nimi – spotykać się, czytać dokumenty, dzielić się inicjatywami i informacjami. Oto jak dzisiaj robić to samo, co 41 lat temu robiono w Krakowie!
Cieszy mnie, że prawie 190 zespołów odpowiedziało ma mój apel. Już ten fakt świadczy o tym, że zespoły synodalne, głównie na bazie parafialnych rad duszpasterskich, powstały w 185 naszych parafiach. Że pracują one także w Seminarium i we wspólnotach czy stowarzyszeniach (Klub Inteligencji Katolickiej, Akcja Katolicka). Wszystkim księżom – księdzu rektorowi WSD, proboszczom, asystentom - którzy te prace zainicjowali, a także członkom zespołów synodalnych w parafiach i wspólnotach z serca dziękuję! Jeszcze raz wołam: uczmy się razem przez Synod Kościoła, uczmy się z Kościołem, uczmy się dla Kościoła! Poprosiłem Sekretariat o sporządzenie mi listy parafii, w których Zespołu synodalnego jeszcze nie ma i usilnie domagam się, abyście jak najszybciej, Drodzy Bracia, którzy tego obowiązku nie dopełniliście, skorzystali ze sposobności, jaką Synod Wam daje.
Informuję również, że wszystkie odpowiedzi, które do tej pory do nas dotarły od Zespołów Synodalnych, Sekretariat Synodu zebrał i przekazał do zainteresowanych Komisji. Ich przewodniczący, po zapoznaniu danej Komisji z  propozycjami poprawek, na posiedzeniu Komisji Głównej w dniach 6 i 10 maja przedstawią propozycje odniesienia się do nich. Z całym tym materiałem, a przede wszystkim z modlitwą do Ducha Świętego na ustach, udamy się 25 maja do Bazyliki Katedralnej na II Sesję 43. Synodu Diecezji Płockiej, na którą już dzisiaj serdecznie Was zapraszam.
Z modlitwą i błogosławieństwem

Płock, dnia 10 maja 2013 r.
Wasz biskup Piotr

46. KOMUNIKAT SEKRETARZA XLIII SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ

Niniejszym pragnę przekazać P.T. Członkom XLIII Synodu Diecezji Płockiej następujące informacje:
1. Obecność na II Sesji Plenarnej XLIII Synodu Diecezji Płockiej jest obowiązkowa.
2. Każdy z członków Synodu powinien posiadać przy sobie mandat, który otrzymał pocztą. Upoważnia on do wejścia do katedry płockiej w dniu 25 maja br. oraz do udziału w głosowaniach w czasie II Sesji Plenarnej.
3. Dla zwiedzających w tym dniu w godzinach 10.00-15.00 katedra będzie zamknięta. Dziennikarze i fotoreporterzy mogą wejść do katedry tylko za okazaniem akredytacji.
4. Kanonicy obu kapituł uczestniczą w obradach w strojach chórowych i zajmują miejsca w prezbiterium katedry. Tam też przewidziano miejsca dla prezydium Synodu i księży dziekanów. Członkowie Komisji Głównej Synodu, księża wicedziekani, pozostali prezbiterzy i wierni świeccy zajmują miejsca w nawie głównej katedry, zgodnie ze wskazaniami służb porządkowych.
5. Parking dla uczestników Synodu przewidziano na terenie Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Nowowiejskiego 2 w Płocku; w dniu Sesji w okolicach katedry odbywać się będą Dni Historii Płocka i Jarmark Tumski.

Płock, dnia 15 maja 2013 r.
Ks. Jan Krajczyński
Sekretarz XLIII Synodu Diecezji Płockiej

47. ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA UROCZYSTOŚCI CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Kochani Płocczanie,
Pragnę serdecznie zaprosić Was na tegoroczne obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w dniu 30 maja do katedry na godzinę 11.00. Z radością informuję, że przewodniczył im będzie ks. arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. To bez wątpienia historyczne wydarzenie dla naszego miasta. Przedstawiciel Ojca Świętego będzie sprawował Mszę św. w katedrze, a następnie poprowadzi procesję eucharystyczną ulicami Grodu Krzywoustego i wygłosi Słowo Boże.
Dlatego kieruję moje serdeczne zaproszenie do wszystkich mieszkańców Płocka, a szczególnie do wiernych należących do parafii znajdujących się w obrębie Starego Miasta. Wiem, że gorliwie i licznie uczestniczycie w procesjach Bożego Ciała w swoich parafiach. Gdyby jednak ktoś z Was chciał włączyć się w centralne uroczystości, to niech czuje się serdecznie i gorąco zaproszony.
Niech w Roku Wiary nie zabranie naszego publicznego świadectwa danego Bogu, który nas do końca umiłował. Zapewniam o modlitwie i z serca błogosławię.

Płock, dnia 13 maja 2013 r.
Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego proszę odczytać w parafiach dekanatów płockiego wschodniego i płockiego zachodniego w niedzielę 26 maja br., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 13 maja 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

48. ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO DO KATEDRY
NA ADORACJĘ EUCHARYSTYCZNĄ
W ŁĄCZNOŚCI Z OJCEM ŚWIĘTYM W DNIU 2 CZERWCA 2013 R.

W niedzielę 2 czerwca o godzinie 17.00 Ojciec Święty Franciszek będzie przewodniczył godzinnej adoracji eucharystycznej w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Łączyć się z nim będą duchowo wszyscy biskupi świata wraz z ich wspólnotami. Modlitwa ta wpisana jest w przeżywany w Kościele Rok Wiary.
Bardzo serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży z Płocka i okolic, wspólnoty zakonne naszego miasta, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz wszystkich czcicieli Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, na adorację do naszej Bazyliki Katedralnej w niedziele 2 czerwca br. o godzinie 17.00. Będę przewodniczył temu godzinnemu czuwaniu na Tumskim Wzgórzu. Przygotuje je wspólnota naszego Wyższego Seminarium Duchownego.
Kochani, liczę na Waszą obecność i wspólne uwielbianie Boga w Roku Wiary, w łączności z naszym drogim Papieżem Franciszkiem.

Płock, dnia 13 maja 2013 r.
Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego proszę odczytać w parafiach dekanatów płockiego wschodniego i płockiego zachodniego w niedzielę 26 maja br., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 13 maja 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

49. DEKRET  POWOŁUJĄCY KOMISJĘ FUNDUSZU BRATNIEJ POMOCY
KAPŁANÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ

Mając na uwadze aktualne potrzeby diecezjalne powołuje na okres pięciu lat Komisję Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej w składzie:

1. Ks. mgr Hubert Komorowski – dyrektor DKE – przewodniczący
2. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny
3. Ks. mgr Robert Banasiak – wikariusz par. pw. św. Floriana w Proboszczewicach
4. Ks. kan. Roman Kaczorowski – reprezentant Księży Emerytów
5. Ks. kan. Bonifacy Radziszewski – proboszcz par. pw. św. Józefa w  Makowie Mazowieckim
6. Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – proboszcz par. pw. św. Józefa w Płocku
7. Ks. prał. Władysław Stradza – reprezentant Domu Księży Emerytów

Zakres obowiązków Komisji określa Statut oraz Regulamin Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej.
Ponadto zlecam, by Komisja zajęła się następującymi sprawami:
1) wypracowaniem nowych zasad otrzymywania świadczeń przez księży emerytów i rencistów z Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej;
2) wypracowaniem nowego modelu finansowania Domu Księży Emerytów w Płocku.

Na trud powierzonych obowiązków z serca błogosławię – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Nr 1012/2013

Płock, dnia 30 kwietnia 2013 r.

† Piotr Libera
 Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

50. KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO
W SPRAWIE WPROWADZENIA ŚWIĘTA JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

W czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego, wypadający w tym roku 23 maja, pierwszy raz będziemy obchodzili w Polsce liturgiczne święto Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Wprowadzono je do kalendarza liturgicznego Kościoła z inicjatywy papieża Benedykta XVI. Jest to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty i środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 r. do 11 czerwca 2010 r. Benedykt XVI wyznaczył dzień tego obchodu na czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Biskupi polscy na 360 zebraniu Konferencji Episkopatu Polski w dniu 26 listopada 2012 r. w Zakopanem postanowili wprowadzić to święto do kalendarza liturgicznego diecezji polskich. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w lutym br. przychyliła się do tego zamiaru. Głównym celem nowego święta jest kontemplacja piękna i świętości kapłaństwa samego Chrystusa. Jest to także dobra okazja do modlitwy o świętość kapłanów.
Wspomniana Kongregacja zatwierdziła teksty mszalne oraz Liturgii Godzin na wspomniane święto, a Wydawnictwo Pallottinum przygotowało te teksty w postaci trzech pozycji:
1. Dodatek do Mszału ołtarzowego. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – w formacie A–4;
2. Dodatek do Mszału. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – w formacie B–5;
3. Dodatek do Liturgii Godzin. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – w formacie B–6.

Dodatki do Mszału zawierają formularz Mszy św. wraz z czytaniami, a dodatek do Brewiarza posiada wszystkie godziny kanoniczne na ten dzień. Pierwsza z podwyższysz pozycji (Dodatek do Mszału w formacie A-4) będzie dostarczony do każdej parafii naszej diecezji. Natomiast pozostałe dwie, głównie Dodatek do Liturgii Godzin, można będzie nabyć w Księgarni Diecezjalnej w Płocku.
Niech to nowe święto umocni naszą miłość do Jezusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana oraz pomnoży naszą wiarę.

Płock, dnia 6 maja 2013 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Ceremoniarz Biskupi

51. OŚWIADCZENIE RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM
Z OKAZJI 50. ROCZNICY ŚMIERCI BP. CZESŁAWA KACZMARKA

„Honor i prawda”

1. Bp Czesław Kaczmarek zmarł 26 sierpnia 1963 roku. Jest jedną z najbardziej tragicznych postaci w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce. W tym roku przeżywamy 50. rocznicę Jego śmierci. Niezwykła droga życiowa tego mądrego i bohaterskiego Biskupa może być w pewnym stopniu bardzo wymownym obrazem bolesnej walki chrześcijan o honor i prawdę z ateistycznymi systemami totalitarnymi XX wieku. Mamy moralny obowiązek, aby ocalić tę niezwykłą postać od zapomnienia i przekazać jej duchowe dziedzictwo przyszłym pokoleniom.
2. Bp Czesław Kaczmarek urodził się 16 kwietnia 1895 roku w Lisewie Małym k. Sierpca w Diecezji Płockiej. Jako młody chłopiec pobierał naukę w szkołach w Ligowie i Skępem. Kolejny etap Jego edukacji to studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, zwieńczone przyjęciem święceń kapłańskich 20 sierpnia 1922 roku. W latach 1922-1927 ks. Czesław Kaczmarek studiował nauki społeczne i polityczne na uniwersytecie w Lille we Francji. Po doktoracie powrócił do Diecezji Płockiej i rozwinął na szeroką skalę działalność duszpasterską, społeczną, dobroczynną, wychowawczą, oświatową. Był m.in. profesorem WSD w Płocku oraz dyrektorem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. 24 maja 1938 roku został mianowany Biskupem Kieleckim.
3. Piękną kartą w życiorysie bp. Czesława Kaczmarka jest okres drugiej wojny światowej. W mrocznym czasie okupacji hitlerowskiej pomagał na wiele różnych sposobów rzeszom potrzebujących ludzi: nauczał odwagi i roztropności, organizował pomoc materialną, pomagał znaleźć dach nad głową ludziom wypędzonym z własnych domów. Niestety, wraz z zakończeniem zniewolenia niemieckiego narodowego socjalizmu nie nadszedł nad Wisłą czas wolności. W 1945 roku rozpoczęła się w Polsce długa i ciemna noc zniewolenia komunistycznego.
4. Dla bp. Czesława Kaczmarka komunizm okazał się o wiele bardziej okrutny niż hitleryzm. Początkiem nieszczęść stał się dla Biskupa-Męczennika tzw. pogrom kielecki. 4 lipca 1946 roku w Kielcach dokonano brutalnego mordu na 37 osobach narodowości żydowskiej i trzech osobach narodowości polskiej. Władze komunistyczne zainteresowały tym wydarzeniem opinię międzynarodową. W ten sposób media w wielu krajach na świecie nie mówiły o sfałszowanym przez komunistów w Polsce referendum z 30 czerwca 1946 roku i przejmowaniu przez nich władzy, ale szeroko relacjonowały wydarzenia z Kielc. Bp Czesław Kaczmarek powołał odpowiedni zespół do wyjaśnienia tej zagadkowej zbrodni. W ten sposób powstał specjalny raport, który wskazywał jej prawdziwych mocodawców oraz zwracał uwagę na kontekst polityczny a nie etniczny tego dramatycznego wydarzenia. Dokument – za pośrednictwem ówczesnego ambasadora USA w Polsce, Artura Bliss Lane’a – trafił do Departamentu Stanu w Waszyngtonie.
5. Na zemstę władzy komunistycznej nie trzeba było długo czekać. Po pewnym czasie rozpoczęto zmasowany atak propagandowy na Biskupa Kieleckiego, który zakończył się Jego zatrzymaniem przez Urząd Bezpieczeństwa 20 stycznia 1951 roku. Wraz z Księdzem Biskupem aresztowano wówczas 20 innych księży tej diecezji. Akcją kierował osobiście płk Józef Światło. Przez prawie dwa lata aresztowania bp Czesław Kaczmarek był poddany okrutnemu śledztwu. Zastosowano wobec niego brutalne metody wymuszania zeznań. Aż 223 razy był brutalnie przesłuchiwany dzień i noc przez komunistycznych katów. Znęcano się nad Nim psychicznie i fizycznie, głodzono, odmawiano pomocy lekarskiej, podawano środki psychotropowe, bito i zastraszano. W ten sposób chciano złamać Jego psychikę i wymusić przyznanie się do absurdalnych oskarżeń o szpiegostwo na rzecz Watykanu i USA. 14 września 1953 roku rozpoczął się sfingowany i pokazowy proces, będący dobrze wyreżyserowanym spektaklem propagandowym. Przebieg procesu transmitowało Polskie Radio. Już 22 września 1953 roku zapadł wyrok. Biskup Kielecki został skazany na 12 lat więzienia, utratę praw publicznych na 5 lat i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wyszedł na wolność wiosną 1957 roku.
6. Po długich latach przesłuchań, tortur i więzienia bp Czesław Kaczmarek –schorowany, wycieńczony, ale duchem niezłomny – nie przestał być wiernym uczniem Chrystusa, antykomunistą i orędownikiem sprawiedliwości społecznej. Dawał temu szczególny wyraz w swoim kaznodziejstwie. W jednym ze swoich kazań w katedrze kieleckiej nauczał np. o współczesnym dramatycznym męczeństwie katolików w Chinach. Niestety, gdy w tym okresie komuniści w Państwie Środka mordowali ok. 150 milionów niewinnych i bezbronnych ludzi, milczał prawie cały świat. Głos Biskupa Kieleckiego był jednym z niewielu znaków sprzeciwu.
7. 5 czerwca 1959 roku, z powodu głoszonych poglądów, władze rządowe przestały uznawać bp. Czesława Kaczmarka jako ordynariusza kieleckiego i zażądały, aby Episkopat usunął Go z terenu Diecezji Kieleckiej. Ciągle atakowany, śledzony, podsłuchiwany, oszukany i zdradzony przez najbliższego przyjaciela, zmarł w wyniku rozległego zawału serca. Tak odszedł do wieczności Biskup-Męczennik, obrońca honoru i prawdy, dobry pasterz, który oddaje swoje życie za owce.
8. Potrzebujemy dzisiaj w naszej Ojczyźnie głębokiej odnowy duchowej i moralnej. Bp Czesław Kaczmarek może stać się jednym z jej patronów. Dlatego powinniśmy przybliżać Jego postać w naszych domach, szkołach, uczelniach, seminariach duchownych i parafiach. Potrzebujemy rzetelnej wiedzy historycznej o ubiegłym stuleciu i męczeństwie jakże wielu naszych braci i sióstr. Jednym z najważniejszych wymiarów nowej ewangelizacji powinna być troska o właściwe nauczanie prawdziwej historii Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem prześladowania wyznawców Chrystusa przez ateistyczne systemy totalitarne XX wieku.
9. Przed nami obchody 50. rocznicy śmierci Biskupa-Męczennika. Wierzymy, że przygotowane z tej okazji w najbliższych miesiącach nowe publikacje, konferencje naukowe, lekcje szkolne, nabożeństwa, kazania czy rekolekcje przyczynią się do ożywienia naszej pamięci o Bohaterze czasu komunizmu. Bp Czesław Kaczmarek pomaga nam dzisiaj rozumieć naszą przeszłość. Wzywa nas do obrony honoru i prawdy. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach pamięć o Jego bohaterskich czynach będzie ożywiać naszą odwagę i umacniać nasze dążenia do prawdy i sprawiedliwości. „Ojczyzna – pisał Cyprian Kamil Norwid – to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć – tracą życie”.

Płock, dnia 7 maja 2013 r.
Ks. Andrzej Kobyliński
Przewodniczący Rady Społecznej przy Biskupie Płockim
oraz pozostali członkowie

52. KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Pierwszy w Płocku pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem
Śmierć dziecka, które zmarło zanim zdążyło się narodzić to problem dotykający coraz większą liczbę małżeństw. Nowelizacja ustawy o cmentarzach i grzebaniu zmarłych z dn. 20 stycznia 2007 r., podpisana przez Ministra Zdrowia, umożliwiła rodzicom pogrzebanie każdego utraconego dziecka, niezależnie od momentu nastąpienia śmierci. Do celów pochówku wystarczy specjalna Karta wystawiona przez lekarza, na podstawie której, odbierając za pośrednictwem firmy pogrzebowej ciało dziecka ze szpitala i zgłaszając się do księdza w parafii, można odprawić pełny pogrzeb katolicki.
Niestety, z różnych przyczyn – najczęściej z niewiedzy – wielu rodziców tego nie czyni. Dlatego Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej organizuje pierwszy w Płocku zbiorowy pogrzeb Dzieci Nienarodzonych, czyli zmarłych wskutek samoistnego poronienia. Doczesne szczątki zmarłych Dzieci, po które nikt się nie zgłosił do płockich szpitali zostaną pochowane we wspólnym grobowcu, który powstał na cmentarzu katolickim przy ul. Kobylińskiego (część zabytkowa) dzięki życzliwości Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego i Radnych Miasta Płocka.
Uroczystości odbędą się w niedzielę 16 czerwca 2013 r. o godz. 11.30 w kaplicy cmentarnej przy ul. Kobylińskiego w Płocku. Przewodniczył im będzie Jego Ekscelencja Piotr Libera Biskup Płocki. Zapraszamy na tę uroczystość wszystkich pragnących pożegnać dzieci zmarłe przed narodzeniem. W sposób szczególny zapraszamy Rodziców, którzy w przeszłości utracili Dziecko i nie wiedzą, co się stało z jego ciałem, z jego duszą...

Płock, dnia 10 maja 2013 r.
Ks. Jarosław Kamiński
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

ZARZĄDZENIE: Komunikat Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin proszę odczytać w niedzielę 9 czerwca br., w ramach ogłoszeń parafialnych, w następujących dekanatach: płockim wschodnim i płockim zachodnim.
Natomiast w pozostałych dekanatach komunikat przeznaczony jest do duszpasterskiego wykorzystania w bieżącej pracy duszpasterskiej.

Płock, dnia 10 maja 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

2. Inicjatywa obywatelska „Jeden z Nas”.
Biskup Płocki Piotr Libera i księża biskupi zgromadzeni na 361 Zebraniu Plenarnym KEP popierają Inicjatywę Obywatelską „Jeden z Nas”. W związku z powyższym zachęcamy Duszpasterzy do propagowania tej inicjatywy w swoim środowisku. Przekazujemy list koordynatora Polskiego Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”. Apel do Polek i Polaków, oraz szczegółowe informacje i materiały można znaleźć na duszpasterski.pl
„Wielce Czcigodny Księże Proboszczu!
W związku z Europejską Inicjatywą Obywatelską „Jeden z nas” zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w zbieraniu podpisów pod tą obywatelską inicjatywą służącą ochronie życia człowieka od poczęcia.
Cele i zasady ogólne tej inicjatywy przedstawione są na dołączonym do tego listu „Apelu do Polek i Polaków: włączmy się w Europejską Inicjatywę Obywatelską «Jeden z nas»”.
Pragniemy nadmienić, że ta obywatelska akcja pro-life jest znana i aprobowana przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję Episkopatu Polski.
Podpisy zbierane są do 31 października br. na dwa sposoby: tradycyjny „papierowy” na dołączonych formularzach oraz elektronicznie przez stronę internetową www.jedenznas.eu Podpisy mogą składać tylko osoby pełnoletnie.
Prosimy o włączenie w akcję zbierania podpisów wiarygodne osoby świeckich. Od strony prawnej wymagane jest, aby w parafii powinna być wyznaczona jedna osoba świecka odpowiedzialna za zbieranie podpisów, która prześle uzupełnione formularze nie później niż do 31 października 2013 r. (data stempla pocztowego) na adres:

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia ul. Forteczna3, 61-362 Poznań
z dopiskiem „Jeden z Nas”

UWAGA! Do każdej przesyłki należy dołączyć protokół zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko osoby/osób, która zbierała podpisy + kontakt (np.: email, telefon, adres) – (inicjatywa ma obowiązek prawny prowadzić ewidencję osób zbierających – ich dane nigdy nie zostaną ujawnione czy przekazane osobom nieupoważnionym, a po zakończeniu zbierania zostaną komisyjnie zniszczone)
- liczba zebranych podpisów w przesyłce (pomoc dla organizatorów)

Ufamy, że we współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami katolickimi działającymi na terenie parafii możliwym będzie zebranie dużej liczby podpisów.
Prosimy i o umieszczenie w gablotach dołączonych plakatów informujących o „elektronicznym” zbieraniu podpisów i poinformowanie parafian o akcji podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych (np. poprzez odczytanie Apelu do Polek i Polaków).
Z góry dziękując za pomoc i zaangażowanie w dzieło obrony życia człowieka łączymy wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności. Szczęść Boże!
W imieniu Polskiego Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”

Jakub Bałroszewicz
Koordynator Polskiego Komitetu Narodowego

53. KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach Domowego Kościoła
Pragnąc zachęcić do wspólnej modlitwy w intencji małżeństw i rodzin, wspólnota Domowego Kościoła w dniu 11 maja br. rozpoczęła peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego. Peregrynacja obejmuje zarówno wspólną, niedzielną modlitwę w parafiach (dotyczy parafii w których działa Wspólnota Domowego Kościoła), jak również modlitwę w poszczególnych rodzinach Domowego Kościoła.
Zwracamy się z prośbą do księży proboszczów, aby niedziela rozpoczynająca peregrynację w danej parafii miała charakter szczególnej modlitwy w intencji małżeństw i rodzin (homilie o tematyce rodzinnej, świadectwa małżonków, adoracje). Proponujemy, aby szczególnym punktem niedzielnej modlitwy w parafii była wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu po głównej Mszy świętej. Jako pomoc w przeprowadzeniu adoracji, a także w rodzinnej modlitwie przed obrazem przygotowano specjalny Modlitewnik rodzinny.
Za porządek peregrynacji odpowiada moderator rejonowy wraz z parą rejonową DK. Peregrynacja odbędzie się w następującym porządku: rejon rypiński, płocki, płoński, ciechanowski, przasnyski i pułtuski.
Po zakończeniu peregrynacji w parafiach, w których działa wspólnota Domowego Kościoła, księża proboszczowie innych parafii, którzy chcieliby zorganizować wspólną modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego lub myślą o założeniu wspólnoty Domowego Kościoła mogą również zgłaszać chęć peregrynacji obrazu.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej wspólnoty: www.dkplock.pl, u ks. Andrzeja Pieńdyka, moderatora diecezjalnego DK (tel. 600 274 484) lub u pary diecezjalnej, Bożeny i Jana Gałków (tel. 664 426 976).

Płock, dnia 8 maja 2013 r.
Ks. Andrzej Pieńdyk
Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła

54. KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Uprzejmie informuję, że w piątek po Bożym Ciele, 31 maja, Kuria Diecezjalna Płocka nie będzie czynna.
2. Konferencja dziekańska, zaplanowana na dzień 25 czerwca, odbędzie się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” przy ul. Górnej 1a w Płocku.
3. Ks. biskup Piotr Libera swój dzień patronalny obchodzić będzie w piątek 28 czerwca. Plan spotkań duchownych i świeckich z dostojnym solenizantem przedstawia się następująco:
9.00 – 10.00 - spotkanie z siostrami zakonnymi,
10.00 – 11.00 - spotkanie z księżmi,
11.00 – 12.00 - spotkanie z wiernymi świeckimi.
Spotkania odbywać się będą w Opactwie Pobenedyktyńskim (ul. Tumska 3). Serdecznie zapraszamy! Pamiętajmy o biskupie Piotrze w naszych modlitwach.

Płock, dnia 12 maja 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

55. PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. mgr Wojciech Czajkowski, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, z dniem 29 kwietnia 2013 r. mianowany kierownikiem Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej z Bieżunia do Niepokalanowa w intencji trzeźwości Narodu.
2. Ks. mgr Tomasz Markowicz, dotychczasowy wicedyrektor Katolickiego Radia Płock, z dniem 22 kwietnia 2013 r. mianowany dyrektorem tej rozgłośni.

Zwolnienia
Ks. mgr Tomasz Witold Opaliński, p.o. dyrektora Katolickiego Radia Płock, z dniem 22 kwietnia 2013 r., zwolniony z pełnionej funkcji oraz z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony z funkcji wykładowcy homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

Płock, dnia 14 maja 2013 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 14 maja 2013 r.
Nr 1110/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x